PZU PZU

Pogodna Przyszłość - Fundusz Dłużnych Papierów Wartościowych

Pogodna Przyszłość - Fundusz Dłużnych Papierów Wartościowych

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
I. Aktywa 1 037 250 2 607 415
1. Lokaty 1 036 992 2 607 415
2. Środki pieniężne 259 0
3. Należności, w tym 0 0
3.1. Z tytułu zbycia składniów portfela inwestycyjnego 0 0
3.2 Pozostałe należności 0 0
4 Pozostałe aktywa 0 0
II Zobowiązania 0 0
1 Z tytułu nabytych składniów portfela inwestycyjnego 0 0
2 Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawninych z umów ubezpieczenia 0 0
3 Pozostałe zobowiązania 0 0
III. Aktywa netto (I-II) 1 037 250 2 607 415

Warszawa, 21 marca 2005 roku

II. ZMIANY AKTYWOW NETTO FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 222 790 1 037 250
B. Stan netto z dzialalności operacyjnej (I-II) 796 311 1 416 642
I. Zwiększenia funduszu 815 555 1 477 759
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 809 825 1 477 759
2. Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
3. Pozostałe zwiększenia 5 730 0
II. Zmniejszenia funduszu 19 244 61 117
1 Tytułem wykupu 0 0
2 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 7 233 32 447
3 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 0 0
4 Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0 0
5 Tytułem prowizji od składek 0 0
6 Tytułem pozostałych prowizji 0 0
7 Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 7 208 20 616
8 Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
9 Pozostałe zmniejszenia 4 802 8 054
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 18 149 153 523
1 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 13 535 138 023
2 z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0
3 z listów zastawnych 0 0
4 z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 0 0
5 z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 0 0
6 z akcji 0 0
7 z udziałów 0 0
8 z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 0
9 z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0
10 z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0 0
11 z pożyczek 0 0
12 z nieruchomości 0 0
13 z depozytów bankowych 4 614 15 500
14 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0
D. Pozostałe zwiększenia 0 0
E. Pozostałe zmniejszenia 0 0
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 1 037 250 2 607 415

Warszawa, 21 marca 2005 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
1 Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0 0
2 Koszty nabycia jednostek rozrzchunkowych 0 0
3 Koszty przechowywania aktywów funduszu 0 0
4 Koszty transakcyjne 0 0
5 Koszty zarządzania i administrowania funduszem 7 208 20 616
6 Pozostałe koszty 0 0
7 RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): 7 208 20 616

Warszawa, 21 marca 2005 roku

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK RORACHUNKOWYCH

Pozycja   Okres poprzedni Okres bieżący
1 Liczba jednostek rozrachunkowych    
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 19 833,134049 89 793,543562
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 89 948,375300 212 560,752200
2 Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł):    
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 11,224286 11,552272
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 11,224286 11,530835
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 11,627491 12,265471
2.4 wartość jednostki roliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 11,527762 12,265471

Warszawa, 21 marca 2005 roku

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty   Ilość (w szt.) Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %)
1 Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe 2 319 2 414 005 92,58 %
1.1 Obligacje 2 319 2 414 005 92,58 %
1.1.1 DS0509 750 773 048 29,65 %
1.1.2 OK0406 430 397 815 15,26 %
1.1.3 PS0507 939 1 036 337 39,75 %
1.1.4 PS1005 200 206 806 7,93 %
1.2 Bony skarbowe 0 0 0,00 %
1.3 Inne 0 0 0,00 %
2 Obligacje emitowane lub poreczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub zawiązki jednostek samorządu terytorialnego 0 0 0,00 %
3 Listy zastawne 0 0 0,00 %
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00 %
3.1.2 Pozostałe 0 0 0,00 %
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
4 Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0 0 0,00 %
4.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00 %
4.2 Pozostałe 0 0 0,00 %
5 Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00 %
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00 %
5.1.2 Pozostałe 0 0 0,00 %
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
6 Akcje 0 0 0,00 %
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00 %
6.1.2 Pozostałe 0 0 0,00 %
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
7 Udziały 0 0 0,00 %
8 Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0 0 0,00 %
8.1 Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 %
8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 %
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0 0,00 %
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0 0,00 %
9 Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0 0 0,00 %
9.1 Opcje 0 0 0,00 %
9.2 Kontrakty terminowe 0 0 0,00 %
9.3 Swapy walutowe 0 0 0,00 %
9.4 Swapy procentowe 0 0 0,00 %
9.5 Prawa poboru 0 0 0,00 %
9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0 0,00 %
10 Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00 %
11 Pożyczki 0 0 0,00 %
11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0 0,00 %
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0 0,00 %
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0 0 0,00 %
11.4 Inne pożyczki 0 0 0,00 %
12 Nieruchomości 0 0 0,00 %
13 Depozyty bankowe   193 410 7,42 %
13.1 BANK MILLENNIUM   193 410 7,42 %
14 Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o dziłalności ubezpieczeniowej   0 0,00 %
15 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:   2 607 415 100,00 %
15.1 Ulokowane na terenie RP   2 607 415 100,00 %
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE   0 0,00 %
15.3 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD   0 0,00 %
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD   0 0,00 %

Warszawa, 21 marca 2005 roku

Informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzona na dzień 31 grudnia 2004 roku.

1Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3325 986 270,61
2Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń1 753 439,95
3Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze1 433 412,59
4Inne koszty, potrącane za składek, przed ich przekazaniem na fundusze6 966 186,47
5Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń315 833 231,60
6Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie1 477 758,67
  

Warszawa, 21 marca 2005 roku