PZU PZU

Mocna Przyszłość - Fundusz Akcji

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
I. Aktywa 1 038 163 1 643 828
1. Lokaty 1 018 809 1 643 828
2. Środki pieniężne 19 354 0
3. Należności, w tym 0 0
3.1. Z tytułu zbycia składniów portfela inwestycyjnego 0 0
3.2 Pozostałe należności 0 0
4 Pozostałe aktywa 0 0
II Zobowiązania 0 13 151
1 Z tytułu nabytych składniów portfela inwestycyjnego 0 13 151
2 Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawninych z umów ubezpieczenia 0 0
3 Pozostałe zobowiązania 0 0
III. Aktywa netto (I-II) 1 038 163 1 630 677

8 lutego 2005 roku

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 366 724 1 038 163
B. Stan netto z dzialalności operacyjnej (I-II) 560 034 364 360
I. Zwiększenia funduszu 919 101 967 010
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 909 919 955 208
2. Tytułem udzielonych gwarancji    
3. Pozostałe zwiększenia 9 182 11 802
II. Zmniejszenia funduszu 359 067 602 650
1 Tytułem wykupu   207 107
2 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 46 058  
3 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 292 739 308 075
4 Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych    
5 Tytułem prowizji od składek    
6 Tytułem pozostałych prowizji    
7 Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 20 183 39 420
8 Tytułem udzielonych gwarancji    
9 Pozostałe zmniejszenia 87 48 048
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 111 405 228 153
1 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 4 526 31 293
2 z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0
3 z listów zastawnych 0 0
4 z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 0 0
5 z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 0 0
6 z akcji 95 984 187 011
7 z udziałów 0 0
8 z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 0
9 z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0
10 z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0 0
11 z pożyczek 0 0
12 z nieruchomości 0 0
13 z depozytów bankowych 10 895 9 849
14 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0
D. Pozostałe zwiększenia 0 0
E. Pozostałe zmniejszenia 0 0
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 1 038 163 1 630 677

8 lutego 2005 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
1 Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych    
2 Koszty nabycia jednostek rozrzchunkowych    
3 Koszty przechowywania aktywów funduszu 72 789
4 Koszty transakcyjne 525 4 259
5 Koszty zarządzania i administrowania funduszem 20 183 39 420
6 Pozostałe koszty    
7 RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): 20 781 44 468

8 lutego 2005 roku

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK RORACHUNKOWYCH

Pozycja   Okres poprzedni Okres bieżący
1 Liczba jednostek rozrachunkowych:    
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 31 103,098810 76 333,347 414
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 75 435,589841 105 418,032599
2 Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł):    
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 12,120525 13,598080
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 11,676531 13,598080
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 14,079412 15,463582
2.4 wartość jednostki roliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 13,611621 15,463582

8 lutego 2005 roku

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

  Lokaty Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %)
1 Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe 458 110 27,87 %
1.1 Obligacje 458 110 27,87 %
1.2 Bony skarbowe 0 0,00 %
1.3 Inne 0 0,00 %
2 Obligacje emitowane lub poreczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub zawiązki jednostek samorządu terytorialnego 0 0,00 %
3 Listy zastawne 0 0,00 %
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00 %
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00 %
3.1.2 Pozostałe 0 0,00 %
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00 %
4 Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0 0,00 %
4.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00 %
4.2 Pozostałe 0 0,00 %
5 Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0,00 %
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00 %
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00 %
5.1.2 Pozostałe 0 0,00 %
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00 %
6 Akcje 1 039 757 63,25 %
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 1 039 757 63,25 %
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 1 039 757 63,25 %
6.1.2 Pozostałe 0 0,00 %
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00 %
7 Udziały 0 0,00 %
8 Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0 0,00 %
8.1 Jednostki uczestnictwa 0 0,00 %
8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0,00 %
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0,00 %
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0,00 %
9 Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0 0,00 %
9.1 Opcje 0 0,00 %
9.2 Kontrakty terminowe 0 0,00 %
9.3 Swapy walutowe 0 0,00 %
9.4 Swapy procentowe 0 0,00 %
9.5 Prawa poboru 0 0,00 %
9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0,00 %
10 Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0,00 %
11 Pożyczki 0 0,00 %
11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0,00 %
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0,00 %
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0 0,00 %
11.4 Inne pożyczki 0 0,00 %
12 Nieruchomości 0 0,00 %
13 Depozyty bankowe 145 960 8,88 %
14 Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o dziłalności ubezpieczeniowej 0 0,00 %
15 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 1 643 828 100,00 %
15.1 Ulokowane na terenie RP 1 643 828 100,00 %
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0 0,00 %
15.3 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0 0,00 %
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0 0,00 %

8 lutego 2005 roku

Informacja dodatkowa do półrocznego sprawozdania

1 Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 325 986 270,61
2 Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 1 753 439,95
3 Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze 1 433 412,59
4 Inne koszty, potrącane za składek, przed ich przekazaniem na fundusze 6 966 186,47
5 Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń 315 833 231,60
6 Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie 955 208,42

8 lutego 2005 roku