PZU PZU

Pogodna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony

Pogodna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
I. Aktywa 7 789 204 23 016 402
1. Lokaty 7 764 052 23 016 402
2. Środki pieniężne 25 153 0
3. Należności, w tym 0 0
3.1. Z tytułu zbycia składniów portfela inwestycyjnego 0 0
3.2 Pozostałe należności 0 0
4 Pozostałe aktywa 0 0
II Zobowiązania 0 96 992
1 Z tytułu nabytych składniów portfela inwestycyjnego 0 96 992
2 Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawninych z umów ubezpieczenia 0 0
3 Pozostałe zobowiązania 0 0
III. Aktywa netto (I-II) 7 789 204 22 919 410

Warszawa, 21 marca 2005 roku

II. ZMIANY AKTYWOW NETTO FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 4 170 171 7 789 204
B. Stan netto z dzialalności operacyjnej (I-II) 3 080 825 12 990 578
I. Zwiększenia funduszu 3 322 215 13 552 945
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 3 311 446 13 550 151
2. Tytułem udzielonych gwarancji    
3. Pozostałe zwiększenia 10 769 2 794
II. Zmniejszenia funduszu 241 390 562 367
1 Tytułem wykupu    
2 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 132 269 307 193
3 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu    
4 Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0 6 523
5 Tytułem prowizji od składek    
6 Tytułem pozostałych prowizji    
7 Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 109 121 241 633
8 Tytułem udzielonych gwarancji    
9 Pozostałe zmniejszenia   7 017
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 538 207 2 139 627
1 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 139 587 771 845
2 z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0
3 z listów zastawnych 0 0
4 z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 0 0
5 z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 0 0
6 z akcji 351 553 1 272 369
7 z udziałów 0 0
8 z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 0
9 z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0
10 z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0 0
11 z pożyczek 0 0
12 z nieruchomości 0 0
13 z depozytów bankowych 47 068 95 414
14 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0
D. Pozostałe zwiększenia 0 0
E. Pozostałe zmniejszenia 0 0
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 7 789 204 22 919 410

Warszawa, 21 marca 2005 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
1 Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych    
2 Koszty nabycia jednostek rozrzchunkowych    
3 Koszty przechowywania aktywów funduszu    
4 Koszty transakcyjne 2 083 32 961
5 Koszty zarządzania i administrowania funduszem 109 121 241 633
6 Pozostałe koszty    
7 RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): 111 204 274 594

Warszawa, 21 marca 2005 roku

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK RORACHUNKOWYCH

Pozycja   Okres poprzedni Okres bieżący
1 Liczba jednostek rozrachunkowych    
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 249 862,366714 436 025,170097
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 434 634,839900 1 150 012,401000
2 Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł):    
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 16,680858 17,865361
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 16,590619 17,865361
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,050754 19,926819
2.4 wartość jednostki roliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 17,866807 19,926819

