PZU PZU

Mocna Przyszłość - Fundusz Dłużnych Papierów Wartościowych

Mocna Przyszłość - Fundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

( w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
I. Aktywa 7 761 732 10 293 593
1. Lokaty 7 761 732 10 293 593
2. Środki pieniężne 0 0
3. Należności, w tym 0 0
3.1. Z tytułu zbycia składniów portfela inwestycyjnego 0 0
3.2. Pozostałe należności 0 0
4. Pozostałe aktywa 0 0
II. Zobowiązania 0 137 550
1. Z tytułu nabytych składniów portfela inwestycyjnego 0 137 550
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawninych z umów ubezpieczenia 0 0
3. Pozostałe zobowiązania 0 0
III. Aktywa netto (I-II) 7 761 732 10 156 043

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

    Okres poprzedni Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 5 446 905 7 761 732
B. Stan netto z dzialalności operacyjnej (I-II) 1 793 987 1 641 717
I. Zwiększenia funduszu 5 060 958 4 471 178
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 5 036 754 4 467 876
2. Tytułem udzielonych gwarancji    
3. Pozostałe zwiększenia 24 204 3 302
II. Zmniejszenia funduszu 3 266 971 2 829 461
1. Tytułem wykupu   1 011 553
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 816 437 11 947
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 1 597 486 1 376 871
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych   217 150
5. Tytułem prowizji od składek    
6. Tytułem pozostałych prowizji    
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 97 947 136 777
8. Tytułem udzielonych gwarancji    
9. Pozostałe zmniejszenia 755 101 75 163
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 520 840 752 593
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 483 602 707 996
2. z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0
3. z listów zastawnych 0 0
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 0 0
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 0 0
6. z akcji 0 0
7. z udziałów 0 0
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 0
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0 0
11. z pożyczek 0 0
12. z nieruchomości 0 0
13. z depozytów bankowych 37 237 44 598
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0
D. Pozostałe zwiększenia 0 0
E. Pozostałe zmniejszenia 0 0
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 7 761 732 10 156 043

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

( w zł )   Okres poprzedni Okres bieżący
1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych   0
2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych    
3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 167 1 503
4. Koszty transakcyjne 0 0
5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 97 947 136 777
6. Pozostałe koszty    
7. RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): 98 114 138 280


Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja Okres poprzedni Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 379 149,279751 510 108,331451
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 508 304,469383 620 084,606358
2. Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł):
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 14,365771 15,269627
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 14,365771 15,255060
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 15,267338 16,382456
2.4 wartość jednostki roliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 15,267338 16,378676

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

LOKATY Ilość (w szt.) Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu(w %)
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe 8718 9 330 504,38 90,64%
1.1 Obligacje 8718 9 330 504,38 90,64%
1.1.1 DS0509 300 321 474 3,12%
1.1.2 DS1013 200 200 974 1,95%
1.1.3 OK0406 200 197 790 1,92%
1.1.4 OK0407 250 236 325 2,30%
1.1.5 OK1206 350 336 070 3,26%
1.1.6 OK1207 150 137 505 1,34%
1.1.7 PS0310 1 900 2 039 498 19,81%
1.1.8 PS0507 3 998 4 416 230,78 42,90%
1.1.9 PS0608 1 370 1 444 637,6 14,03%
1.2 Bony skarbowe 0 0 0,00%
1.3 Inne 0 0 0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0 0,00%
3. Listy zastawne 0 0 0,00%
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00%
3.1.2 Pozostałe 0 0 0,00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0 0 0,00%
4.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00%
4.2 Pozostałe 0 0 0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00%
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00%
5.1.2 Pozostałe 0 0 0,00%
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
6. Akcje 0 0 0,00%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00%
6.1.2 Pozostałe 0 0 0,00%
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
7. Udziały 0 0 0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0 0 0,00%
8.1 Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00%
8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0 0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0 0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0 0 0,00%
9.1 Opcje 0 0 0,00%
9.2 Kontrakty terminowe 0 0 0,00%
9.3 Swapy walutowe 0 0 0,00%
9.4 Swapy procentowe 0 0 0,00%
9.5 Prawa poboru 0 0 0,00%
9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0 0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00%
11. Pożyczki 0 0 0,00%
11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0 0,00%
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0 0,00%
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0 0 0,00%
11.4 Inne pożyczki 0 0 0,00%
12. Nieruchomości 0 0,00%
13. Depozyty bankowe 0 963 088,2 9,36%
13.1 BANK MILLENNIUM 0 963 088,2 9,36%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o dziłalności ubezpieczeniowej 0 0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 8 718 10 293 592,58 100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP 8 718 10 293 593 100,00%
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0 0 0,00%
15.3 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0 0 0,00%
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0 0 0,00%

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

Informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzona na dzień 31 grudnia 2005 roku

1) Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 771 625 862,49
2) Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 1 693 478,86
3) Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze 413 582,45
4) Inne koszty, potrącane za składek, przed ich przekazaniem na fundusze 5 829 007,97
5) Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń 763 689 793,21
6) Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie 4 467 875,85

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku