PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2011-06-30

Lp. Kategoria lokaty Wartość bieżąca Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 17 496 412 701,73 53,80
1.1. IZ0823 1 646 761 365,30 5,06
1.2. PS0414 1 573 039 543,14 4,84
1.3. DS1013 1 534 547 366,18 4,72
1.4. PS0413 1 302 489 600,00 4,01
1.5. DS1015 1 256 634 316,42 3,86
1.6. OK0112 1 033 970 146,80 3,18
1.7. PS0412 933 389 750,00 2,87
1.8. PS0415 930 948 200,00 2,86
1.9. DZ1111 821 149 150,72 2,53
1.10. WS0922 776 257 500,00 2,39
1.11. S1017 769 177 500,00 2,37
1.12. OK0712 761 680 000,00 2,34
1.13. DS1019 743 030 750,00 2,28
1.14 DS1020 673 764 750,00 2,07
1.15 OK0711 484 020 936,00 1,49
1.16 OK0113 483 496 000,00 1,49
1.17 PS0416 473 299 500,00 1,46
1.18 WZ0118 449 580 696,40 1,38
1.19 OK1012 423 315 000,00 1,30
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 634 170 020,98 1,95
2.1 BANK PEKAO S.A. 548 718 000,00 1,69
3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 11 403 501 585,28 35,07
3.1. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 1 315 317 438,24 4,04
3.2. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. 1 148 214 910,08 3,53
3.3. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 723 822 970,92 2,23
3.4. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 689 989 767,50 2,12
3.5. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. 635 645 198,10 1,95
3.6. ING BANK ŚLĄSKI S.A. 444 817 913,85 1,37
3.7. LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. 328 393 037,61 1,01
4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 306 279 771,28 0,94
5. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 36 454 403,92 0,11
6. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 189 112 870,44 0,58
7. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 1 079 939 020,90 3,32
8. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 1 232 136 640,00 3,79
8.1. IDS1018 1 179 325 140,00 3,63
9. Środki pieniężne 51 282 718,91 0,16
10. Należności 90 874 792,10 0,28