PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2009-12-31

Lp. Kategoria lokaty Wartość bieżąca Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 15 653 329 023,63 63,01
1.1. DS1013 1 470 049 945,76 5,92
1.2. DS1015 1 651 081 455,02 6,65
1.3. DS1017 1 435 710 000,00 5,78
1.4. DS1019 1 437 450 000,00 5,79
1.5. DS1110 915 441 096,76 3,68
1.6. DZ1111 800 269 278,72 3,22
1.7. OK0112 570 165 148,80 2,30
1.8. OK0711 786 779 500,00 3,17
1.9. PS0412 796 878 250,00 3,21
1.10. PS0413 1 324 620 800,00 5,33
1.11. PS0414 1 850 286 705,96 7,45
1.12. PS0511 1 078 558 150,00 4,34
1.13. WS0922 892 124 000,00 3,59
1.14. WZ0118 368 758 969,86 1,48
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 345 269 098,70 1,39
2.1. BANK PEKAO S.A. 330 107 000,00 1,33
3. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 7 591 859 136,65 30,56
3.1. BANK PEKAO S.A. 789 725 859,12 3,18
3.2. Bank Zachodni WBK S.A. 289 459 967,55 1,17
3.3. KGHM Polska Miedź S.A. 515 590 676,80 2,08
3.4. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 369 332 964,00 1,49
3.5. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 486 026 862,04 1,96
3.6. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 915 318 960,36 3,68
4. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 8 988 530,60 0,04
5. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 34 040 417,50 0,14
6. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 110 293 203,80 0,44
7. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 790 145 020,78 3,18
8. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostrtadach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym 50 035 500,00 0,20
9. Środki pieniężne 161 318 640,65 0,65
10. Należności 97 861 570,81 0,39