Wypłata z OFE po śmierci Członka Funduszu

 

Dobre praktyki OFE w zakresie wypłaty środków z otwartych funduszy emerytalnych po śmierci członka funduszu.

Kto ma prawo do środków?

Po śmierci członka OFE prawo do środków na jego rachunku mają:

  • małżonek (w zakresie małżeńskiej wspólności majątkowej),
  • osoby uposażone (wskazane przez członka OFE),
  • spadkobiercy ( w przypadku braku uposażonych).

Co zrobić po śmierci członka OFE PZU?

Powiadom OFE PZU na piśmie o śmierci członka funduszu, podaj swoje dane kontaktowe i najlepiej dołącz  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię odpisu skróconego aktu zgonu.

Informację o śmierci wyślij pod adres korespondencyjny:

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, 
Przegródka pocztowa nr 161,
02-696 Warszawa 113

Jeśli do OFE PZU wpłynie odpis skrócony aktu zgonu,  małżonek i uposażeni otrzymają pisma z prośbą o złożenie dokumentów do wypłaty środków.
 

Jakie dokumenty musisz złożyć?

Jeśli jesteś małżonkiem uprawnionym do środków z tytułu wspólnoty majątkowej
Lp. Rodzaj dokumentu Wzór w pdf.
1 odpis skrócony aktu zgonu członka OFE PZU x
2 odpis skrócony aktu małżeństwa x
3

oświadczenie o stosunkach majątkowych

i rachunku w OFEoświadczenie o stosunkach majątkowych
wniosek - wypłata transferowa (współmałżonek)

 
 
Jeśli jesteś uposażonym
Lp. Rodzaj dokumentu Wzór w pdf.
1 odpis skrócony aktu zgonu Członka OFE PZU x
2 dokument tożsamości uposażonego x
3 wniosek o wypłatę środków wniosek o wypłatę gotówkową dla uposażonych
4 wniosek o wypłatę środków dla uposażonego małżonka wniosek o wypłatę gotówkową dla małżonka
 
Jeśli działasz w imieniu uposażonego dziecka
Lp. Rodzaj dokumentu Wzór w pdf.
1 odpis skrócony aktu zgonu Członka OFE PZU x
2 Twój dowód osobisty x
3 odpis skrócony aktu urodzenia dziecka x
4 wniosek o wypłatę środków wniosek o wypłatę środków na rzecz osoby małoletniej

Jeśli jesteś rodzicem - przedłóż oprócz dokumentów z pkt 1-4

Lp. Rodzaj dokumentu Wzór w pdf.
1 prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka x

Jeśli jesteś opiekunem/kuratorem/rodzicem zastępczym – przedłóż oprócz dokumentów z pkt 1-4

Lp. Rodzaj dokumentu Wzór w pdf.
1 prawomocne orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki prawnej/kurateli/rodziny zastępczej x
2 prawomocne orzeczenie sądu uprawniające Cię do wypłacenia w imieniu uposażonego dziecka należnych mu środków z OFE PZU x
 
Jeśli jesteś spadkobiercą

Jeśli Członek Funduszu nie wskazał osoby uprawnionej do wypłaty środków w przypadku jego śmierci środki zgormadzone na rachunku wchodzą w skład spadku.

Do wypłaty środków z tytułu spadkobrania wymagane są następujące dokumenty podstawowe:

Lp. Rodzaj dokumentu Wzór w pdf.
1 odpis skrócony aktu zgonu Członka OFE PZU x
2 prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym lub akt poświadczenia dziedziczenia x
3 Twój dokument tożsamości x
4 wniosek o wypłatę wniosek o wypłatę
Jeśli reprezentujesz dziecko będące spadkobiercą
Lp. Rodzaj dokumentu Wzór w pdf.
1 odpis skrócony aktu zgonu członka OFE PZU x
2 prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym lub akt poświadczenia dziedziczenia x
3 Twój dowód osobisty x
4 odpis skrócony aktu urodzenia dziecka x
5 wniosek o wypłatę środków wniosek o wypłatę środków na rzecz osoby małoletniej

Jeśli jesteś rodzicem - przedłóż oprócz dokumentów z pkt 1-4

Lp. Rodzaj dokumentu Wzór w pdf.
1 Prawomocne orzeczenie sądu zezwalające rodzicowi na czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka x

Jeśli jesteś prawnym opiekunem/kuratorem/rodzicem zastępczym przedłóż - oprócz dokumentów z pkt 1-4

Lp. Rodzaj dokumentu Wzór w pdf.
1 prawomocne orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki prawnej/kurateli/rodziny zastępczej x
2 prawomocne orzeczenie sądu uprawniające Cię do wypłacenia w imieniu dziecka należnych mu środków z OFE PZU x
 
 
 

Gdzie poświadczyć i wysłać  dokumenty?

OFE PZU wypłaci Ci  środki na podstawie dokumentów złożonych w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Kopie poświadcz:

  • w urzędzie lub sądzie, który wydał dokument,
  • w siedzibie PTE PZU SA (Warszawa, al. Jana Pawła II 24),
  • w siedzibie agenta transferowego (Pekao Financial Services Sp. z o.o., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21),
  • u notariusza.

Jeśli prześlesz oryginały, zwrócimy Ci je listem zwykłym, ale zwrotu musisz zażądać na piśmie.

Wszystkie wnioski i dokumenty wyślij pod adres korespondencyjny:

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, 
Przegródka pocztowa nr 161,
02-696 Warszawa 113

Im szybciej to zrobisz tym szybciej otrzymasz środki.

W jakiej formie otrzymasz środki?

Jeśli jesteś małżonkiem, środki z tytułu małżeńskiej wspólnoty majątkowej otrzymasz  na swój rachunek w OFE. Jeśli dodatkowo jesteś uposażonym lub spadkobiercą część należną z tego tytułu dostaniesz w gotówce lub także na rachunek w swoim OFE. Sam o tym decydujesz.

Pozostałe osoby uposażone i spadkobiercy otrzymają środki tylko i wyłącznie w gotówce (przelewem lub przekazem pocztowym). 

Kiedy otrzymasz środki?

Transfer środków z majątku wspólnego nastąpi  w lutym, maju, sierpniu lub listopadzie, ale nie wcześniej niż w terminie 1 miesiąca od złożenia  przez Ciebie dokumentów.

Gotówkę uposażonym i spadkobiercom wypłacimy  w terminie 3 miesięcy od złożenia dokumentów, jednak nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od złożenia dokumentów.