PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2013-06-28

 

Lp. Kategoria lokaty Wartość bieżąca Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 15259471034,42 41,58
1.1. PS0418 2 064 235 200,00 5,62
1.2. WZ0121 1 950 959 406,00 5,32
1.3. DS1020 1 284 449 700,00 3,50
1.4. WZ0118 1 219 960 227,38 3,32
1.5. IZ0823 940 669 477,88 2,56
1.6. WZ0117 799 323 166,82 2,18
1.7. WS0922 686 981 050,00 1,87
1.8. DS1021 677 821 500,00 1,85
1.9. DS1017 650 227 200,00 1,77
1.10. DS1023 622 393 200,00 1,70
1.11. DS1015 621 777 315,57 1,69
1.12. DS1019 583 325 050,00 1,59
1.13. PS0416 547 804 400,00 1,49
1.14. PS0415 537 356 400,00 1,46
1.15. PS0718 534 792 500,00 1,46
1.16. PS1016 499 761 750,00 1,36
1.17. PS1016 433 358 379,18 1,18
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 2 508 431 925,45 6,83
2.1. Bank Pekao S.A. 800 000 000,00 2,18
2.2. Bank Millenium S.A. 750 000 000,00 2,04
2.3. Bank Pekao S.A. 500 000 000,00 1,36
3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 14 325 759 273,09 39,03
3.1. PKO BP S.A. 1 643 913 607,76 4,48
3.2. PKN Orlen S.A. 857 103 807,81 2,34
3.3. BZ WBK S.A. 856 056 040,62 2,33
3.4. PEKAO S.A. 710 658 587,91 1,94
3.5. ING BSK S.A.  656 488 321,86 1,79  
3.6. PGNiG S.A. 612 139 389,35 1,67
3.7. LPP S.A. 564 549 376,56 1,54
3.8. KGHM S.A. 484 465 082,36 1,32
3.9. PGE S.A. 427 691 458,62 1,17
3.10. BRE Bank S.A. 374 351 883,84 1,02
5. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 97 285 600,00 0,23
6. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5 ustawy, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 15 000 000,00 0,04
7. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 408 041 660,73 1,11
8. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 11Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 1 306 550 843,02 3,56
9. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 2 653 752 355,73 7,23
9.1. IDS1018 1 408 276 589,48 3,84
9.2. IDS1022 868 357 856,25 2,37
9.3. IPS1014 377 117 910,00 1,03
10. Środki pieniężne 25 146 989,85 0,07
11. Należności 115 423 424,18 0,31