PZU PZU

Mocna Przyszłość - Fundusz Dłużnych Papierów Wartościowych

Mocna Przyszłość - Fundusz Dłużnych Papierów Wartościowych

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
I. Aktywa 5 446 905 7 761 732
1. Lokaty 5 333 092 7 761 732
2. Środki pieniężne 113 812 0
3. Należności, w tym 0 0
3.1. Z tytułu zbycia składniów portfela inwestycyjnego 0 0
3.2 Pozostałe należności 0 0
4 Pozostałe aktywa 0 0
II Zobowiązania 0 0
1 Z tytułu nabytych składniów portfela inwestycyjnego 0 0
2 Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawninych z umów ubezpieczenia 0 0
3 Pozostałe zobowiązania 0 0
III. Aktywa netto (I-II) 5 446 905 7 761 732

21 marca 2005 roku

II. ZMIANY AKTYWOW NETTO FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 2 224 673 5 446 905
B. Stan netto z dzialalności operacyjnej (I-II) 3 089 848 1 793 988
I. Zwiększenia funduszu 4 909 102 5 060 958
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 4 909 102 5 036 754
2. Tytułem udzielonych gwarancji    
3. Pozostałe zwiększenia   24 204
II. Zmniejszenia funduszu 1 819 254 3 266 971
1 Tytułem wykupu    
2 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 181 474 816 437
3 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 1 546 937 1 597 486
4 Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych    
5 Tytułem prowizji od składek    
6 Tytułem pozostałych prowizji    
7 Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 56 672 97 947
8 Tytułem udzielonych gwarancji    
9 Pozostałe zmniejszenia 34 171 755 101
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 132 384 520 840
1 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 103 391 483 602
2 z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0
3 z listów zastawnych 0 0
4 z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 0 0
5 z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 0 0
6 z akcji 0 0
7 z udziałów 0 0
8 z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 0
9 z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0
10 z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0 0
11 z pożyczek 0 0
12 z nieruchomości 0 0
13 z depozytów bankowych 28 993 37 237
14 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0
D. Pozostałe zwiększenia 0 0
E. Pozostałe zmniejszenia 0 0
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 5 446 904 7 761 732

21 marca 2005 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
2 Koszty nabycia jednostek rozrzchunkowych    
3 Koszty przechowywania aktywów funduszu 379 167
4 Koszty transakcyjne 0 0
5 Koszty zarządzania i administrowania funduszem 56 672 97 947
6 Pozostałe koszty    
7 RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): 57 051 98 114

 

21 marca 2005 roku

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK RORACHUNKOWYCH

Pozycja   Okres poprzedni Okres bieżący
1 Liczba jednostek rozrachunkowych    
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 161 240,442774 379 149,279751
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 373 964,674945 508 304,469383
2 Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł):    
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 13,874077 14,365771
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 13,874077 14,365774
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 14,726383 15,267338
2.4 wartość jednostki roliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 14,370022 15,267338

21 marca 2005 roku

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty   Ilość (w szt.) Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %)
1 Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe 5 648 7 126 051 91,81 %
1.1 Obligacje 5 648 7 126 051 91,81 %
1.1.1 DS0509 1 450 1 494 559 19,26%
1.1.2 OK0406 200 185 030 2,38%
1.1.3 PS0507 2 998 4 412 433 56,85%
1.1.4 PS1005 1 000 1 034 030 13,32%
1.2 Bony skarbowe 0 0 0,00 %
1.3 Inne 0 0 0,00 %
2 Obligacje emitowane lub poreczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub zawiązki jednostek samorządu terytorialnego 0 0 0,00 %
3 Listy zastawne 0 0 0,00 %
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00 %
3.1.2 Pozostałe 0 0 0,00 %
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
4 Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0 0 0,00 %
4.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00 %
4.2 Pozostałe 0 0 0,00 %
5 Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00 %
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00 %
5.1.2 Pozostałe 0 0 0,00 %
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
6 Akcje 0 0 0,00 %
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00 %
6.1.2 Pozostałe 0 0 0,00 %
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
7 Udziały 0 0 0,00 %
8 Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0 0 0,00 %
8.1 Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 %
8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 %
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0 0,00 %
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0 0,00 %
9 Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0 0 0,00 %
9.1 Opcje 0 0 0,00 %
9.2 Kontrakty terminowe 0 0 0,00 %
9.3 Swapy walutowe 0 0 0,00 %
9.4 Swapy procentowe 0 0 0,00 %
9.5 Prawa poboru 0 0 0,00 %
9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0 0,00 %
10 Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00 %
11 Pożyczki 0 0 0,00 %
11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0 0,00 %
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0 0,00 %
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0 0 0,00 %
11.4 Inne pożyczki 0 0 0,00 %
12 Nieruchomości   0 0,00 %
13 Depozyty bankowe 0 635 681 8,19 %
13.1 BANK MILLENNIUM 0 635 681 8,19 %
14 Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o dziłalności ubezpieczeniowej   0 0,00 %
15 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 0 7 761 732 100 %
15.1 Ulokowane na terenie RP 0 7 761 732 100 %
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0 0 0,00 %
15.3 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0 0 0,00 %
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0 0 0,00 %

21 marca 2005 roku

Informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzona na dzień 31 grudnia 2004 roku

1 Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 325 986 270,61
2 Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 1 753 439,95
3 Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze 1 433 412,59
4 Inne koszty, potrącane za składek, przed ich przekazaniem na fundusze 6 966 186,47
5 Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń 315 833 231,60
6 Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie 5 036 753,93

21 marca 2005 roku