PZU PZU

Mocna Przyszłość - Fundusz Akcji

Mocna Przyszłość - Fundusz Akcji

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

( w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
I. Aktywa 1 315 448 1 946 641
1. Lokaty 1 310 328 1 940 642
2. Środki pieniężne 0 0
3. Należności, w tym 5 119 5 998
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 4 202 720
3.2. Pozostałe należności 917 5 278
4. Pozostałe aktywa 0 0
II. Zobowiązania 12 178 0
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 12 178 0
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0 0
3. Pozostałe zobowiązania 0 0
III. Aktywa netto (I-II) 1 303 269 1 946 641

Warszawa, 04 sierpnia 2005 roku

II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

    Okres poprzedni Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 1 038 163 1 630 677
B. Stan netto z dzialalności operacyjnej (I-II) 205 404 164 474
I. Zwiększenia funduszu 486 054 465 645
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 486 054 458 604
2. Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
3. Pozostałe zwiększenia 0 7 041
II. Zmniejszenia funduszu 280 650 301 171
1. Tytułem wykupu 0 123 174
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0 3 031
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 262 582 145 191
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0 0
5. Tytułem prowizji od składek 0 0
6. Tytułem pozostałych prowizji 0 0
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 18 068 26 136
8. Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
9. Pozostałe zmniejszenia 0 3 638
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 59 702 151 489
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 6 252 38 619
2. z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0
3. z listów zastawnych 0 0
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 0 0
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 0 0
6. z akcji 47 446 108 519
7. z udziałów 0 0
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 0
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0 0
11. z pożyczek 0 0
12. z nieruchomości 0 0
13. z depozytów bankowych 6 004 4 351
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0
D. Pozostałe zwiększenia 0 0
E. Pozostałe zmniejszenia 0 0
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 1 303 269 1 946 641

Warszawa, 04 sierpnia 2005 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

( w zł )   Okres poprzedni Okres bieżący
1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0 0
2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0 0
3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 1 224 766
4. Koszty transakcyjne 65 1 766
5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 18 068 26 136
6. Pozostałe koszty 0 5 201
7. RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): 19 357 33 870

Warszawa, 04 sierpnia 2005 roku

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja   Okres poprzedni Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:    
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 76 333,347414 105 710,694339
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 92 245,023764 117 514,610873
2. Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł):    
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 13,598080 15,463407
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 13,598080 14,791734
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 14,130852 16,554884
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 14,110269 16,554884

Warszawa, 04 sierpnia 2005 roku

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

  LOKATY Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %)
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe 586 470 30,22%
1.1 Obligacje 586 470 30,22%
1.2 Bony skarbowe 0 0,00%
1.3 Inne 0 0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0,00%
3. Listy zastawne 0 0,00%
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00%
3.1.2 Pozostałe 0 0,00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0 0,00%
4.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00%
4.2 Pozostałe 0 0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0,00%
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00%
5.1.2 Pozostałe 0 0,00%
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
6. Akcje 1 199 398 61,80%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 1 199 398 61,80%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 1 199 398 61,80%
6.1.2 Pozostałe 0 0,00%
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
7. Udziały 0 0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0 0,00%
8.1 Jednostki uczestnictwa 0 0,00%
8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0 0,00%
9.1 Opcje 0 0,00%
9.2 Kontrakty terminowe 0 0,00%
9.3 Swapy walutowe 0 0,00%
9.4 Swapy procentowe 0 0,00%
9.5 Prawa poboru 0 0,00%
9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0,00%
11. Pożyczki 0 0,00%
11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0,00%
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0,00%
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0 0,00%
11.4 Inne pożyczki 0 0,00%
12. Nieruchomości 0 0,00%
13. Depozyty bankowe 154 775 7,98%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 1 940 642 100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP 1 940 642 100,00%
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0 0,00%
15.3 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0 0,00%
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0 0,00%

Warszawa, 04 sierpnia 2005 roku

Informacja dodatkowa do półrocznego sprawozdania z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzona na dzień 30 czerwca 2005 roku

1) Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 249 081 729,83
2) Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 354 824,06
3) Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze 195 506,92
4) Inne koszty, potrącane za składek, przed ich przekazaniem na fundusze 2 750 292,55
5) Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń 245 781 106,30
6) Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie 458 604,05

Warszawa, 04 sierpnia 2005 roku