PZU PZU

Mocna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony

Mocna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

( w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
I. Aktywa 5 548 869 8 174 637
1. Lokaty 5 541 828 8 164 745
2. Środki pieniężne 0 0
3. Należności, w tym 7 041 9 892
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 7 041 1 896
3.2. Pozostałe należności 0 7 996
4. Pozostałe aktywa 0 0
II. Zobowiązania 676 859 0
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 20 743 0
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0 0
3. Pozostałe zobowiązania 656 116 0
III. Aktywa netto (I-II) 4 872 010 8 174 637

Warszawa, 04 sierpnia 2005 roku

II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

    Okres poprzedni Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 3 882 463 6 806 601
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 848 944 846 495
I. Zwiększenia funduszu 1 906 352 1 966 272
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 1 906 352 1 927 401
2. Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
3. Pozostałe zwiększenia 0 38 871
II. Zmniejszenia funduszu 1 057 408 1 119 777
1. Tytułem wykupu 0 432 323
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 77 176 0
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 856 880 604 678
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 69 757 0
5. Tytułem prowizji od składek 0 0
6. Tytułem pozostałych prowizji 0 0
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 53 594 82 776
8. Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
9. Pozostałe zmniejszenia 0 0
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 140 602 521 541
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 49 305 303 373
2. z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0
3. z listów zastawnych   0
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 0 0
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 0 0
6. z akcji 74 725 204 595
7. z udziałów 0 0
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 0
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0 0
11. z pożyczek 0 0
12. z nieruchomości 0 0
13. z depozytów bankowych 16 573 13 573
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0
D. Pozostałe zwiększenia 0 0
E. Pozostałe zmniejszenia 0 0
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 4 872 010 8 174 637

Warszawa, 04 sierpnia 2005 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

( w zł )   Okres poprzedni Okres bieżący
1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0 0
2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0 0
3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 1 903 853
4. Koszty transakcyjne 276 3 146
5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 53 594 82 776
6. Pozostałe koszty 0 7 244
7. RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): 55 774 94 019

Warszawa, 04 sierpnia 2005 roku

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja   Okres poprzedni Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:    
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 266 966,945866 424 982,131716
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 371 699,772992 480 750,942419
2. Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł):    
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 14,541762 16,052913
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 14,541762 15,639464
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 14,871319 16,996805
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 14,866137 16,996805

Warszawa, 04 sierpnia 2005 roku

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

  LOKATY Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %)
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe 4 852 487 59,43%
1.1 Obligacje 4 852 487 59,43%
1.2 Bony skarbowe 0 0,00%
1.3 Inne 0 0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0,00%
3. Listy zastawne 0 0,00%
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00%
3.1.2 Pozostałe 0 0,00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0 0,00%
4.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00%
4.2 Pozostałe 0 0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0,00%
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00%
5.1.2 Pozostałe 0 0,00%
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
6. Akcje 2 674 902 32,76%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 2 674 902 32,76%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 2 674 902 32,76%
6.1.2 Pozostałe 0 0,00%
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
7. Udziały 0 0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0 0,00%
8.1 Jednostki uczestnictwa 0 0,00%
8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0 0,00%
9.1 Opcje 0 0,00%
9.2 Kontrakty terminowe 0 0,00%
9.3 Swapy walutowe 0 0,00%
9.4 Swapy procentowe 0 0,00%
9.5 Prawa poboru 0 0,00%
9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0,00%
11. Pożyczki 0 0,00%
11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0,00%
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0,00%
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0 0,00%
11.4 Inne pożyczki 0 0,00%
12. Nieruchomości 0 0,00%
13. Depozyty bankowe 637 356 7,81%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 8 164 745 100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP 8 164 745 100,00%
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0 0,00%
15.3 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0 0,00%
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0 0,00%

Warszawa, 04 sierpnia 2005 roku

Informacja dodatkowa do półrocznego sprawozdania z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzona na dzień 30 czerwca 2005 roku

1) Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 249 081 729,83
2) Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 354 824,06
3) Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze 195 506,92
4) Inne koszty, potrącane za składek, przed ich przekazaniem na fundusze 2 750 292,55
5) Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń 245 781 106,30
6) Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie 1 927 400,71

Warszawa, 04 sierpnia 2005 roku