PZU PZU

Pogodna Przyszłość - Fundusz Stabilnego Wzrostu

Pogodna Przyszłość - Fundusz Stabilnego Wzrostu

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

( w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
I. Aktywa 0 123 916 559
1. Lokaty 0 123 753 419
2. Środki pieniężne 0 0
3. Należności, w tym 0 163 141
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0 163 141
3.2. Pozostałe należności 0 0
4. Pozostałe aktywa 0 0
II. Zobowiązania 0 11 144 080
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0 11 144 080
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0 0
3. Pozostałe zobowiązania 0 0
III. Aktywa netto (I-II) 0 112 772 480

Warszawa, 08 lutego 2006 roku

II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

    Okres poprzedni Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 0 0
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 0 109 612 121
I. Zwiększenia funduszu 0 110 395 140
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 0 107 582 346
2. Tytułem udzielonych gwarancji   0
3. Pozostałe zwiększenia 0 2 812 795
II. Zmniejszenia funduszu 0 783 019
1. Tytułem wykupu 0 0
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0 423 413
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu   0
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0 86 592
5. Tytułem prowizji od składek 0 0
6. Tytułem pozostałych prowizji 0 0
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 0 273 014
8. Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
9. Pozostałe zmniejszenia 0 0
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 0 3 160 358
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 0 473 254
2. z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0
3. z listów zastawnych 0 0
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 0 0
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 0 0
6. z akcji 0 2 556 854
7. z udziałów 0 0
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 0
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0 0
11. z pożyczek 0 0
12. z nieruchomości 0 0
13. z depozytów bankowych 0 130 250
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0
D. Pozostałe zwiększenia 0 0
E. Pozostałe zmniejszenia 0 0
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 0 112 772 480

Warszawa, 08 lutego 2006 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

( w zł )   Okres poprzedni Okres bieżący
1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0 0
2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0 0
3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 0 8 535
4. Koszty transakcyjne 0 84 539
5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 0 273 014
6. Pozostałe koszty 0 5 491
7. RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): 0 371 578

Warszawa, 08 lutego 2006 roku

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja   Okres poprzedni Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0,000000 39 358,451780
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 0,000000 9 668 202,017000
2. Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł):
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 0,000000 9,913882
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 0,000000 9,913882
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 0,000000 11,754233
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 0,000000 11,664920

Warszawa, 08 lutego 2006 roku

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

  LOKATY Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %)
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe 72 541 522 58,62%
1.1 Obligacje 72 541 522 58,62%
1.2 Bony skarbowe 0 0,00%
1.3 Inne 0 0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0,00%
3. Listy zastawne 0 0,00%
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00%
3.1.2 Pozostałe 0 0,00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0 0,00%
4.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00%
4.2 Pozostałe 0 0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 25,44%
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 25,44%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 25,44%
5.1.2 Pozostałe 0 0,00%
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
6. Akcje 31 486 551 0,00%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 31 486 551 0,00%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 31 486 551 0,00%
6.1.2 Pozostałe 0 0,00%
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
7. Udziały 0 0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0 0,00%
8.1 Jednostki uczestnictwa 0 0,00%
8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0 0,00%
9.1 Opcje 0 0,00%
9.2 Kontrakty terminowe 0 0,00%
9.3 Swapy walutowe 0 0,00%
9.4 Swapy procentowe 0 0,00%
9.5 Prawa poboru 0 0,00%
9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0,00%
11. Pożyczki 0 0,00%
11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0,00%
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0,00%
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0 0,00%
11.4 Inne pożyczki 0 0,00%
12. Nieruchomości 0 0,00%
13. Depozyty bankowe 19 725 345 15,94%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 123 753 419 100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP 123 753 419 100,00%
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0 0,00%
15.3 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0 0,00%
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0 0,00%

Warszawa, 08 lutego 2006 roku

Informacja dodatkowa do półrocznego sprawozdania z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzona na dzień 31 grudnia 2005 roku

1) Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 771 625 862,49
2) Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 1 693 478,86
3) Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze 413 582,45
4) Inne koszty, potrącane za składek, przed ich przekazaniem na fundusze 5 829 007,97
5) Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń 763 689 793,21
6) Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie 107 582 345,50

Warszawa, 08 lutego 2006 roku