PZU PZU

Pogodna Przyszłość - Fundusz Akcji

Pogodna Przyszłość - Fundusz Akcji Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

( w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
I. Aktywa 822 225 4 712 378
1. Lokaty 756 982 4 712 378
2. Środki pieniężne 0 0
3. Należności, w tym 65 243 0
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 65 243 0
3.2. Pozostałe należności 0 0
4. Pozostałe aktywa 0 0
II. Zobowiązania 6 585 91 700
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 6 576 91 700
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0 0
3. Pozostałe zobowiązania 10 0
III. Aktywa netto (I-II) 815 640 4 620 678

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

    Okres poprzedni Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 85 738 815 640
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 644 997 3 040 736
I. Zwiększenia funduszu 652 363 3 258 591
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 647 944 3 251 484
2. Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
3. Pozostałe zwiększenia 4 420 7 106
II. Zmniejszenia funduszu 7 366 217 855
1. Tytułem wykupu 0 0
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0 83 298
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 0 0
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0 8 606
5. Tytułem prowizji od składek 0 0
6. Tytułem pozostałych prowizji 0 0
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 7 366 68 278
8. Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
9. Pozostałe zmniejszenia 0 57 674
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 84 905 764 303
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 8 688 80 414
2. z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0
3. z listów zastawnych 0 0
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 0 0
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 0 0
6. z akcji 72 542 668 491
7. z udziałów 0 0
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 0
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0 0
11. z pożyczek 0 0
12. z nieruchomości 0 0
13. z depozytów bankowych 3 675 15 398
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0
D. Pozostałe zwiększenia 0 0
E. Pozostałe zmniejszenia 0 0
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 815 640 4 620 678

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

( w zł )   Okres poprzedni Okres bieżący
1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0 0
2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0 0
3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 0 2 927
4. Koszty transakcyjne 5 766 23 606
5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 7 366 68 278
6. Pozostałe koszty 0 10 126
7. RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): 13 132 104 938

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja   Okres poprzedni Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:    
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 7 699,709336 62 856,715380
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 62 856,715380 282 255,772800
2. Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł):    
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 11,135535 12,973304
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 11,135535 12,480436
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 12,973772 16,427461
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 12,973772 16,368880

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

  LOKATY Ilość (w szt.) Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu(w %)
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe 1 984 1 965 938,64 41,72%
1.1 Obligacje 1 984 1 965 938,64 41,72%
1.1.1 DS0509 200 214 316 4,55%
1.1.2 DS1013 100 100 487 2,13%
1.1.3 OK0406 130 128 563,5 2,73%
1.1.4 OK0407 300 283 590 6,02%
1.1.5 OK0807 100 93 065 1,97%
1.1.6 OK1206 200 192 040 4,08%
1.1.7 OK1207 400 366 680 7,78%
1.1.8 PS0310 120 128 810,4 2,73%
1.1.9 PS0507 34 37 556,74 0,80%
1.1.10 PS0608 300 316 344 6,71%
1.1.11 PS1106 100 104 486 2,22%
1.2 Bony skarbowe 0 0 0,00%
1.3 Inne 0 0 0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0 0,00%
3. Listy zastawne 0 0 0,00%
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00%
3.1.2 Pozostałe 0 0 0,00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0 0 0,00%
4.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00%
4.2 Pozostałe 0 0 0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00%
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00%
5.1.2 Pozostałe 0 0 0,00%
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
6. Akcje 82 917 2 283 860,6 48,47%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 82 917 2 283 860,6 48,47%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 82 917 2 283 860,6 48,47%
6.1.1.1 AGORA 1 159 79 971 1,70%
6.1.1.2 ALMA 1 316 31 189,2 0,66%
6.1.1.3 AMREST 1 189 43 874,1 0,93%
6.1.1.4 BANKBPH 170 127 585 2,71%
6.1.1.5 BRE 221 37 349 0,79%
6.1.1.6 INGBSK 85 47 940 1,02%
6.1.1.7 BZWBK 337 47 685,5 1,01%
6.1.1.8 COMPLAND 25 2325 0,05%
6.1.1.9 HUTMEN 565 11 243,5 0,24%
6.1.1.10 JELFA 63 4 750,2 0,10%
6.1.1.11 KETY 40 5 020 0,11%
6.1.1.12 KGHM 4 316 269 750 5,72%
6.1.1.13 LOTOS 1 500 66 300 1,41%
6.1.1.14 NETIA 13 103 74 687,1 1,58%
6.1.1.15 PEKAES 3 023 25 393,2 0,54%
6.1.1.16 PEKAO 1 369 238 890,5 5,07%
6.1.1.17 PGNIG 25 000 86 750 1,84%
6.1.1.18 PKNORLEN 5 180 324 786 6,89%
6.1.1.19 PKO BP 7 247 210 163 4,46%
6.1.1.20 POLIMEXMS 200 12 460 0,26%
6.1.1.21 PROKOM 510 70 380 1,49%
6.1.1.22 ROPCZYCE 2 500 62 250 1,32%
6.1.1.23 SOFTBANK 221 8 619 0,18%
6.1.1.24 TPSA 9 685 226 629 4,81%
6.1.1.25 TVN 828 64 584 1,37%
6.1.1.26 VISTULA 437 16 562,3 0,35%
6.1.1.27 WOLCZANKA 2 628 86 724 1,84%
6.1.2 Pozostałe 0 0 0,00%
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
7. Udziały 0 0 0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0 0 0,00%
8.1 Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00%
8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0 0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0 0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0 0 0,00%
9.1 Opcje 0 0 0,00%
9.2 Kontrakty terminowe 0 0 0,00%
9.3 Swapy walutowe 0 0 0,00%
9.4 Swapy procentowe 0 0 0,00%
9.5 Prawa poboru 0 0 0,00%
9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0 0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00%
11. Pożyczki 0 0 0,00%
11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0 0,00%
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0 0,00%
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0 0 0,00%
11.4 Inne pożyczki 0 0 0,00%
12. Nieruchomości 0 0 0,00%
13. Depozyty bankowe 0 462 578,69 9,82%
13.1 BANK MILLENNIUM 0 462 578,69 9,82%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0 0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 84 901 4 712 377,93 100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP 84 901 4 712 377,93 100,00%
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0 0 0,00%
15.3 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0 0 0,00%
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0 0 0,00%

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

Informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzona na dzień 31 grudnia 2005 roku

1) Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 771 625 862,49
2) Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 1 693 478,86
3) Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze 413 582,45
4) Inne koszty, potrącane za składek, przed ich przekazaniem na fundusze 5 829 007,97
5) Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń 763 689 793,21
6) Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie 3 251 484,40

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku