PZU PZU

Pogodna Przyszłość - Fundusz Akcji

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

  (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący
I. Aktywa 40 196 221 981
1. Lokaty 40 001 221 394
2. Środki pieniężne 138 0
3. Należności, w tym 57 587
3.1. Z tytułu zbycia składniów portfela inwestycyjnego 0 587
3.2. Pozostałe należności 57 0
4. Pozostałe aktywa 0 0
II. Zobowiązania 0 1 972
1. Z tytułu nabytych składniów portfela inwestycyjnego 0 1 972
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawninych z umów ubezpieczenia 0 0
3. Pozostałe zobowiązania 0 0
III. Aktywa netto (I-II) 40 196 220 009

Warszawa, 11 sierpnia 2004 roku

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

  (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 20 043 85 738
B. Stan netto z dzialalności operacyjnej (I-II) 18 341 129 936
I. Zwiększenia funduszu 18 686 131 522
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 18 686 131 522
2. Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
3. Pozostałe zwiększenia 0 0
II. Zmniejszenia funduszu 345 1 586
1. Tytułem wykupu 0 0
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0 0
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 0 0
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0 0
5. Tytułem prowizji od składek 0 0
6. Tytułem pozostałych prowizji 0 0
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 345 1 586
8. Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
9. Pozostałe zmniejszenia 0 0
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 1 812 4 335
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 294 595
2. z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0
3. z listów zastawnych 0 0
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 0 0
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 0 0
6. z akcji 1 254 2 962
7. z udziałów 0 0
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 0
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0 0
11. z pożyczek 0 0
12. z nieruchomości 0 0
13. z depozytów bankowych 264 777
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0
D. Pozostałe zwiększenia 0 0
E. Pozostałe zmniejszenia 0 0
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 40 196 220 009

Warszawa, 11 sierpnia 2004 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

  (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący
1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0 0
2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0 0
3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 20 255
4. Koszty transakcyjne 1 11
5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 345 1 586
6. Pozostałe koszty 0 0
7. RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): 366 1 851

Warszawa, 11 sierpnia 2004 roku

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK RORACHUNKOWYCH

  Pozycja Okres poprzedni Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:    
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 2 040,238840 7 699,709336
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 4 184,883508 19 033,658885
2. Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł):    
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 9,837191 11,135535
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 9,271284 11,135535
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 9,960204 12,057090
2.4 wartość jednostki roliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 9,554156 11,554381

Warszawa, 11 sierpnia 2004 roku

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

  LOKATY Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %)
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe 45 794 20,68%
1.1 Obligacje 45 794 20,68%
1.2 Bony skarbowe 0 0,00%
1.3 Inne 0 0,00%
2. Obligacje emitowane lub poreczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub zawiązki jednostek samorządu terytorialnego 0 0,00%
3. Listy zastawne 0 0,00%
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00%
3.1.2 Pozostałe 0 0,00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0 0,00%
4.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00%
4.2 Pozostałe 0 0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0,00%
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00%
5.1.2 Pozostałe 0 0,00%
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
6. Akcje 104 298 47,11%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 104 298 47,11%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 104 298 47,11%
6.1.2 Pozostałe 0 0,00%
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
7. Udziały 0 0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0 0,00%
8.1 Jednostki uczestnictwa 0 0,00%
8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0 0,00%
9.1 Opcje 0 0,00%
9.2 Kontrakty terminowe 0 0,00%
9.3 Swapy walutowe 0 0,00%
9.4 Swapy procentowe 0 0,00%
9.5 Prawa poboru 0 0,00%
9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0,00%
11. Pożyczki 0 0,00%
11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0,00%
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0,00%
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0 0,00%
11.4 Inne pożyczki 0 0,00%
12. Nieruchomości 0 0,00%
13. Depozyty bankowe 71 302 32,21%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o dziłalności ubezpieczeniowej 0 0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 221 394 100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP 221 394 100,00%
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0 0,00%
15.3 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0 0,00%
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0 0,00%

Warszawa, 11 sierpnia 2004 roku

Informacja dodatkowa do półrocznego sprawozdania

1 Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 148 083 469,18
2 Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 124 324,46
3 Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze 655 438,60
4 Inne koszty, potrącane za składek, przed ich przekazaniem na fundusze 3 567 981,74
5 Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń 143 735 724,38
6 Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie 131 521,62