PZU PZU

Pogodna Przyszłość - Fundusz Agresywny

Pogodna Przyszłość - Fundusz Agresywny Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

( w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
I. Aktywa 0 11 986 861
1. Lokaty 0 11 986 861
2. Środki pieniężne 0 0
3. Należności, w tym 0 0
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0 0
3.2. Pozostałe należności 0 0
4. Pozostałe aktywa 0 0
II. Zobowiązania 0 917 000
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0 917 000
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0 0
3. Pozostałe zobowiązania 0 0
III. Aktywa netto (I-II) 0 11 069 861

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

    Okres poprzedni Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 0 0
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 0 10 511 003
I. Zwiększenia funduszu 0 10 579 084
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 0 10 360 663
2. Tytułem udzielonych gwarancji   0
3. Pozostałe zwiększenia 0 218 422
II. Zmniejszenia funduszu 0 68 082
1. Tytułem wykupu 0 0
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0 23 375
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 0 0
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0 3 767
5. Tytułem prowizji od składek 0 0
6. Tytułem pozostałych prowizji 0 0
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 0 30 181
8. Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
9. Pozostałe zmniejszenia 0 10 758
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 0 558 858
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 0 21 347
2. z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0
3. z listów zastawnych 0 0
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 0 0
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 0 0
6. z akcji 0 525 767
7. z udziałów 0 0
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 0
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0 0
11. z pożyczek 0 0
12. z nieruchomości 0 0
13. z depozytów bankowych 0 11 744
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0
D. Pozostałe zwiększenia 0 0
E. Pozostałe zmniejszenia 0 0
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 0 11 069 861

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

    Okres poprzedni Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 0 0
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 0 10 511 003
I. Zwiększenia funduszu 0 10 579 084
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 0 10 360 663
2. Tytułem udzielonych gwarancji   0
3. Pozostałe zwiększenia 0 218 422
II. Zmniejszenia funduszu 0 68 082
1. Tytułem wykupu 0 0
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0 23 375
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 0 0
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0 3 767
5. Tytułem prowizji od składek 0 0
6. Tytułem pozostałych prowizji 0 0
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 0 30 181
8. Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
9. Pozostałe zmniejszenia 0 10 758
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 0 558 858
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 0 21 347
2. z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0
3. z listów zastawnych 0 0
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 0 0
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 0 0
6. z akcji 0 525 767
7. z udziałów 0 0
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 0
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0 0
11. z pożyczek 0 0
12. z nieruchomości 0 0
13. z depozytów bankowych 0 11 744
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0
D. Pozostałe zwiększenia 0 0
E. Pozostałe zmniejszenia 0 0
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 0 11 069 861

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja   Okres poprzedni Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:    
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0,000000 8 911,438920
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 0,000000 888 035,325400
2. Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł):    
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 0,000000 9,953372
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 0,000000 9,953372
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 0,000000 12,523671
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 0,000000 12,465638

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

  LOKATY Ilość (w szt.) Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu(w %)
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe 3 600 3 495 939 29,16%
1.1 Obligacje 3 600 3 495 939 29,16%
1.1.1 DS0509 200 214 316 1,79%
1.1.2 OK0406 400 395 580 3,30%
1.1.3 OK0407 300 283 590 2,37%
1.1.4 OK0807 100 93 065 0,78%
1.1.5 OK1207 1 800 1 650 060 13,77%
1.1.6 PS0206 100 107 934 0,90%
1.1.7 PS0310 700 751 394 6,27%
1.2 Bony skarbowe 0 0 0,00%
1.3 Inne 0 0 0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0 0,00%
3. Listy zastawne 0 0 0,00%
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00%
3.1.2 Pozostałe 0 0 0,00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0 0 0,00%
4.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00%
4.2 Pozostałe 0 0 0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00%
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00%
5.1.2 Pozostałe 0 0 0,00%
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
6. Akcje 261 026 6 872 333,35 57,33%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 261 026 6 872 333,35 57,33%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 261026 6 872 333,35 57,33%
6.1.1.1 ABG 5 641 47102,35 0,39%
6.1.1.2 AGORA 3 114 214 866 1,79%
6.1.1.3 AMREST 2607 96 198,3 0,80%
6.1.1.4 BIOTON 6 116 72 168,8 0,60%
6.1.1.5 BANKBPH 502 376 751 3,14%
6.1.1.6 BRE 545 92 105 0,77%
6.1.1.7 INGBSK 209 117 876 0,98%
6.1.1.8 BZWBK 1 581 223 711,5 1,87%
6.1.1.9 COMPLAND 381 35 433 0,30%
6.1.1.10 HUTMEN 2 056 40 914,4 0,34%
6.1.1.11 KETY 578 72 539 0,61%
6.1.1.12 KGHM 13 541 846 312,5 7,06%
6.1.1.13 LOTOS 4 377 193 463,4 1,61%
6.1.1.14 NETIA 38 899 221 724,3 1,85%
6.1.1.15 PEKAES 1 571 13 196,4 0,11%
6.1.1.16 PEKAO 3 961 691 194,5 5,77%
6.1.1.17 PGNIG 90 850 315 249,5 2,63%
6.1.1.18 PKNORLEN 17 307 1 085 148,9 9,05%
6.1.1.19 PKOBP 21 176 614 104 5,12%
6.1.1.20 POLIMEXMS 1 946 121 235,8 1,01%
6.1.1.21 PROKOM 1 296 178 848 1,49%
6.1.1.22 PROVIMROL 5 579 83 127,1 0,69%
6.1.1.23 PULAWY 2 570 140 322 1,17%
6.1.1.24 ROPCZYCE 500 12 450 0,10%
6.1.1.25 SOFTBANK 773 30 147 0,25%
6.1.1.26 TPSA 28 849 675 066,6 5,63%
6.1.1.27 TVN 2 501 195 078 1,63%
6.1.1.28 WOLCZANKA 2 000 66 000 0,55%
6.1.2 Pozostałe 0 0 0,00%
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
7. Udziały 0 0 0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0 0 0,00%
8.1 Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00%
8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0 0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0 0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0 0 0,00%
9.1 Opcje 0 0 0,00%
9.2 Kontrakty terminowe 0 0 0,00%
9.3 Swapy walutowe 0 0 0,00%
9.4 Swapy procentowe 0 0 0,00%
9.5 Prawa poboru 0 0 0,00%
9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0 0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00%
11. Pożyczki 0 0 0,00%
11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0 0,00%
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0 0,00%
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0 0 0,00%
11.4 Inne pożyczki 0 0 0,00%
12. Nieruchomości 0 0 0,00%
13. Depozyty bankowe 0 1 618 588,41 13,50%
13.1 BANK MILLENNIUM 0 1 618 588,41 13,50%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0 0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 264 626 11 986 860,76 100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP 264 626 11 986 860,76 100,00%
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0 0 0,00%
15.3 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0 0 0,00%
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0 0 0,00%

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

Informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzona na dzień 31 grudnia 2005 roku

1) Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 771 625 862,49
2) Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 1 693 478,86
3) Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze 413 582,45
4) Inne koszty, potrącane za składek, przed ich przekazaniem na fundusze 5 829 007,97
5) Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń 763 689 793,21
6) Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie 10 360 662,52

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku