PZU PZU

Mocna Przyszłość - Fundusz Dłużnych Papierów Wartościowych

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

  (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący
I. Aktywa 3 799 114 6 927 161
1. Lokaty 3 799 064 6 271 045
2. Środki pieniężne 50 0
3. Należności, w tym 0 656 116
3.1. Z tytułu zbycia składniów portfela inwestycyjnego 0 0
3.2. Pozostałe należności 0 656 116
4. Pozostałe aktywa 0 0
II. Zobowiązania 0 0
1. Z tytułu nabytych składniów portfela inwestycyjnego 0 0
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawninych z umów ubezpieczenia 0 0
3. Pozostałe zobowiązania 0 0
III. Aktywa netto (I-II) 3 799 114 6 927 161

Warszawa, 11 sierpnia 2004 roku

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

  (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 2 224 673 5 446 905
B. Stan netto z dzialalności operacyjnej (I-II) 1 464 298 1 374 254
I. Zwiększenia funduszu 2 321 394 2 558 531
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 2 321 394 2 558 531
2. Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
3. Pozostałe zwiększenia 0 0
II. Zmniejszenia funduszu 857 095 1 184 277
1. Tytułem wykupu 0 314 172
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0 0
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 834 571 825 262
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0 0
5. Tytułem prowizji od składek 0 0
6. Tytułem pozostałych prowizji 0 0
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 22 525 44 842
8. Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
9. Pozostałe zmniejszenia 0 0
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 110 142 106 002
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 98 433 92 291
2. z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0
3. z listów zastawnych 0 0
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 0 0
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 0 0
6. z akcji 0 0
7. z udziałów 0 0
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 0
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0 0
11. z pożyczek 0 0
12. z nieruchomości 0 0
13. z depozytów bankowych 11 709 13 712
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0
D. Pozostałe zwiększenia 0 0
E. Pozostałe zmniejszenia 0 0
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 3 799 114 6 927 161

Warszawa, 11 sierpnia 2004 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

  (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący
1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0 0
2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0 0
3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 119 313
4. Koszty transakcyjne 0 0
5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 22 525 44 842
6. Pozostałe koszty 0 0
7. RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): 22 644 45 155

Warszawa, 11 sierpnia 2004 roku

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK RORACHUNKOWYCH

  Pozycja Okres poprzedni Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:    
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 161 240,442774 379 149,279751
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 263 622,409357 431 828,136216
2. Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł):    
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 13,874077 14,365771
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 13,874077 14,365771
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 14,409666 14,517908
2.4 wartość jednostki roliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 14,407048 14,517908

Warszawa, 11 sierpnia 2004 roku

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

  LOKATY Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %)
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe 5 677 879 90,54%
1.1 Obligacje 5 677 879 90,54%
1.2 Bony skarbowe 0 0,00%
1.3 Inne 0 0,00%
2. Obligacje emitowane lub poreczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub zawiązki jednostek samorządu terytorialnego 0 0,00%
3. Listy zastawne 0 0,00%
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00%
3.1.2 Pozostałe 0 0,00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0 0,00%
4.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00%
4.2 Pozostałe 0 0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0,00%
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00%
5.1.2 Pozostałe 0 0,00%
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
6. Akcje 0 0,00%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00%
6.1.2 Pozostałe 0 0,00%
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
7. Udziały 0 0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0 0,00%
8.1 Jednostki uczestnictwa 0 0,00%
8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0 0,00%
9.1 Opcje 0 0,00%
9.2 Kontrakty terminowe 0 0,00%
9.3 Swapy walutowe 0 0,00%
9.4 Swapy procentowe 0 0,00%
9.5 Prawa poboru 0 0,00%
9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0,00%
11. Pożyczki 0 0,00%
11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0,00%
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0,00%
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0 0,00%
11.4 Inne pożyczki 0 0,00%
12. Nieruchomości 0 0,00%
13. Depozyty bankowe 593 165 9,46%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o dziłalności ubezpieczeniowej 0 0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 6 271 045 100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP 6 271 045 100,00%
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0 0,00%
15.3 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0 0,00%
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0 0,00%

Warszawa, 11 sierpnia 2004 roku

Informacja dodatkowa do półrocznego sprawozdania

1Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3148 083 469,18
2Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń124 324,46
3Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze655 438,60
4Inne koszty, potrącane za składek, przed ich przekazaniem na fundusze3 567 981,74
5Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń143 735 724,38
6Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie2 558 530,63