PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2008-12-31

Lp. Kategoria lokaty Wartość bieżąca Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 13 475 625 056,84 70,73%
1.1. DS1017 2 070 292 600,00 10,87
1.2. DS1015 1 527 141 860,02 8,02
1.3. WS0922 1 476 980 100,00 7,75
1.4. PS0413 1 316 942 100,00 6,91
1.5. PS0511 1 059 462 650,00 5,56
1.6. DS1110 987 946 868,16 5,19
1.7. DZ1111 804 164 186,72 4,22
1.8. PS0310 804 643 276,16 4,22
1.9. PS0412 789 283 250,00 4,14
1.10. DS1019 745 072 500,00 3,91
1.11. DS1013 688 341 480,56 3,61
1.12. PS0414 404 472 813,16 2,12
1.13. WZ0118 367 370 998,98 1,93
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 310 083 616,50 1,63%
2.1. BANK PEKAO S.A. - LO31122008N001 294 840 000,00 1,55
3. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 4 306 584 450,33 22,60%
3.1. BANK PEKAO S.A. 570 066 442,33 2,99
3.2. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BP S.A. 483 029 817,05 2,54
3.3. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 420 948 463,32 2,21
3.4. BANK ZACHODNI WBK S.A. 298 663 687,00 1,57
4. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 25 600 366,35 0,13%
5. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 110 044 358,62 0,58%
6. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 738 862 491,52 3,88%
6.1 POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI - 30102017 203 241 480,00 1,07
7. Środki pieniężne 54 394 887,96 0,29%
8. Należności 31 963 100,91 0,17%