PZU PZU

Pogodna Przyszłość - Fundusz Akcji

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
I. Aktywa 85 738 822 225
1. Lokaty 85 738 756 982
2. Środki pieniężne 0 0
3. Należności, w tym 0 65 243
3.1. Z tytułu zbycia składniów portfela inwestycyjnego 0 65 243
3.2 Pozostałe należności 0 0
4 Pozostałe aktywa 0 0
II Zobowiązania 0 6 585
1 Z tytułu nabytych składniów portfela inwestycyjnego 0 6 576
2 Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawninych z umów ubezpieczenia 0 0
3 Pozostałe zobowiązania 0 10
III. Aktywa netto (I-II) 85 738 815 640

8 lutego 2005 roku

II. ZMIANY AKTYWOW NETTO FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 20 043 85 738
B. Stan netto z dzialalności operacyjnej (I-II) 58 825 644 997
I. Zwiększenia funduszu 62 408 652 364
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 59 833 647 944
2. Tytułem udzielonych gwarancji    
3. Pozostałe zwiększenia 2 575 4 420
II. Zmniejszenia funduszu 3 583 7 366
1 Tytułem wykupu    
2 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych    
3 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu    
4 Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych    
5 Tytułem prowizji od składek    
6 Tytułem pozostałych prowizji    
7 Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 1030 7 366
8 Tytułem udzielonych gwarancji    
9 Pozostałe zmniejszenia 2 553  
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 6 870 84 905
1 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 286 8 688
2 z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0
3 z listów zastawnych 0 0
4 z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 0 0
5 z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 0 0
6 z akcji 5 880 72 542
7 z udziałów 0 0
8 z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 0
9 z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0
10 z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0 0
11 z pożyczek 0 0
12 z nieruchomości 0 0
13 z depozytów bankowych 705 3 675
14 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0
D. Pozostałe zwiększenia 0 0
E. Pozostałe zmniejszenia 0 0
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 85 738 815 640

8 lutego 2005 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
1 Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych    
2 Koszty nabycia jednostek rozrzchunkowych    
3 Koszty przechowywania aktywów funduszu    
4 Koszty transakcyjne 37 5 766
5 Koszty zarządzania i administrowania funduszem 1 030 7 366
6 Pozostałe koszty    
7 RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): 1 067 13 132

8 lutego 2005 roku

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK RORACHUNKOWYCH

Pozycja   Okres poprzedni Okres bieżący
1 Liczba jednostek rozrachunkowych    
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 2 040,238840 7 699,709336
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 7 699,709336 62 856,715380
2 Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł):    
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 9,837191 11,135535
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 9,271284 11,135535
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 11,221312 12,973772
2.4 wartość jednostki roliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 11,137023 12,973772

8 lutego 2005 roku

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

  Lokaty Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %)
1 Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe 279 370 36,91 %
1.1 Obligacje 279 370 36,91 %
1.2 Bony skarbowe 0 0,00 %
1.3 Inne 0 0,00 %
2 Obligacje emitowane lub poreczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub zawiązki jednostek samorządu terytorialnego 0 0,00 %
3 Listy zastawne 0 0,00 %
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00 %
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00 %
3.1.2 Pozostałe 0 0,00 %
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00 %
4 Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0 0,00 %
4.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00 %
4.2 Pozostałe 0 0,00 %
5 Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0,00 %
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00 %
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00 %
5.1.2 Pozostałe 0 0,00 %
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00 %
6 Akcje 475 480 62,81 %
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 475 480 62,81 %
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 475 480 62,81 %
6.1.2 Pozostałe 0 0,00 %
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00 %
7 Udziały 0 0,00 %
8 Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0 0,00 %
8.1 Jednostki uczestnictwa 0 0,00 %
8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0,00 %
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0,00 %
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0,00 %
9 Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0 0,00 %
9.1 Opcje 0 0,00 %
9.2 Kontrakty terminowe 0 0,00 %
9.3 Swapy walutowe 0 0,00 %
9.4 Swapy procentowe 0 0,00 %
9.5 Prawa poboru 0 0,00 %
9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0,00 %
10 Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0,00 %
11 Pożyczki 0 0,00 %
11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0,00 %
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0,00 %
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0 0,00 %
11.4 Inne pożyczki 0 0,00 %
12 Nieruchomości 0 0,00 %
13 Depozyty bankowe 2 133 0,28 %
14 Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o dziłalności ubezpieczeniowej 0 0,00 %
15 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 756 982 100,00 %
15.1 Ulokowane na terenie RP 756 982 100,00 %
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0 0,00 %
15.3 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0 0,00 %
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0 0,00 %

8 lutego 2005 roku

Informacja dodatkowa do półrocznego sprawozdania

1 Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 325 986 270,61
2 Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 1 753 439,95
3 Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze 1 433 412,59
4 Inne koszty, potrącane za składek, przed ich przekazaniem na fundusze 6 966 186,47
5 Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń 315 833 231,60
6 Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie 647 943,77

8 lutego 2005 roku