PZU PZU

DB Invest

DB Inwest Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący
I. Aktywa 0 207 976 744
1. Lokaty 0 207 953 214
2. Środki pieniężne 0 0
3. Należności, w tym 0 23 530
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0 23 530
3.2. Pozostałe należności 0 0
4. Pozostałe aktywa 0 0
II. Zobowiązania 0 0
1. Z tytułu nabytych składniów portfela inwestycyjnego 0 0
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0 0
3. Pozostałe zobowiązania 0 0
III. Aktywa netto (I-II) 0 207 976 744

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

    Okres poprzedni Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 0 0
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 0 199 974 876
I. Zwiększenia funduszu 0 202 867 063
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 0 202 867 063
2. Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
3. Pozostałe zwiększenia 0 0
II. Zmniejszenia funduszu 0 2 892 186
1. Tytułem wykupu 0 1 325 408
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0 0
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 0 377 004
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0 0
5. Tytułem prowizji od składek 0 0
6. Tytułem pozostałych prowizji 0 10
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 0 1 018 100
8. Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
9. Pozostałe zmniejszenia 0 171 664
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 0 8 001 868
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 0 0
2. z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0
3. z listów zastawnych 0 0
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 0 0
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 0 0
6. z akcji 0 0
7. z udziałów 0 0
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 8 001 868
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0 0
11. z pożyczek 0 0
12. z nieruchomości 0 0
13. z depozytów bankowych 0 0
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0
D. Pozostałe zwiększenia 0 0
E. Pozostałe zmniejszenia 0 0
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 0 207 976 744

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

( w zł )   Okres poprzedni Okres bieżący
1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0 0
2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0 0
3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 0 0
4. Koszty transakcyjne 0 0
5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 0 1 018 100
6. Pozostałe koszty 0 0
7. RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): 0 1 018 100

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

  LOKATY Ilość (w szt.) Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu(w %)
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe 0 0 0,00%
1.1 Obligacje 0 0 0,00%
1.2 Bony skarbowe 0 0 0,00%
1.3 Inne 0 0 0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0 0,00%
3. Listy zastawne 0 0 0,00%
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00%
3.1.2 Pozostałe 0 0 0,00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0 0 0,00%
4.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00%
4.2 Pozostałe 0 0 0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00%
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00%
5.1.2 Pozostałe 0 0 0,00%
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
6. Akcje 0 0 0,00%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00%
6.1.2 Pozostałe 0 0 0,00%
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
7. Udziały 0 0 0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 1 510 531,828 207 953 214,1 100,00%
8.1 Jednostki uczestnictwa 1 510 531,828 207953214,1 100,00%
8.1.1 DWS POLSKA FIO ZRÓWNOWAŻONY 4 871,784 1 406 484,06 0,68%
8.1.2 DWS POLSKA FIO DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 10 483,939 2 232 240,28 1,07%
8.1.3 DWS POLSKA FIO AKCJI 94 998,2725 34 481 522,95 16,58%
8.1.4 DWS POLSKA FIO AKCJI PLUS 22 080,4731 39 007 36,42 1,88%
8.1.5 DWS POLSKA FIO ZABEZPIECZEŃ EMERYTALNYCH 356 254,5926 6 679 773,61 3,21%
8.1.6 DWS POLSKA FIO PŁYNNA LOKATA PLUS 943 509,5327 148 093 256,2 71,21%
8.1.7 DWS POLSKA FIO TOP 50 EUROPA 18 210,1041 1 613 597,31 0,78%
8.1.8 DWS POLSKA FIO KONWERGENCJI 34 869,9113 4 383 845,31 2,11%
8.1.9 DWS POLSKA FIO TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK 25 253,2191 5 161 757,95 2,48%
8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0 0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0 0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0 0 0,00%
9.1 Opcje 0 0 0,00%
9.2 Kontrakty terminowe 0 0 0,00%
9.3 Swapy walutowe 0 0 0,00%
9.4 Swapy procentowe 0 0 0,00%
9.5 Prawa poboru 0 0 0,00%
9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0 0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00%
11. Pożyczki 0 0 0,00%
11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0 0,00%
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0 0,00%
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0 0 0,00%
11.4 Inne pożyczki 0 0 0,00%
12. Nieruchomości   0 0,00%
13. Depozyty bankowe 0 0 0,00%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o dziłalności ubezpieczeniowej   0 0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 1 510 531,828 207 953 214,1 100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP 1 510 531,828 207 953 214,1 100,00%
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0 0 0,00%
15.3 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0 0 0,00%
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0 0 0,00%

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

Informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzona na dzień 31 grudnia 2005 roku

1) Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 771 625 862,49
2) Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 1 693 478,86
3) Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze 413 582,45
4) Inne koszty, potrącane za składek, przed ich przekazaniem na fundusze 5 829 007,97
5) Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń 763 689 793,21
6) Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie 202 867 063,53

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku