PZU PZU

Mocna Przyszłość - Fundusz Akcji

Mocna Przyszłość - Fundusz Akcji

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
I. Aktywa 1 038 163 1 643 828
1. Lokaty 1 018 809 1 643 828
2. Środki pieniężne 19 354 0
3. Należności, w tym 0 0
3.1. Z tytułu zbycia składniów portfela inwestycyjnego 0 0
3.2 Pozostałe należności 0 0
4 Pozostałe aktywa 0 0
II Zobowiązania 0 13 151
1 Z tytułu nabytych składniów portfela inwestycyjnego 0 13 151
2 Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawninych z umów ubezpieczenia 0 0
3 Pozostałe zobowiązania 0 0
III. Aktywa netto (I-II) 1 038 163 1 630 677

21 marca 2005 roku

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 366 724 1 038 163
B. Stan netto z dzialalności operacyjnej (I-II) 560 034 364 360
I. Zwiększenia funduszu 919 101 967 010
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 909 919 955 208
2. Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
3. Pozostałe zwiększenia 9 182 11 802
II. Zmniejszenia funduszu 359 067 602 650
1 Tytułem wykupu 0 207 107
2 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 46 058 0
3 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 292 739 308 075
4 Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0 0
5 Tytułem prowizji od składek 0 0
6 Tytułem pozostałych prowizji 0 0
7 Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 20 183 39 420
8 Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
9 Pozostałe zmniejszenia 87 48 048
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 111 405 228 153
1 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 4 526 31 293
2 z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0
3 z listów zastawnych 0 0
4 z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 0 0
5 z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 0 0
6 z akcji 95 984 187 011
7 z udziałów 0 0
8 z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 0
9 z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0
10 z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0 0
11 z pożyczek 0 0
12 z nieruchomości 0 0
13 z depozytów bankowych 10 895 9 849
14 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0
D. Pozostałe zwiększenia 0 0
E. Pozostałe zmniejszenia 0 0
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 1 038 163 1 630 677

21 marca 2005 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
1 Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0 0
2 Koszty nabycia jednostek rozrzchunkowych 0 0
3 Koszty przechowywania aktywów funduszu 72 789
4 Koszty transakcyjne 525 4 259
5 Koszty zarządzania i administrowania funduszem 20 183 39 420
6 Pozostałe koszty    
7 RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): 20 781 44 468

21 marca 2005 roku

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK RORACHUNKOWYCH

Pozycja   Okres poprzedni Okres bieżący
1 Liczba jednostek rozrachunkowych:    
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 31 103,098810 76 333,347414
  Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 75 437,589841 105 418,032599
2 Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł):    
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 12,120525 13,598080
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 11,676531 13,598080
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 14,079412 15,463582
2.4 wartość jednostki roliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 13,611621 15,463582

21 marca 2005 roku

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty   Ilość (w szt.) Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %)
1 Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe 428 458 110 27,87 %
1.1 Obligacje 428 458 110 27,87 %
1.1.1 DS0509 100 103 073 6,27%
1.1.2 PS0507 228 251 634 15,31%
1.1.3 PS1005 100 103 403 6,29%
1.2 Bony skarbowe 0 0 0,00 %
1.3 Inne 0 0 0,00 %
2 Obligacje emitowane lub poreczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub zawiązki jednostek samorządu terytorialnego 0 0 0,00 %
3 Listy zastawne 0 0 0,00 %
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00 %
3.1.2 Pozostałe 0 0 0,00 %
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
4 Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0 0 0,00 %
4.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00 %
4.2 Pozostałe 0 0 0,00 %
5 Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00 %
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00 %
5.1.2 Pozostałe 0 0 0,00 %
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
6 Akcje 37 600 1 039 757 63,25 %
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 37 600 1 039 757 63,25 %
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 37 600 1 039 757 63,25 %
6.1.1.1 AGORA 270 15 336 0,93 %
6.1.1.2 BANK BPH 172 87 720 5,34 %
6.1.1.3 CERSANIT 133 15 561 0,95 %
6.1.1.4 COMP RZESZÓW 285 31 065 1,89 %
6.1.1.5 COMPUTERLAND 71 7 881 0,48 %
6.1.1.6 DĘBICA 201 19 799 1,20 %
6.1.1.7 DUDA 123 16 913 1,03 %
6.1.1.8 JELFA 252 14 112 0,86 %
6.1.1.9 KĘTY 126 16 506 1,00 %
6.1.1.10 KGHM POLSKA MIEDŹ 2 756 86 263 5,25 %
6.1.1.11 MENNICA 545 39 840 2,42 %
6.1.1.12 POLIMEX - MOSTOSTAL SIEDLCE 400 13 440 0,82 %
6.1.1.13 NETIA 7 502 33 459 2,04 %
6.1.1.14 BANK PEKAO 953 131 514 8,00 %
6.1.1.15 POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA 182 10 847 0,66 %
6.1.1.16 PKNORLEN 3 315 125 307 7,62 %
6.1.1.17 BANK PKO BP 3 000 83 400 5,07 %
6.1.1.18 PROKOM 238 34 986 2,13 %
6.1.1.19 ROLIMPEX 826 12 803 0,78 %
6.1.1.20 SOFTBANK 949 26 477 1,61 %
6.1.1.21 STALEXPORT 6 018 16 128 0,98 %
6.1.1.22 TECHMEX 560 13 216 0,80 %
6.1.1.23 TELMAX 57 3 021 0,18 %
6.1.1.24 TELEKOMUNIKACJA POLSKA 7 543 149 351 9,09 %
6.1.1.25 VISTULA 1 123 34 813 2,12 %
6.1.2 Pozostałe 0 0 0,00 %
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
7 Udziały 0 0 0,00 %
8 Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0 0 0,00 %
8.1 Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 %
8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 %
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0 0,00 %
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0 0,00 %
9 Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0 0 0,00 %
9.1 Opcje 0 0 0,00 %
9.2 Kontrakty terminowe 0 0 0,00 %
9.3 Swapy walutowe 0 0 0,00 %
9.4 Swapy procentowe 0 0 0,00 %
9.5 Prawa poboru 0 0 0,00 %
9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0 0,00 %
10 Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00 %
11 Pożyczki 0 0 0,00 %
11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0 0,00 %
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0 0,00 %
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0 0 0,00 %
11.4 Inne pożyczki 0 0 0,00 %
12 Nieruchomości 0 0 0,00 %
13 Depozyty bankowe 0 145 960 8,88 %
31.1 BANK MILLENNIUM 0 145 960 8,88 %
14 Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o dziłalności ubezpieczeniowej 0 0 0,00 %
15 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 0 1 643 828 100,00 %
15.1 Ulokowane na terenie RP 0 1 643 828 100,00 %
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0 0 0,00 %
15.3 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0 0 0,00 %
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0 0 0,00 %

21 marca 2005 roku

Informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzona na dzień 31 grudnia 2004 roku

1 Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 325 986 270,61
2 Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 1 753 439,95
3 Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze 1 433 412,59
4 Inne koszty, potrącane za składek, przed ich przekazaniem na fundusze 6 966 186,47
5 Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń 315 833 231,60
6 Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie 955 208,42

21 marca 2005 roku