PZU PZU

Stabilna Pogodna Jesień

Stabilna Pogodna Jesień

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
I. Aktywa 1 373 569 222 1 233 007 306
1. Lokaty 1 373 561 186 1 226 209 363
2. Środki pieniężne 8 036 189 225
3. Należności, w tym 0 6 608 718
3.1. Z tytułu zbycia składniów portfela inwestycyjnego 0 6 608 718
3.2 Pozostałe należności 0 0
4 Pozostałe aktywa 0 0
II Zobowiązania 1 038 130 821 968
1 Z tytułu nabytych składniów portfela inwestycyjnego 1 038 130 821 968
2 Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawninych z umów ubezpieczenia 0 0
3 Pozostałe zobowiązania 0 0
III. Aktywa netto (I-II) 1 372 531 092 1 232 185 338

Warszawa, 21 marca 2005 roku

II. ZMIANY AKTYWOW NETTO FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 1 209 603 068 1 372 531 092
B. Stan netto z dzialalności operacyjnej (I-II) 53 606 196 -262 946 664
I. Zwiększenia funduszu 342 203 100 267 781 167
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 342 203 100 267 688 044
2. Tytułem udzielonych gwarancji    
3. Pozostałe zwiększenia   93 123
II. Zmniejszenia funduszu 288 596 904 530 727 831
1 Tytułem wykupu 209 599 872 428 828 034
2 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 37 829 860 63 643 811
3 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 30 788 694 29 545 367
4 Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 249 304 0
5 Tytułem prowizji od składek    
6 Tytułem pozostałych prowizji    
7 Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 10 129 174 8 710 619
8 Tytułem udzielonych gwarancji    
9 Pozostałe zmniejszenia 0 0
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 79 464 645 122 600 910
1 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, któ rych członkiem jest Rzeczpospolita Polska 37 487 188 78 151 500
2 z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0
3 z listów zastawnych 213 800 327 100
4 z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 255 188 3 198 307
5 z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 0 0
6 z akcji 38 698 606 40 295 818
7 z udziałów 0 0
8 z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 0
9 z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0
10 z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0 0
11 z pożyczek 0 0
12 z nieruchomości 0 0
13 z depozytów bankowych 2 809 863 628 185
14 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0
D. Pozostałe zwiększenia 29 857 183 0
E. Pozostałe zmniejszenia 0 0
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 1 372 531 092 1 232 185 339

Warszawa, 21 marca 2005 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
1 Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych    
2 Koszty nabycia jednostek rozrzchunkowych    
3 Koszty przechowywania aktywów funduszu 97 668 124 612
4 Koszty transakcyjne 278 211 478 578
5 Koszty zarządzania i administrowania funduszem 10 129 174 8 710 619
6 Pozostałe koszty    
7 RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): 10 505 054 9 313 808

Warszawa, 21 marca 2005 roku

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK RORACHUNKOWYCH

Pozycja   Okres poprzedni Okres bieżący
1 Liczba jednostek rozrachunkowych    
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 37 209 620,648457 39 975 369,488567
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 39 720 683,412238 33 269 083,172029
2 Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł):    
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 32,741917 35,023584
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 32,477670 34,494041
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 34,456266 37,033802
2.4 wartość jednostki roliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 34,456266 37,033802

