PZU PZU

Pogodna Przyszłość - Fundusz Akcji I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

Pogodna Przyszłość - Fundusz Akcji I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
I. Aktywa 85 738 822 225
1. Lokaty 85 738 756 982
2. Środki pieniężne 0 0
3. Należności, w tym 0 65 243
3.1. Z tytułu zbycia składniów portfela inwestycyjnego 0 65 243
3.2 Pozostałe należności 0 0
4 Pozostałe aktywa 0 0
II Zobowiązania 0 6 585
1 Z tytułu nabytych składniów portfela inwestycyjnego 0 6 576
2 Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawninych z umów ubezpieczenia 0 0
3 Pozostałe zobowiązania 0 10
III. Aktywa netto (I-II) 85 738 815 640

Warszawa, 21 marca 2005 roku

II. ZMIANY AKTYWOW NETTO FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 20 043 85 738
B. Stan netto z dzialalności operacyjnej (I-II) 58 825 644 997
I. Zwiększenia funduszu 62 408 652 363
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 59 833 647 944
2. Tytułem udzielonych gwarancji    
3. Pozostałe zwiększenia 2 575 4 420
II. Zmniejszenia funduszu 3 583 7 366
1 Tytułem wykupu    
2 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych    
3 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu    
4 Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych    
5 Tytułem prowizji od składek    
6 Tytułem pozostałych prowizji    
7 Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 1030 7 366
8 Tytułem udzielonych gwarancji    
9 Pozostałe zmniejszenia 2 553  
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 6 870 84 905
1 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 286 8 688
2 z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0
3 z listów zastawnych 0 0
4 z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 0 0
5 z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 0 0
6 z akcji 5 880 72 542
7 z udziałów 0 0
8 z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 0
9 z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0
10 z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0 0
11 z pożyczek 0 0
12 z nieruchomości 0 0
13 z depozytów bankowych 705 3 675
14 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0
D. Pozostałe zwiększenia 0 0
E. Pozostałe zmniejszenia 0 0
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 85 738 815 640

Warszawa, 21 marca 2005 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
1 Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych    
2 Koszty nabycia jednostek rozrzchunkowych    
3 Koszty przechowywania aktywów funduszu    
4 Koszty transakcyjne 37 5 766
5 Koszty zarządzania i administrowania funduszem 1 030 7 366
6 Pozostałe koszty    
7 RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): 1 067 13 132

Warszawa, 21 marca 2005 roku

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK RORACHUNKOWYCH

Pozycja   Okres poprzedni Okres bieżący
1 Liczba jednostek rozrachunkowych    
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 2 040,238840 7 699,709336
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 7 699,709336 62 856,715380
2 Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł):    
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 9,837191 11,135535
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 9,271284 11,135535
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 11,221312 12,973772
2.4 wartość jednostki roliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 11,137023 12,973772

Warszawa, 21 marca 2005 roku

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty   Ilość (w szt.) Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %)
1 Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe 284 279 370 36,91 %
1.1 Obligacje 284 279 370 36,91 %
1.1.1 DS0509 100 103 073 13,62 %
1.1.2 OK0406 150 138 773 18,33 %
1.1.3 PS0507 34 37 524 4,96 %
1.2 Bony skarbowe 0 0 0,00 %
1.3 Inne 0 0 0,00 %
2 Obligacje emitowane lub poreczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub zawiązki jednostek samorządu terytorialnego 0 0 0,00 %
3 Listy zastawne 0 0 0,00 %
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00 %
3.1.2 Pozostałe 0 0 0,00 %
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
4 Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0 0 0,00 %
4.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00 %
4.2 Pozostałe 0 0 0,00 %
5 Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00 %
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00 %
5.1.2 Pozostałe 0 0 0,00 %
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
6 Akcje 15 320 475 480 62,81 %
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 15 320 475 480 62,81 %
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 15 320 475 480 62,81 %
6.1.1.1 AGORA 96 5 453 0,72 %
6.1.1.2 BANK BPH 61 31 110 4,11 %
6.1.1.3 CERSANIT 47 5 499 0,73 %
6.1.1.4 COMP RZESZÓW 115 12 535 1,66 %
6.1.1.5 COMPUTERLAND 25 2 775 0,37 %
6.1.1.6 DĘBICA 72 7 092 0,94 %
6.1.1.7 DUDA 44 6 050 0,80 %
6.1.1.8 DWORY 155 6 309 0,83 %
6.1.1.9 JELFA 63 3 528 0,47 %
6.1.1.10 KĘTY 40 5 240 0,69 %
6.1.1.11 KGHM POLSKA MIEDŹ 981 30 705 4,06 %
6.1.1.12 MENNICA 247 18 056 2,39 %
6.1.1.13 POLIMEX MOSTOSTAL SIEDLCE 200 6 720 0,89 %
6.1.1.14 NETIA 2 628 11 721 1,55 %
6.1.1.15 BANK PEKAO 339 46 782 6,18 %
6.1.1.16 POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA 65 3 874 0,51 %
6.1.1.17 PKN ORLEN 1 180 44 604 5,89 %
6.1.1.18 BANK PKO BP 2 500 69 500 9,18 %
6.1.1.19 PROKOM 456 67 032 8,86 %
6.1.1.20 ROLIMPEX 294 4 557 0,60 %
6.1.1.21 SOFTBANK 338 9 430 1,25 %
6.1.1.22 STALEXPORT 2 053 5 502 0,73 %
6.1.1.23 TECHMEX 199 4 696 0,62 %
6.1.1.24 TELEKOMUNIKACJA POLSKA 2 685 53 163 7,02 %
6.1.1.25 VISTULA 437 13 547 1,79 %
6.1.2 Pozostałe   0 0,00 %
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu   0 0,00 %
7 Udziały   0 0,00 %
8 Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych   0 0,00 %
8.1 Jednostki uczestnictwa   0 0,00 %
8.2 Certyfikaty inwestycyjne   0 0,00 %
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości   0 0,00 %
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych   0 0,00 %
9 Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych   0 0,00 %
9.1 Opcje   0 0,00 %
9.2 Kontrakty terminowe   0 0,00 %
9.3 Swapy walutowe   0 0,00 %
9.4 Swapy procentowe   0 0,00 %
9.5 Prawa poboru   0 0,00 %
9.6 Inne instrumenty pochodne   0 0,00 %
10 Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu   0 0,00 %
11 Pożyczki   0 0,00 %
11.1 Zabezpieczone hipotecznie   0 0,00 %
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej   0 0,00 %
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie   0 0,00 %
11.4 Inne pożyczki   0 0,00 %
12 Nieruchomości   0 0,00 %
13 Depozyty bankowe   2 133 0,28 %
13.1 BANK MILLENNIUM
  2 133 0,28 %
14 Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o dziłalności ubezpieczeniowej   0 0,00 %
15 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:   756 982 100,00 %
15.1 Ulokowane na terenie RP   756 982 100,00 %
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE   0 0,00 %
15.3 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD   0 0,00 %
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD   0 0,00 %

Warszawa, 21 marca 2005 roku

Informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzona na dzień 31 grudnia 2004 roku.

1 Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 325 986 270,61
2 Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 1 753 439,95
3 Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze 1 433 412,59
4 Inne koszty, potrącane za składek, przed ich przekazaniem na fundusze 6 966 186,47
5 Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń 315 833 231,60
6 Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie 647 943,77

Warszawa, 21 marca 2005 roku