PZU PZU

Indywidualne Konto Emerytalne

Indywidualne Konto Emerytalne

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
I. Aktywa 0 22 723 279
1. Lokaty 0 22 723 279
2. Środki pieniężne 0 0
3. Należności, w tym 0 0
3.1. Z tytułu zbycia składniów portfela inwestycyjnego 0 0
3.2 Pozostałe należności 0 0
4 Pozostałe aktywa 0 0
II Zobowiązania 0 0
1 Z tytułu nabytych składniów portfela inwestycyjnego 0 0
2 Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawninych z umów ubezpieczenia 0 0
3 Pozostałe zobowiązania 0 0
III. Aktywa netto (I-II) 0 22 723 279

Warszawa, 21 marca 2005 roku

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 0 0
B. Stan netto z dzialalności operacyjnej (I-II) 0 22 351 958
I. Zwiększenia funduszu 0 22 442 870
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 0 22 442 870
2. Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
3. Pozostałe zwiększenia 0 0
II. Zmniejszenia funduszu 0 90 912
1 Tytułem wykupu 0 0
2 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0 90 912
3 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 0 0
4 Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0 0
5 Tytułem prowizji od składek 0 0
6 Tytułem pozostałych prowizji 0 0
7 Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 0 0
8 Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
9 Pozostałe zmniejszenia 0 0
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 0 371 321
1 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 0 0
2 z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0
3 z listów zastawnych 0 0
4 z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 0 0
5 z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 0 0
6 z akcji 0 0
7 z udziałów 0 0
8 z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 371 321
9 z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0
10 z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0 0
11 z pożyczek 0 0
12 z nieruchomości 0 0
13 z depozytów bankowych 0 0
14 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0
D. Pozostałe zwiększenia 0 0
E. Pozostałe zmniejszenia 0 0
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 0 22 723 279

Warszawa, 21 marca 2005 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
1 Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0 0
2 Koszty nabycia jednostek rozrzchunkowych 0 0
3 Koszty przechowywania aktywów funduszu 0 0
4 Koszty transakcyjne 0 0
5 Koszty zarządzania i administrowania funduszem 0 0
6 Pozostałe koszty 0 0
7 RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): 0 0

Warszawa, 21 marca 2005 roku

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK RORACHUNKOWYCH

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

  Lokaty Ilość (w szt.) Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %)
1 Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe 0 0 0,00 %
1.1 Obligacje 0 0 0,00 %
1.2 Bony skarbowe 0 0 0,00 %
1.3 Inne 0 0 0,00 %
2 Obligacje emitowane lub poreczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub zawiązki jednostek samorządu terytorialnego 0 0 0,00 %
3 Listy zastawne 0 0 0,00 %
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00 %
3.1.2 Pozostałe 0 0 0,00 %
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
4 Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0 0 0,00 %
4.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00 %
4.2 Pozostałe 0 0 0,00 %
5 Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00 %
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00 %
5.1.2 Pozostałe 0 0 0,00 %
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
6 Akcje 0 0 0,00 %
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00 %
6.1.2 Pozostałe 0 0 0,00 %
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
7 Udziały 0 0 0,00 %
8 Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 255 231 22 723 279 100,00%
8.1 Jednostki uczestnictwa 255 231 22 723 279 100,00 %
8.1.1 KRAKOWIAK 47 260 4 022 319 17,70 %
8.1.2 MAZUREK 194 830 17 569 782 77,32 %
8.1.3 POLONEZ 13 141 1 131 178 4,98 %
8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 %
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0 0,00 %
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0 0,00 %
9 Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0 0 0,00 %
9.1 Opcje 0 0 0,00 %
9.2 Kontrakty terminowe 0 0 0,00 %
9.3 Swapy walutowe 0 0 0,00 %
9.4 Swapy procentowe 0 0 0,00 %
9.5 Prawa poboru 0 0 0,00 %
9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0 0,00 %
10 Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00 %
11 Pożyczki 0 0 0,00 %
11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0 0,00 %
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0 0,00 %
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0 0 0,00 %
11.4 Inne pożyczki 0 0 0,00 %
12 Nieruchomości 0 0 0,00 %
13 Depozyty bankowe 0 0 0,00 %
14 Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o dziłalności ubezpieczeniowej 0 0 0,00 %
15 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 255 231 22 723 279 100,00 %
15.1 Ulokowane na terenie RP 255 231 22 723 279 100,00 %
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0 0 0,00 %
15.3 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0 0 0,00 %
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0 0 0,00 %

Warszawa, 21 marca 2005 roku

Informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku

1 Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 325 986 270,61
2 Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 1 753 439,95
3 Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze 1 433 412,59
4 Inne koszty, potrącane za składek, przed ich przekazaniem na fundusze 6 966 186,47
5 Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń 315 833 231,60
6 Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie 22 442 870,32

Warszawa, 21 marca 2005 roku