PZU PZU

Stabilna Pogodna Jesień

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
I. Aktywa 1 373 569 222 1 233 007 306
1. Lokaty 1 373 561 186 1 226 209 363
2. Środki pieniężne 8 036 189 225
3. Należności, w tym 0 6 608 718
3.1. Z tytułu zbycia składniów portfela inwestycyjnego 0 6 608 718
3.2 Pozostałe należności 0 0
4 Pozostałe aktywa 0 0
II Zobowiązania 1 038 130 821 968
1 Z tytułu nabytych składniów portfela inwestycyjnego 1 038 130 821 968
2 Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawninych z umów ubezpieczenia 0 0
3 Pozostałe zobowiązania 0 0
III. Aktywa netto (I-II) 1 372 531 092 1 232 185 338

8 lutego 2005 roku

II. ZMIANY AKTYWOW NETTO FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 1 209 603 068 1 372 531 092
B. Stan netto z dzialalności operacyjnej (I-II) 53 606 196 -262 946 664
I. Zwiększenia funduszu 342 203 100 267 781 167
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 342 203 100 267 688 044
2. Tytułem udzielonych gwarancji    
3. Pozostałe zwiększenia   93 123
II. Zmniejszenia funduszu 288 596 904 530 727 831
1 Tytułem wykupu 209 599 872 428 828 034
2 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 37 829 860 63 643 811
3 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 30 788 694 29 545 367
4 Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 249 304 0
5 Tytułem prowizji od składek    
6 Tytułem pozostałych prowizji    
7 Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 10 129 174 8 710 619
8 Tytułem udzielonych gwarancji    
9 Pozostałe zmniejszenia 0 0
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 79 464 645 122 600 910
1 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, któ rych członkiem jest Rzeczpospolita Polska 37 487 188 78 151 500
2 z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0
3 z listów zastawnych 213 800 327 100
4 z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 255 188 3 198 307
5 z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 0 0
6 z akcji 38 698 606 40 295 818
7 z udziałów 0 0
8 z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 0
9 z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0
10 z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0 0
11 z pożyczek 0 0
12 z nieruchomości 0 0
13 z depozytów bankowych 2 809 863 628 185
14 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0
D. Pozostałe zwiększenia 29 857 183 0
E. Pozostałe zmniejszenia 0 0
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 1 372 531 092 1 232 185 339

8 lutego 2005 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
1 Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych    
2 Koszty nabycia jednostek rozrzchunkowych    
3 Koszty przechowywania aktywów funduszu 97 668 124 612
4 Koszty transakcyjne 278 211 478 578
5 Koszty zarządzania i administrowania funduszem 10 129 174 8 710 619
6 Pozostałe koszty    
7 RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): 10 505 054 9 313 808

8 lutego 2005 roku

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK RORACHUNKOWYCH

Pozycja   Okres poprzedni Okres bieżący
1 Liczba jednostek rozrachunkowych    
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 37 209 620,648457 39 975 369,488567
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 39 720 683,412238 33 269 083,172029
2 Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł):    
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 32,741917 35,023584
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 32,477670 34,494041
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 34,456266 37,033802
2.4 wartość jednostki roliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 34,456266 37,033802

8 lutego 2005 roku

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

  Lokaty Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %)
1 Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe 957 991 206 78,13 %
1.1 Obligacje 957 991 206 78,13 %
1.2 Bony skarbowe 0 0 %
1.3 Inne 0 0 %
2 Obligacje emitowane lub poreczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub zawiązki jednostek samorządu terytorialnego 0 0,00 %
3 Listy zastawne 5 084 550 0,41 %
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 5 084 550 0,41 %
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 5 084 550 0,41 %
3.1.2 Pozostałe 0 0,00 %
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00 %
4 Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 65 584 951 5,35 %
4.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00 %
4.2 Pozostałe 65 584 951 5,35 %
5 Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0,00 %
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00 %
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00 %
5.1.2 Pozostałe 0 0,00 %
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00 %
6 Akcje 177 936 054 14,51 %
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 177 936 054 14,51 %
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 177 936 054 14,51 %
6.1.2 Pozostałe 0 0,00 %
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00 %
7 Udziały 0 0,00 %
8 Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0 0,00 %
8.1 Jednostki uczestnictwa 0 0,00 %
8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0,00 %
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0,00 %
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0,00 %
9 Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0 0,00 %
9.1 Opcje 0 0,00 %
9.2 Kontrakty terminowe 0 0,00 %
9.3 Swapy walutowe 0 0,00 %
9.4 Swapy procentowe 0 0,00 %
9.5 Prawa poboru 0 0,00 %
9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0,00 %
10 Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0,00 %
11 Pożyczki 0 0,00 %
11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0,00 %
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0,00 %
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0 0,00 %
11.4 Inne pożyczki 0 0,00 %
12 Nieruchomości 0 0,00 %
13 Depozyty bankowe 19 612 601 1,60 %
14 Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o dziłalności ubezpieczeniowej 0 0,00 %
15 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 1 226 209 363 100 %
15.1 Ulokowane na terenie RP 1 226 209 363 100 %
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0 0,00 %
15.3 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0 0,00 %
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0 0,00 %

8 lutego 2005 roku

Informacja dodatkowa do półrocznego sprawozdania

1Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3325 986 270,61
2Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń1 753 439,95
3Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze1 433 412,59
4Inne koszty, potrącane za składek, przed ich przekazaniem na fundusze6 966 186,47
5Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń315 833 231,60
6Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie267 688 044,44

8 lutego 2005 roku