PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2009-06-30

Lp. Kategoria lokaty Wartość bieżąca Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 14 133 236 126,06 67,63
1.1. DS1013 847 455 029,78 4,06
1.2. DS1015 1 547 327 185,92 7,40
1.3. DS1017 1 894 406 400,00 9,06
1.4. DS1019 1 091 217 050,00 5,22
1.5. DS1110 1 022 648 443,68 4,89
1.6. DZ1111 831 532 871,68 3,98
1.7. OK0711 220 549 000,00 1,06
1.8. PS0310 448 373 865,92 2,15
1.9. PS0412 768 482 250,00 3,68
1.10. PS0413 1 277 683 200,00 6,11
1.11. PS0414 1 419 439 779,00 6,79
1.12. PS0511 1 043 722 050,00 4,99
1.13. WS0922 1 064 767 700,00 5,10
1.14 WZ0118 367 095 667,80 1,76
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 316 199 041,10 1,51
2.1 BANK PEKAO S.A. - LO30062009N001 301 040 000,00 1,44
3. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 5 458 554 066,77 26,12
3.1. Bank Pekao S.A. 565 966 758,60 2,71
3.2. KGHM Polska Miedź S.A. 304 857 555,80 1,46
3.3. PKN ORLEN S.A. 438 019 366,08 2,10
3.4. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 521 522 097,25 2,50
3.5. Telekomunikacja Polska S.A. 232 655 254,38 1,11
4. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 30 183 577,60 0,14
5. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 104 279 786,00 0,50
6. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 734 810 885,02 3,52
7. Środki pieniężne 65 237 451,73 0,31
8. Należności 55 666 973,64 0,27