PZU PZU

Pogodna Przyszłość - Fundusz Stabilnego Wzrostu

Pogodna Przyszłość - Fundusz Stabilnego Wzrostu Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

( w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
I. Aktywa 0 123 916 559
1. Lokaty 0 123 753 419
2. Środki pieniężne 0 0
3. Należności, w tym 0 163 141
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0 163 141
3.2. Pozostałe należności 0 0
4. Pozostałe aktywa 0 0
II. Zobowiązania 0 11 144 080
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0 11 144 080
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0 0
3. Pozostałe zobowiązania 0 0
III. Aktywa netto (I-II) 0 112 772 480

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

    Okres poprzedni Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 0 0
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 0 109 612 121
I. Zwiększenia funduszu 0 110 395 140
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 0 107 582 346
2. Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
3. Pozostałe zwiększenia 0 2 812 795
II. Zmniejszenia funduszu 0 783 019
1. Tytułem wykupu 0 0
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0 423 413
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 0 0
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0 86 592
5. Tytułem prowizji od składek 0 0
6. Tytułem pozostałych prowizji 0 0
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 0 273 014
8. Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
9. Pozostałe zmniejszenia 0 0
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 0 3 160 358
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 0 473 254
2. z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0
3. z listów zastawnych 0 0
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 0 0
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 0 0
6. z akcji 0 2 556 854
7. z udziałów 0 0
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 0
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0 0
11. z pożyczek 0 0
12. z nieruchomości 0 0
13. z depozytów bankowych 0 130 250
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0
D. Pozostałe zwiększenia 0 0
E. Pozostałe zmniejszenia 0 0
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 0 112 772 480

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

( w zł )   Okres poprzedni Okres bieżący
1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0 0
2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0 0
3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 0 8 535
4. Koszty transakcyjne 0 84 539
5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 0 273 014
6. Pozostałe koszty 0 5 491
7. RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): 0 371 578

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja   Okres poprzedni Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:    
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0,000000 39 358,451780
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 0,000000 9 668 202,017000
2. Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł):    
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 0,000000 9,913882
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 0,000000 9,913882
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 0,000000 11,754233
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 0,000000 11,664920

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

  LOKATY Ilość (w szt.) Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %)
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe 73 188
72 541 522
58,62%
1.1 Obligacje 73 188 72 541 522 58,62%
1.1.1 DS0509 3 430 3 675 519 2,97%
1.1.2 DS1013 200 200 974 0,16%
1.1.3 DS1110 1 038 1 088 737 0,88%
1.1.4 OK0406 3 650 3 609 667 2,92%
1.1.5 OK0407 4 720 4 461 816 3,61%
1.1.6 OK0807 4 600 4 280 990 3,46%
1.1.7 OK1206 450 432 090 0,35%
1.1.8 OK1207 27 400 25 117 580 20,30%
1.1.9 PS0206 12 000 12 952 080 10,47%
1.1.10 PS0310 8 400 9 016 728 7,29%
1.1.11 PS0506 600 641 286 0,52%
1.1.12 PS0608 6 600 6 959 568 5,62%
1.1.13 PS1106 100 104 486 0,08%
1.2 Bony skarbowe 0 0 0,00%
1.3 Inne 0 0 0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0
0
0,00%
3. Listy zastawne 0
0
0,00%
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00%
3.1.2 Pozostałe 0 0 0,00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0
0
0,00%
4.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00%
4.2 Pozostałe 0 0 0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0
0
0,00%
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00%
5.1.2 Pozostałe 0 0 0,00%
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
6. Akcje 1 179 866
31 486 550
25,44%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 1 179 866 31 486 550 25,44%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 1 179 866 31 486 550 25,44%
6.1.1.1 ABG 26 334 219 888 0,18%
6.1.1.2 AGORA 16 624 1 147 056 0,93%
6.1.1.3 AMREST 18 137 669 255 0,54%
6.1.1.4 ASSECOPOL 982 143 863 0,12%
6.1.1.5 ASSECO-PDA 113 16 611 0,01%
6.1.1.6 BIOTON 27 591 325 573 0,26%
6.1.1.7 BANKBPH 2 390 1 793 695 1,45%
6.1.1.8 BRE 2 470 417 430 0,34%
6.1.1.9 INGBSK 948 534 672 0,43%
6.1.1.10 BZWBK 7 018 993 047 0,80%
6.1.1.11 ELSTAROIL 2 000 140 000 0,11%
6.1.1.12 HUTMEN 9 598 191 000 0,15%
6.1.1.13 KETY 2 800 351 400 0,28%
6.1.1.14 KGHM 58 180 3 636 250 2,94%
6.1.1.15 LOTOS 22 202 981 328 0,79%
6.1.1.16 MOL 499 147 704 0,12%
6.1.1.17 NETIA 173 464 988 744 0,80%
6.1.1.18 PEKAES 6 216 52 214 0,04%
6.1.1.19 PEKAO 18 272 3 188 464 2,58%
6.1.1.20 PGNIG 410 056 1 422 894 1,15%
6.1.1.21 PKNORLEN 77 061 4 831 724 3,90%
6.1.1.22 PKOBP 95 540 2 770 660 2,24%
6.1.1.23 POLIMEXMS 6 672 415 665 0,34%
6.1.1.24 PROKOM 6 289 867 882 0,70%
6.1.1.25 PROVIMROL 21 960 327 204 0,26%
6.1.1.26 PULAWY 7 500 409 500 0,33%
6.1.1.27 ROPCZYCE 1 100 27 390 0,02%
6.1.1.28 SOFTBANK 6 215 242 385 0,20%
6.1.1.29 TPSA 132 156 3 092 450 2,50%
6.1.1.30 TVN 11 062 862 836 0,70%
6.1.1.31 WOLCZANKA 8 417 277 761 0,22%
6.1.2 Pozostałe 0 0 0,00%
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
7. Udziały 0 0 0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0 0 0,00%
8.1 Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00%
8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0 0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0 0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0 0 0,00%
9.1 Opcje 0 0 0,00%
9.2 Kontrakty terminowe 0 0 0,00%
9.3 Swapy walutowe 0 0 0,00%
9.4 Swapy procentowe 0 0 0,00%
9.5 Prawa poboru 0 0 0,00%
9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0 0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00%
11. Pożyczki 0 0 0,00%
11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0 0,00%
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0 0,00%
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0 0 0,00%
11.4 Inne pożyczki 0 0 0,00%
12. Nieruchomości 0 0 0,00%
13. Depozyty bankowe 0 19 725 345
15,94%
13.1 BANK MILLENNIUM 0 19 725 345
15,94%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0 0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 1 253 054
123 753 418
100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP 1 253 054
123 753 418
100,00%
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0 0 0,00%
15.3 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0 0 0,00%
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0 0 0,00%

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

Informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzona na dzień 31 grudnia 2005 roku

1) Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 771 625 862,49
2) Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 1 693 478,86
3) Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze 413 582,45
4) Inne koszty, potrącane za składek, przed ich przekazaniem na fundusze 5 829 007,97
5) Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń 763 689 793,21
6) Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie 107 582 345,50

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku