PZU PZU

Pogodna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony

Pogodna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

( w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
I. Aktywa 13 897 610 40 517 073
1. Lokaty 13 883 157 40 459 478
2. Środki pieniężne 0 0
3. Należności, w tym 14 454 57 595
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 14 454 5 952
3.2. Pozostałe należności 0 51 643
4. Pozostałe aktywa 0 0
II. Zobowiązania 49 313 0
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 49 313 0
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0 0
3. Pozostałe zobowiązania 0 0
III. Aktywa netto (I-II) 13 848 298 40 517 073

Warszawa, 04 sierpnia 2005 roku

II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

    Okres poprzedni Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 7 789 498 22 919 410
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 5 753 302 15 222 826
I. Zwiększenia funduszu 6 045 348 15 941 315
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 6 045 348 15 941 315
2. Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
3. Pozostałe zwiększenia 0 0
II. Zmniejszenia funduszu 292 046 718 489
1. Tytułem wykupu 0 105 829
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 209 327 332 452
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 0 0
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 153 0
5. Tytułem prowizji od składek 0 0
6. Tytułem pozostałych prowizji 0 0
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 82 566 280 207
8. Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
9. Pozostałe zmniejszenia 0 0
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 305 498 2 374 836
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 97 750 1 432 349
2. z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0
3. z listów zastawnych 0 0
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 0 0
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 0 0
6. z akcji 179 480 839 061
7. z udziałów 0 0
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 0
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0 0
11. z pożyczek 0 0
12. z nieruchomości 0 0
13. z depozytów bankowych 28 267 103 426
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0
D. Pozostałe zwiększenia 0 0
E. Pozostałe zmniejszenia 0 0
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 13 848 298 40 517 073

Warszawa, 04 sierpnia 2005 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

( w zł )   Okres poprzedni Okres bieżący
1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0 0
2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0 0
3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 3 756 1 368
4. Koszty transakcyjne 692 26 545
5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 82 566 280 207
6. Pozostałe koszty 0 28 105
7. RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): 87 015 336 225

Warszawa, 04 sierpnia 2005 roku

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja   Okres poprzedni Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:    
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 436 025,170097 1 150 012,401000
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 754 054,950595 1 914 790,200000
2. Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł):    
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 17,865361 19,927689
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 17,865361 19,434968
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,581035 21,154863
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 18,359669 21,154863

Warszawa, 04 sierpnia 2005 roku

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

LOKATY   Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %)
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe 23 904 471 59,08%
1.1 Obligacje 23 904 471 59,08%
1.2 Bony skarbowe 0 0,00%
1.3 Inne 0 0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0,00%
3. Listy zastawne 0 0,00%
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00%
3.1.2 Pozostałe 0 0,00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0 0,00%
4.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00%
4.2 Pozostałe 0 0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0,00%
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00%
5.1.2 Pozostałe 0 0,00%
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
6. Akcje 12 939 011 31,98%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 12 939 011 31,98%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 12 939 011 31,98%
6.1.2 Pozostałe 0 0,00%
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
7. Udziały 0 0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0 0,00%
8.1 Jednostki uczestnictwa 0 0,00%
8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0 0,00%
9.1 Opcje 0 0,00%
9.2 Kontrakty terminowe 0 0,00%
9.3 Swapy walutowe 0 0,00%
9.4 Swapy procentowe 0 0,00%
9.5 Prawa poboru 0 0,00%
9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0,00%
11. Pożyczki 0 0,00%
11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0,00%
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0,00%
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0 0,00%
11.4 Inne pożyczki 0 0,00%
12. Nieruchomości 0 0,00%
13. Depozyty bankowe 3 615 996 8,94%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 40 459 478 100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP 40 459 478 100,00%
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0 0,00%
15.3 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0 0,00%
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0 0,00%

Warszawa, 04 sierpnia 2005 roku

Informacja dodatkowa do półrocznego sprawozdania z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzona na dzień 30 czerwca 2005 roku

1) Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 249 081 729,83
2) Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 354 824,06
3) Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze 195 506,92
4) Inne koszty, potrącane za składek, przed ich przekazaniem na fundusze 2 750 292,55
5) Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń 245 781 106,30
6) Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie 15 941 314,92

Warszawa, 04 sierpnia 2005 roku