Warszawa, 21 marca 2005 roku

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

  Lokaty Ilość (w szt.) Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %)
1 Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe 12 863 13 306 373 57,81 %
1.1 Obligacje 12 863 13 306 373 57,81 %
1.1.1 DS0509 2300 2 370 679 10,30%
1.1.2 OK0406 3500 3 238 025 14,07%
1.1.3 PS0507 5663 6 250 027 27,15%
1.1.4 PS1005 1400 1 447 642 6,29%
1.2 Bony skarbowe   0 0,00 %
1.3 Inne   0 0,00 %
2 Obligacje emitowane lub poreczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub zawiązki jednostek samorządu terytorialnego   0 0,00 %
3 Listy zastawne   0 0,00 %
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu   0 0,00 %
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym   0 0,00 %
3.1.2 Pozostałe   0 0,00 %
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu   0 0,00 %
4 Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu   0 0,00 %
4.1 Notowane na rynku regulowanym   0 0,00 %
4.2 Pozostałe   0 0,00 %
5 Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu   0 0,00 %
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu   0 0,00 %
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym   0 0,00 %
5.1.2 Pozostałe   0 0,00 %
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu   0 0,00 %
6 Akcje 289 548 8 464 483 36,78 %
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 289 548 8 464 483 36,78 %
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 289 548 8 464 483 36,78 %
6.1.1.1 AGORA 1 828 103 830 0,45 %
6.1.1.2 BANK BPH 1 166 594 660 2,58 %
6.1.1.3 CERSANIT 900 105 300 0,46 %
6.1.1.4 COMP RZESZÓW 1 800 196 200 0,85 %
6.1.1.5 COMPUTERLAND 483 53 613 0,23 %
6.1.1.6 DĘBICA 1 362 134 157 0,58 %
6.1.1.7 DUDA 830 114 125 0,50 %
6.1.1.8 DWORY 2 644 107 611 0,47 %
6.1.1.9 JELFA 1 148 64 288 0,28 %
6.1.1.10 KĘTY 770 100 870 0,44 %
6.1.1.11 KGHM POLSKA MIEDŻ 18 659 584 027 2,54 %
6.1.1.12 MENNICA 3 649 266 742 1,16 %
6.1.1.13 POLIMEX MOSTOSTAL SIEDLCE 2 950 99 120 0,43 %
6.1.1.14 NETIA 49 982 222 920 0,97 %
6.1.1.15 BANK PEKAO 6 450 890 100 3,87 %
6.1.1.16 POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA 1 235 73 606 0,32 %
6.1.1.17 PKN ORLEN 22 439 848 194 3,69 %
6.1.1.18 BANK PKO BP 45 000 1 251 000 5,44 %
6.1.1.19 PROKOM 5 969 877 443 3,81 %
6.1.1.20 ROLIMPEX 5 590 86 645 0,38 %
6.1.1.21 SOFTBANK 6 424 179 230 0,78 %
6.1.1.22 SOKOŁÓW 5 758 33 684 0,15 %
6.1.1.23 STALEXPORT 39 048 104 649 0,45 %
6.1.1.24 TECHMEX 3 793 89 515 0,39 %
6.1.1.25 TELMAX 230 12 190 0,05 %
6.1.1.26 TELEKOMUNIKACJA POLSKA 51 063 1 011 047 4,39 %
6.1.1.27 VISTULA 8 378 259 718 1,13 %
6.1.2 Pozostałe 0 0 0,00 %
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
7 Udziały 0 0 0,00 %
8 Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0 0 0,00 %
8.1 Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 %
8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 %
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0 0,00 %
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0 0,00 %
9 Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0 0 0,00 %
9.1 Opcje 0 0 0,00 %
9.2 Kontrakty terminowe 0 0 0,00 %
9.3 Swapy walutowe 0 0 0,00 %
9.4 Swapy procentowe 0 0 0,00 %
9.5 Prawa poboru 0 0 0,00 %
9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0 0,00 %
10 Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00 %
11 Pożyczki 0 0 0,00 %
11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0 0,00 %
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0 0,00 %
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0 0 0,00 %
11.4 Inne pożyczki 0 0 0,00 %
12 Nieruchomości 0 0 0,00 %
13 Depozyty bankowe 0 1 245 546 5,41 %
13.1 BANK MILLENIUM 0 1 245 546 5,41 %
14 Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o dziłalności ubezpieczeniowej 0 0 0,00 %
15 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 0 23 016 402 100,00 %
15.1 Ulokowane na terenie RP 0 23 016 402 100,00 %
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0 0 0,00 %
15.3 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0 0 0,00 %
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0 0 0,00 %

Warszawa, 21 marca 2005 roku

Informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzona na dzień 31 grudnia 2004 roku.

1 Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 325 986 270,61
2 Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 1 753 439,95
3 Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze 1 433 412,59
4 Inne koszty, potrącane za składek, przed ich przekazaniem na fundusze 6 966 186,47
5 Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń 315 833 231,60
6 Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie 13 550 151,13

Warszawa, 21 marca 2005 roku