PZU PZU

Mocna Przyszłość - Fundusz Akcji

Mocna Przyszłość - Fundusz Akcji Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

( w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
I. Aktywa 1 643 828 2 467 915
1. Lokaty 1 643 828 2 236 389
2. Środki pieniężne 0 0
3. Należności, w tym 0 231 525
3.1. Z tytułu zbycia składniów portfela inwestycyjnego 0 231 525
3.2. Pozostałe należności 0 0
4. Pozostałe aktywa 0 0
II. Zobowiązania 13 151 80 480
1. Z tytułu nabytych składniów portfela inwestycyjnego 13 151 80 480
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawninych z umów ubezpieczenia 0 0
3. Pozostałe zobowiązania 0 0
III. Aktywa netto (I-II) 1 630 677 2 387 435

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

    Okres poprzedni Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 1 038 163 1 630 677
B. Stan netto z dzialalności operacyjnej (I-II) 364 361 242 406
I. Zwiększenia funduszu 967 010 908 447
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 955 208 887 505
2. Tytułem udzielonych gwarancji    
3. Pozostałe zwiększenia 11 802 20 942
II. Zmniejszenia funduszu 602 650 666 041
1. Tytułem wykupu 207 107 293 674
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0 3 031
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 308 075 283 412
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   23 468
5. Tytułem prowizji od składek    
6. Tytułem pozostałych prowizji    
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 39 420 59 284
8. Tytułem udzielonych gwarancji    
9. Pozostałe zmniejszenia 48 048 3 173
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 228 153 514 352
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 31 293 52 706
2. z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0
3. z listów zastawnych 0 0
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 0 0
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 0 0
6. z akcji 187 011 453 474
7. z udziałów 0 0
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 0
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0 0
11. z pożyczek 0 0
12. z nieruchomości 0 0
13. z depozytów bankowych 9 849 8 173
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0
D. Pozostałe zwiększenia 0 0
E. Pozostałe zmniejszenia 0 0
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 1 630 677 2 387 435

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

( w zł )   Okres poprzedni Okres bieżący
1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych   0
2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych    
3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 789 1 972
4. Koszty transakcyjne 4 259 5 505
5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 39 420 59 284
6. Pozostałe koszty   7 744
7. RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): 44 468 74 505

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja   Okres poprzedni Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:    
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 76 333,347414 105 710,694339
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 105 418,032599 124 315,242302
2. Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł):    
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 13,598080 15,463407
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 13,598080 14,791734
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 15,463582 19,249835
2.4 wartość jednostki roliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 15,463582 19,199940

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

  LOKATY Ilość (w szt.) Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu(w %)
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe 778 806 849,28 36,08%
1.1 Obligacje 778 806 849 36,08%
1.1.1 DS0509 70 75 010,6 3,35%
1.1.2 DS1013 50 50 243,5 2,25%
1.1.3 OK0807 150 139 597,5 6,24%
1.1.4 OK1206 50 48 010 2,15%
1.1.5 PS0310 30 32 202,6 1,44%
1.1.6 PS0507 228 251 851,08 11,26%
1.1.7 PS0608 100 105 448 4,72%
1.1.8 PS1106 100 104 486 4,67%
1.2 Bony skarbowe 0 0 0,00%
1.3 Inne 0 0 0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0 0,00%
3. Listy zastawne 0 0 0,00%
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00%
3.1.2 Pozostałe 0 0 0,00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0 0 0,00%
4.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00%
4.2 Pozostałe 0 0 0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00%
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00%
5.1.2 Pozostałe 0 0 0,00%
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
6. Akcje 50 287 1 241 896,3 55,53%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 50 287 1 241 896,3 55,53%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 50 287 1 241 896 55,53%
6.1.1.1 AGORA 551 38 019 1,70%
6.1.1.2 AMREST 612 22 582,8 1,01%
6.1.1.3 BIOTON 948 11 186,4 0,50%
6.1.1.4 BANKBPH 99 74 299,5 3,32%
6.1.1.5 BZWBK 257 36 365,5 1,63%
6.1.1.6 BRE 116 19 604 0,88%
6.1.1.7 KETY 106 13 303 0,59%
6.1.1.8 KGHM 2 302 143 875 6,43%
6.1.1.9 LOTOS 985 43 537 1,95%
6.1.1.10 POLIMEXSM 488 30 402,4 1,36%
6.1.1.11 NETIA 7 744 44 140,8 1,97%
6.1.1.12 PEKAO 692 120 754 5,40%
6.1.1.13 PGNIG 18 000 62 460 2,79%
6.1.1.14 PKNORLEN 2 597 162 831,9 7,28%
6.1.1.15 PKOBP 4200 121 800 5,45%
6.1.1.16 PROKOM 210 28 980 1,30%
6.1.1.17 PROVIMROL 1 337 19 921,3 0,89%
6.1.1.18 SOFTBANK 276 10 764 0,48%
6.1.1.19 TPSA 6 015 140 751 6,29%
6.1.1.20 VISTULA 1 123 42 561,7 1,90%
6.1.1.21 WOLCZANKA 1629 53 757 2,40%
6.1.2 Pozostałe 0 0 0,00%
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
7. Udziały 0 0 0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0 0 0,00%
8.1 Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00%
8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0 0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0 0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0 0 0,00%
9.1 Opcje 0 0 0,00%
9.2 Kontrakty terminowe 0 0 0,00%
9.3 Swapy walutowe 0 0 0,00%
9.4 Swapy procentowe 0 0 0,00%
9.5 Prawa poboru 0 0 0,00%
9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0 0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00%
11. Pożyczki 0 0 0,00%
11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0 0,00%
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0 0,00%
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0 0 0,00%
11.4 Inne pożyczki 0 0 0,00%
12. Nieruchomości 0 0 0,00%
13. Depozyty bankowe 0 187 643,86 8,39%
13.1 BANK MILLENNIUM 0 187 643,86 8,39%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o dziłalności ubezpieczeniowej 0 0 0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 51 065 2 236 389,44 100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP 51 065 2 236 389 100,00%
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0 0 0,00%
15.3 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0 0 0,00%
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0 0 0,00%

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

Informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzona na dzień 31 grudnia 2005 roku

1) Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 771 625 862,49
2) Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 1 693 478,86
3) Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze 413 582,45
4) Inne koszty, potrącane za składek, przed ich przekazaniem na fundusze 5 829 007,97
5) Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń 763 689 793,21
6) Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie 887 504,92

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku