PZU PZU

Stabilna Pogodna Jesień

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

  (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący
I. Aktywa 1 266 875 338 1 292 259 507
1. Lokaty 1 260 821 369 1 290 544 744
2. Środki pieniężne 8 036 0
3. Należności, w tym 6 045 933 1 714 764
3.1. Z tytułu zbycia składniów portfela inwestycyjnego 5 733 551 1 714 764
3.2. Pozostałe należności 312 383 0
4. Pozostałe aktywa 0 0
II. Zobowiązania 304 760 1 939 478
1. Z tytułu nabytych składniów portfela inwestycyjnego 304 760 1 939 478
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawninych z umów ubezpieczenia 0 0
3. Pozostałe zobowiązania 0 0
III. Aktywa netto (I-II) 1 266 570 578 1 290 320 029

Warszawa, 11 sierpnia 2004 roku

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

  (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 1 209 603 068 1 372 523 056
B. Stan netto z dzialalności operacyjnej (I-II) 12 342 506 -117 786 049
I. Zwiększenia funduszu 176 676 867 131 973 703
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 176 676 867 131 973 703
2. Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
3. Pozostałe zwiększenia 0 0
II. Zmniejszenia funduszu 164 334 361 249 759 753
1. Tytułem wykupu 127 357 523 193 091 818
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 22 498 799 36 369 209
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 0 4 665 651
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 100 960 20 250
5. Tytułem prowizji od składek 0 0
6. Tytułem pozostałych prowizji 0 0
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 14 377 078 15 612 825
8. Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
9. Pozostałe zmniejszenia 0 0
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 44 625 005 35 583 022
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 32 297 436 17 926 521
2. z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0
3. z listów zastawnych 60 100 151 950
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 71 935 831 110
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 0 0
6. z akcji 9 041 634 16 282 804
7. z udziałów 0 0
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 0
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0 0
11. z pożyczek 0 0
12. z nieruchomości 0 0
13. z depozytów bankowych 3 153 899 390 637
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0
D. Pozostałe zwiększenia 0 0
E. Pozostałe zmniejszenia 0 0
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 1 266 570 578 1 290 320 029

Warszawa, 11 sierpnia 2004 roku

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

  (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący
1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0 0
2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0 0
3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 93 655 177 903
4. Koszty transakcyjne 39 601 64 346
5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 14 377 078 15 369 911
6. Pozostałe koszty 0 0
7. RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): 14 510 334 15 612 160

Warszawa, 11 sierpnia 2004 roku

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK RORACHUNKOWYCH

  Pozycja Okres poprzedni Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:    
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 37 209 620,648457 39 975 369,488567
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 37 549 895,421179 36 841 496,965896
2. Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł):    
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 32,741917 34,494041
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 32,477670 34,494041
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 33,595485 35,326224
2.4 wartość jednostki roliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 33,595485 35,021367

Warszawa, 11 sierpnia 2004 roku

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

  LOKATY Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %)
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe 1 076 000 773 83,38%
1.1 Obligacje 1 025 284 082 79,45%
1.2 Bony skarbowe 50 716 691 3,93%
1.3 Inne 0 0,00%
2. Obligacje emitowane lub poreczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub zawiązki jednostek samorządu terytorialnego 0 0,00%
3. Listy zastawne 5 068 600 0,39%
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 5 068 600 0,39%
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 5 068 600 0,39%
3.1.2 Pozostałe 0 0,00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 56 122 568 4,35%
4.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00%
4.2 Pozostałe 56 122 568 4,35%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0,00%
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00%
5.1.2 Pozostałe 0 0,00%
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
6. Akcje 153 327 044 11,88%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 153 327 044 11,88%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 153 327 044 11,88%
6.1.2 Pozostałe 0 0,00%
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
7. Udziały 0 0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0 0,00%
8.1 Jednostki uczestnictwa 0 0,00%
8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0 0,00%
9.1 Opcje 0 0,00%
9.2 Kontrakty terminowe 0 0,00%
9.3 Swapy walutowe 0 0,00%
9.4 Swapy procentowe 0 0,00%
9.5 Prawa poboru 0 0,00%
9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0,00%
11. Pożyczki 0 0,00%
11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0,00%
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0,00%
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0 0,00%
11.4 Inne pożyczki 0 0,00%
12. Nieruchomości 0 0,00%
13. Depozyty bankowe 25 758 0,00%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o dziłalności ubezpieczeniowej 0 0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 1 290 544 744 100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP 1 290 544 744 100,00%
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0 0,00%
15.3 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0 0,00%
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0 0,00%

Warszawa, 11 sierpnia 2004 roku

Informacja dodatkowa do półrocznego sprawozdania

1Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3148 083 469,18
2Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń124 324,46
3Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze655 438,60
4Inne koszty, potrącane za składek, przed ich przekazaniem na fundusze3 567 981,74
5Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń143 735 724,38
6Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie131 973 703,32