Warszawa, 21 marca 2005 roku

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

  Lokaty Ilość (w szt.) Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %)
1 Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe 950 391 957 991 206 78,13 %
1.1 Obligacje 950 391 957 991 206 78,13 %
1.1.1 DK0809 10 000 10 122 930 0,83 %
1.1.2 DS0509 54 225 55 891 334 4,56 %
1.1.3 DS1013 45 000 42 804 900 3,49 %
1.1.4 DS1015 20 000 20 950 800 1,71 %
1.1.5 DS1110 40 000 40 299 200 3,29 %
1.1.6 DZO110 10 000 11 101 700 0,91 %
1.1.7 DZ0406 300 316 839 0,03 %
1.1.8 OK0405 80 511 79 174 517 6,46 %
1.1.9 OK0406 60 000 55 509 000 4,53 %
1.1.10 OK0805 45 000 43 353 000 3,54 %
1.1.11 OK0806 80 000 72 560 000 5,92 %
1.1.12 OK1206 25 000 22 246 250 1,81 %
1.1.13 PS0205 5 000 5 385 550 0,44 %
1.1.14 PS0206 15 000 16 453 650 1,34 %
1.1.15 PS0506 10 000 10 814 100 0,88 %
1.1.16 PS0507 33 490 36 961 573 3,01 %
1.1.17 PS0605 55 000 58 049 200 4,73 %
1.1.18 PS0608 95 575 97 183 527 7,93 %
1.1.19 PS1005 9 000 9 306 270 0,76 %
1.1.20 PS1106 242 290 254 358 465 20,74 %
1.1.21 WS0922 5 000 5 140 500 0,42 %
1.1.22 WZ0307 10 000 10 007 900 0,82 %
1.2 Bony skarbowe 0 0 0 %
1.3 Inne 0 0 0 %
2 Obligacje emitowane lub poreczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub zawiązki jednostek samorządu terytorialnego 0 0 0,00 %
3 Listy zastawne 5 000 5 084 550 0,41 %
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 5 000 5 084 550 0,41 %
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 5 000 5 084 550 0,41 %
3.1.1. RHLZPA1 5 000 5 084 550 0,41 %
3.1.2 Pozostałe 0 0 0,00 %
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
4 Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 2 250 65 584 951 5,35 %
4.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00 %
4.2 Pozostałe 2 250 65 584 951 5,35 %
4.2.1 BRE230707 100 10 147 074 0,83 %
4.2.2 EFL020606 1 000 10 056 570 0,82 %
4.2.3 EFL100507 1 000 10 041 419 0,82 %
4.2.4 PGF050707 100 10 177 773 0,83 %
4.2.5 TP1205 50 25 162 116 2,05 %
5 Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00 %
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00 %
5.1.2 Pozostałe 0 0 0,00 %
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
6 Akcje 7 521 126 177 936 054 14,51 %
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 7 521 126 177 936 054 14,51 %
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 7 521 126 177 936 054 14,51 %
6.1.1.1 AGORA 70 331 3 994 801 0,33 %
6.1.1.2 BORYSZEW 59 931 1 204 613 0,10 %
6.1.1.3 BANK BPH 28 268 14 416 680 1,18 %
6.1.1.4 BANK ZACHODNI WBK 47 194 4 577 818 0,37 %
6.1.1.5 CERSANIT 22 779 2 665 143 0,22 %
6.1.1.6 COMP RZESZÓW 38 720 4 220 480 0,34 %
6.1.1.7 COMPUTERLAND 18 071 2 005 881 0,16 %
6.1.1.8 DĘBICA 34 500 3 398 250 0,28 %
6.1.1.9 DUDA 17 815 2 449 563 0,20 %
6.1.1.10 DWORY 55 722 2 267 885 0,18 %
6.1.1.11 ELEKTRIM 64 121 407 168 0,03 %
6.1.1.12 EMAX 7 818 820 890 0,07 %
6.1.1.13 FARMACOL 39 957 1 150 762 0,09 %
6.1.1.14 GROCLIN 8 138 830 076 0,07 %
6.1.1.15 HUTMEN 74 223 1 313 747 0,11 %
6.1.1.16 HYGIENIKA 49 981 354 865 0,03 %
6.1.1.17 JELFA 50 000 2 800 000 0,23 %
6.1.1.18 KĘTY 15 000 1 965 000 0,16 %
6.1.1.19 KGHM POLSKA MIEDŹ 362 600 11 349 380 0,93 %
6.1.1.20 KREDYT BANK 26 854 253 770 0,02 %
6.1.1.21 MENNICA 15 303 1 118 649 0,09 %
6.1.1.22 MILLENNIUM BANK 480 418 1 614 204 0,13 %
6.1.1.23 POLIMIEX - MOSTOSTAL SIEDLCE 25 000 840 000 0,07 %
6.1.1.24 MOSTOSTAL WARSZAWA 10 000 72 500 0,01 %
6.1.1.25 NETIA 1 236 308 5 513 934 0,45 %
6.1.1.26 ORBIS 80 000 1 984 000 0,16 %
6.1.1.27 BANK PEKAO 119 245 16 455 810 1,34 %
6.1.1.28 POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA 10 000 596 000 0,05 %
6.1.1.29 PKNORLEN 534 446 20 202 059 1,65 %
6.1.1.30 BANK PKO BP 850 000 23 630 000 1,93 %
6.1.1.31 PROKOM 46 008 6 763 176 0,55 %
6.1.1.32 ROLIMPEX 148 442 2 300 851 0,19 %
6.1.1.33 ROPCZYCE 20 000 347 000 0,03 %
6.1.1.34 SANOK 4 000 564 000 0,05 %
6.1.1.35 SOFTBANK 97 849 2 729 987 0,22 %
6.1.1.36 SOKOŁÓW 292 568 1 711 523 0,14 %
6.1.1.37 STALEXPORT 1 166 081 3 125 097 0,25 %
6.1.1.38 STERPROJEKT 143 090 987 321 0,08 %
6.1.1.39 ŚWIECIE 28 000 1 624 000 0,13 %
6.1.1.40 TECHMEX 77 252 1 823 147 0,15 %
6.1.1.41 TELMAX 9 916 525 548 0,04 %
6.1.1.42 TELEKOMUNIKACJA POLSKA 993 751 19 676 270 1,60 %
6.1.1.43 VISTULA 41 426 1 284 206 0,10 %
6.1.2 Pozostałe 0 0 0,00 %
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00 %
7 Udziały 0 0 0,00 %
8 Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0 0 0,00 %
8.1 Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 %
8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 %
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0 0,00 %
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0 0,00 %
9 Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0 0 0,00 %
9.1 Opcje 0 0 0,00 %
9.2 Kontrakty terminowe 0 0 0,00 %
9.3 Swapy walutowe 0 0 0,00 %
9.4 Swapy procentowe 0 0 0,00 %
9.5 Prawa poboru 0 0 0,00 %
9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0 0,00 %
10 Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00 %
11 Pożyczki 0 0 0,00 %
11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0 0,00 %
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0 0,00 %
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0 0 0,00 %
11.4 Inne pożyczki 0 0 0,00 %
12 Nieruchomości 0 0 0,00 %
13 Depozyty bankowe 0 19 612 601 1,60 %
13.1 BANK MILLENNIUM 0 19 612 601 1,60 %
14 Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o dziłalności ubezpieczeniowej 0 0 0,00 %
15 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 0 1 226 209 363 100 %
15.1 Ulokowane na terenie RP 0 1 226 209 363 100 %
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0 0 0,00 %
15.3 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0 0 0,00 %
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0 0 0,00 %

Warszawa, 21 marca 2005 roku

Informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania z ubezpieczeniowego
funduszu kapitałowego sporządzona na dzień 31 grudnia 2004 roku

1 Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 325 986 270,61
2 Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 1 753 439,95
3 Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze 1 433 412,59
4 Inne koszty, potrącane za składek, przed ich przekazaniem na fundusze 6 966 186,47
5 Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń 315 833 231,60
6 Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie 267 688 044,44

Warszawa, 21 marca 2005 roku