PZU PZU

Pogodna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

  (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący
I. Aktywa 6 197 748 13 897 610
1. Lokaty 6 191 806 13 883 157
2. Środki pieniężne 2 654 0
3. Należności, w tym 3 289 14 454
3.1. Z tytułu zbycia składniów portfela inwestycyjnego 0 14 454
3.2. Pozostałe należności 3 289 0
4. Pozostałe aktywa 0 0
II. Zobowiązania 0 49 313
1. Z tytułu nabytych składniów portfela inwestycyjnego 0 49 313
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawninych z umów ubezpieczenia 0 0
3. Pozostałe zobowiązania 0 0
III. Aktywa netto (I-II) 6 197 748 13 848 298

Warszawa, 11 sierpnia 2004 roku

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

  (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 4 170 365 7 789 498
B. Stan netto z dzialalności operacyjnej (I-II) 1 794 727 5 753 302
I. Zwiększenia funduszu 1 982 886 6 045 348
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 1 982 886 6 045 348
2. Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
3. Pozostałe zwiększenia 0 0
II. Zmniejszenia funduszu 188 160 292 046
1. Tytułem wykupu 0 0
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 142 327 209 327
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 0 0
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0 153
5. Tytułem prowizji od składek 0 0
6. Tytułem pozostałych prowizji 0 0
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 45 833 82 566
8. Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
9. Pozostałe zmniejszenia 0 0
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 232 657 305 498
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 135 238 97 750
2. z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0
3. z listów zastawnych 0 0
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 0 0
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 0 0
6. z akcji 72 218 179 480
7. z udziałów 0 0
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 0
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0 0
11. z pożyczek 0 0
12. z nieruchomości 0 0
13. z depozytów bankowych 25 201 28 267
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0
D. Pozostałe zwiększenia 0 0
E. Pozostałe zmniejszenia 0 0
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 6 197 748 13 848 298

Warszawa, 11 sierpnia 2004 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

  (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący
1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0 0
2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0 0
3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 1 266 3 756
4. Koszty transakcyjne 194 692
5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 45 833 82 566
6. Pozostałe koszty 0 0
7. RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): 47 293 87 015

Warszawa, 11 sierpnia 2004 roku

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK RORACHUNKOWYCH

  Pozycja Okres poprzedni Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:    
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 249 862,366714 436 025,170097
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 359 299,349550 754 054,950595
2. Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł):    
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 16,680858 17,865361
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 16,590419 17,865361
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 17,231568 18,581035
2.4 wartość jednostki roliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 17,231568 18,359669

Warszawa, 11 sierpnia 2004 roku

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

  LOKATY Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %)
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe 7 147 593 51,48%
1.1 Obligacje 7 147 593 51,48%
1.2 Bony skarbowe 0 0,00%
1.3 Inne 0 0,00%
2. Obligacje emitowane lub poreczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub zawiązki jednostek samorządu terytorialnego 0 0,00%
3. Listy zastawne 0 0,00%
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00%
3.1.2 Pozostałe 0 0,00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0 0,00%
4.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00%
4.2 Pozostałe 0 0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0,00%
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00%
5.1.2 Pozostałe 0 0,00%
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
6. Akcje 2 394 397 17,25%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 2 394 397 17,25%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 2 394 397 17,25%
6.1.2 Pozostałe 0 0,00%
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
7. Udziały 0 0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0 0,00%
8.1 Jednostki uczestnictwa 0 0,00%
8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0 0,00%
9.1 Opcje 0 0,00%
9.2 Kontrakty terminowe 0 0,00%
9.3 Swapy walutowe 0 0,00%
9.4 Swapy procentowe 0 0,00%
9.5 Prawa poboru 0 0,00%
9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0,00%
11. Pożyczki 0 0,00%
11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0,00%
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0,00%
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0 0,00%
11.4 Inne pożyczki 0 0,00%
12. Nieruchomości 0 0,00%
13. Depozyty bankowe 4 341 166 31,27%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o dziłalności ubezpieczeniowej 0 0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 13 883 157 100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP 13 883 157 100,00%
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0 0,00%
15.3 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0 0,00%
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0 0,00%

Warszawa, 11 sierpnia 2004 roku

Informacja dodatkowa do półrocznego sprawozdania

1 Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 148 083 469,18
2 Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 124 324,46
3 Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze 655 438,60
4 Inne koszty, potrącane za składek, przed ich przekazaniem na fundusze 3 567 981,74
5 Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń 143 735 724,38
6 Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie 6 045 348,24