PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2010-06-30

Lp. Kategoria lokaty Wartość bieżąca Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 16 042 896 672,33 59,64
1.1. DS1013 1 526 853 248,58 5,68
1.2. DS1015 1 571 124 582,82 5,84
1.3. DS1017 1 161 580 500,00 4,32
1.4. DS1019 1 082 914 900,00 4,03
1.5. DZ1111 823 935 810,56 3,06
1.6. OK0112 989 125 548,00 3,68
1.7. OK0711 1 000 065 000,00 3,72
1.8. OK0712 635 530 000,00 2,36
1.9. PS0412 784 137 250,00 2,91
1.10. PS0413 1 302 387 200,00 4,84
1.11. PS0414 1 826 167 512,40 6,79
1.12. PS0415 542 409 750,00 2,02
1.13. PS0511 1 060 918 550,00 3,94
1.14 WS0922 972 144 500,00 3,61
1.15 WZ0118 379 915 540,14 1,41
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 376 551 690,30 1,40
2.1 BANK PEKAO S.A. 361 407 000,00 1,34
3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 8 598 338 935,66 31,96
3.1. BANK Polska Kasa Opieki S.A. 724 694 574,60 2,69
3.2. ING Bank Śląski S.A. 279 270 314,52 1,04
3.3. KGHM Polska Miedź S.A. 474 559 326,30 1,76
3.4. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 350 047 187,92 1,30
3.5. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 586 908 205,42 2,18
3.6. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 829 335 594,51 3,08
4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 239 489 109,59 0,89
5. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 38 686 149,45 0,14
6. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 152 224 723,24 0,57
7. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 1 002 318 022,99 3,73
8. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 372 191 140,00 1,38
8.1. IDS1018 319 854 640,00 1,19
9. Środki pieniężne 14 969 875,97 0,06
10. Należności 62 444 348,68 0,23