PZU PZU

Mocna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony

Mocna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
I. Aktywa 3 882 463 6 837 836
1. Lokaty 3 803 153 6 837 836
2. Środki pieniężne 79 310 0
3. Należności, w tym 0 0
3.1. Z tytułu zbycia składniów portfela inwestycyjnego 0 0
3.2 Pozostałe należności 0 0
4 Pozostałe aktywa 0 0
II Zobowiązania 0 31 235
1 Z tytułu nabytych składniów portfela inwestycyjnego 0 31 235
2 Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawninych z umów ubezpieczenia 0 0
3 Pozostałe zobowiązania 0 0
III. Aktywa netto (I-II) 3 882 463 6 806 601

21 marca 2005 roku

II. ZMIANY AKTYWOW NETTO FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 1 388 695 3 882 463
B. Stan netto z dzialalności operacyjnej (I-II) 2 299 659 2 223 000
I. Zwiększenia funduszu 3 584 335 4 585 580
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 3 503 092 3 879 671
2. Tytułem udzielonych gwarancji    
3. Pozostałe zwiększenia 81 243 705 909
II. Zmniejszenia funduszu 1 284 676 2 362 580
1 Tytułem wykupu    
2 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 100 345 970 671
3 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 1 129 904 1 269 224
4 Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych    
5 Tytułem prowizji od składek    
6 Tytułem pozostałych prowizji    
7 Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 54 228 122 685
8 Tytułem udzielonych gwarancji    
9 Pozostałe zmniejszenia 199  
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 194 109 701 138
1 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 38 677 280 365
2 z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0
3 z listów zastawnych   0
4 z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 0 0
5 z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 0 0
6 z akcji 130 091 391 190
7 z udziałów 0 0
8 z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 0
9 z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0
10 z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0 0
11 z pożyczek 0 0
12 z nieruchomości 0 0
13 z depozytów bankowych 25 341 29 583
14 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0
D. Pozostałe zwiększenia 0 0
E. Pozostałe zmniejszenia 0 0
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 3 882 463 6 806 601

21 marca 2005 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
1 Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych    
2 Koszty nabycia jednostek rozrzchunkowych    
3 Koszty przechowywania aktywów funduszu 270 695
4 Koszty transakcyjne 999 9 333
5 Koszty zarządzania i administrowania funduszem 54 228 122 685
6 Pozostałe koszty    
7 RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): 55 497 132 713

21 marca 2005 roku

IV. LICZBA JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja   Okres poprzedni Okres bieżący
1 Liczba jednostek rozrachunkowych:    
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 102 897,481650 266 966,945866
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 263 564,922671 423 754,812552
2 Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł):    
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 13,680475 14,541762
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 13,568844 14,541762
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 14,724402 16,058632
2.4 wartość jednostki roliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 14,554069 16,058632

21 marca 2005 roku

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty   Ilość (w szt.) Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %)
1 Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe 3 651 3 839 962 56,16 %
1.1 Obligacje 3 651 3 839 962 56,16 %
1.1.1 DS0509 300 309 219 4,52%
1.1.2 OK0406 900 832 635 12,18%
1.1.3 PS0507 2 351 2 594 705 37,95%
1.1.4 PS1005 100 103 403 1,51%
1.2 Bony skarbowe 0 0 0,00 %
1.3 Inne 0 0 0,00 %
2 Obligacje emitowane lub poreczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub zawiązki jednostek samorządu terytorialnego 0 0 0,00 %
3 Listy zastawne 0 0 0,00 %
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00 %
3.1.2 Pozostałe 0 0 0,00 %
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
4 Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0 0 0,00 %
4.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00 %
4.2 Pozostałe 0 0 0,00 %
5 Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00 %
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00 %
5.1.2 Pozostałe 0 0 0,00 %
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
6 Akcje 96 046 2 663 526 38,95 %
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 96 046 2 663 526 38,95 %
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 96 046 2 663 526 38,95 %
6.1.1.1 AGORA 625 35 500 0,52 %
6.1.1.2 BANK BPH 399 203 490 2,98 %
6.1.1.3 CERSANIT 308 36 036 0,53 %
6.1.1.4 COMP RZESZÓW 616 67 144 0,98 %
6.1.1.5 COMPUTERLAND 165 18 315 0,27 %
6.1.1.6 DĘBICA 466 45 901 0,67 %
6.1.1.7 DUDA 284 39 050 0,57 %
6.1.1.8 JELFA 442 24 752 0,36 %
6.1.1.9 KĘTY 263 34 453 0,50 %
6.1.1.10 KGHM POLSKA MIEDŹ 6 383 199 788 2,92 %
6.1.1.11 MENNICA 1 979 144 665 2,12 %
6.1.1.12 POLIMEX - MOSTOSTAL SIEDLCE 950 31 920 0,47 %
6.1.1.13 NETIA 17 098 76 257 1,12 %
6.1.1.14 BANK PEKAO 2 207 304 566 4,45 %
6.1.1.15 POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA 422 25 151 0,37 %
6.1.1.16 PKNORLEN 7 676 290 153 4,24 %
6.1.1.17 BANK PKO BP 14 000 389 200 5,69 %
6.1.1.18 PROKOM 621 91 287 1,34 %
6.1.1.19 ROLIMPEX 1 912 29 636 0,43 %
6.1.1.20 SOFTBANK 2 198 61 324 0,90 %
6.1.1.21 SOKOŁÓW 2 035 11 905 0,17 %
6.1.1.22 STALEXPORT 13 358 35 799 0,52 %
6.1.1.23 TECHMEX 1 298 30 633 0,45 %
6.1.1.24 TELMAX 76 4 028 0,06 %
6.1.1.25 TELEKOMUNIKACJA POLSKA 17 468 345 866 5,06 %
6.1.1.26 VISTULA 2 797 86 707 1,27 %
6.1.2 Pozostałe 0 0 0,00 %
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
7 Udziały 0 0 0,00 %
8 Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0 0 0,00 %
8.1 Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 %
8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 %
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0 0,00 %
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0 0,00 %
9 Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0 0 0,00 %
9.1 Opcje 0 0 0,00 %
9.2 Kontrakty terminowe 0 0 0,00 %
9.3 Swapy walutowe 0 0 0,00 %
9.4 Swapy procentowe 0 0 0,00 %
9.5 Prawa poboru 0 0 0,00 %
9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0 0,00 %
10 Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00 %
11 Pożyczki 0 0 0,00 %
11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0 0,00 %
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0 0,00 %
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0 0 0,00 %
11.4 Inne pożyczki 0 0 0,00 %
12 Nieruchomości 0 0 0,00 %
13 Depozyty bankowe 0 334 348 4,89 %
13.1 BANK MILLENNIUM 0 334 348 4,89 %
14 Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o dziłalności ubezpieczeniowej 0 0 0,00 %
15 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 0 6 837 836 100,00 %
15.1 Ulokowane na terenie RP   6 837 836 100,00 %
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0 0 0,00 %
15.3 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0 0 0,00 %
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0 0 0,00 %

21 marca 2005 roku

Informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzona na dzień 31 grudnia 2004 roku

1 Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 325 986 270,61
2 Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 1 753 439,95
3 Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze 1 433 412,59
4 Inne koszty, potrącane za składek, przed ich przekazaniem na fundusze 6 966 186,47
5 Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń 315 833 231,60
6 Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie 3 879 671,27

21 marca 2005 roku