PZU PZU

Pogodna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony

Pogodna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

( w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
I. Aktywa 23 016 402 51 830 132
1. Lokaty 23 016 402 51 830 132
2. Środki pieniężne 0 0
3. Należności, w tym 0 0
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0 0
3.2. Pozostałe należności 0 0
4. Pozostałe aktywa 0 0
II. Zobowiązania 96 992 0
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 96 992 0
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0 0
3. Pozostałe zobowiązania 0 0
III. Aktywa netto (I-II) 22 919 410 51 830 132

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

    Okres poprzedni Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 7 789 204 22 919 410
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 12 990 578 22 898 030
I. Zwiększenia funduszu 13 552 945 27 509 394
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 13 550 151 27 509 394
2. Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
3. Pozostałe zwiększenia 2 794 0
II. Zmniejszenia funduszu 562 367 4 611 364
1. Tytułem wykupu 0 0
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 307 193 967 133
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 0 0
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 6 523 211 755
5. Tytułem prowizji od składek 0 0
6. Tytułem pozostałych prowizji 0 0
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 241 633 712 627
8. Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
9. Pozostałe zmniejszenia 7 017 2 719 849
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 2 139 627 6 012 692
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 771 845 2 040 981
2. z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0
3. z listów zastawnych 0 0
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 0 0
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 0 0
6. z akcji 1 272 369 3 784 067
7. z udziałów 0 0
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 0
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0 0
11. z pożyczek 0 0
12. z nieruchomości 0 0
13. z depozytów bankowych 95 414 187 644
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0
D. Pozostałe zwiększenia 0 0
E. Pozostałe zmniejszenia 0 0
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 22 919 410 51 830 132

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

    Okres poprzedni Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 7 789 204 22 919 410
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) 12 990 578 22 898 030
I. Zwiększenia funduszu 13 552 945 27 509 394
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 13 550 151 27 509 394
2. Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
3. Pozostałe zwiększenia 2 794 0
II. Zmniejszenia funduszu 562 367 4 611 364
1. Tytułem wykupu 0 0
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 307 193 967 133
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 0 0
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 6 523 211 755
5. Tytułem prowizji od składek 0 0
6. Tytułem pozostałych prowizji 0 0
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 241 633 712 627
8. Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
9. Pozostałe zmniejszenia 7 017 2 719 849
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 2 139 627 6 012 692
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 771 845 2 040 981
2. z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0
3. z listów zastawnych 0 0
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 0 0
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 0 0
6. z akcji 1 272 369 3 784 067
7. z udziałów 0 0
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 0
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0 0
11. z pożyczek 0 0
12. z nieruchomości 0 0
13. z depozytów bankowych 95 414 187 644
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0
D. Pozostałe zwiększenia 0 0
E. Pozostałe zmniejszenia 0 0
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 22 919 410 51 830 132

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

( w zł )   Okres poprzedni Okres bieżący
1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0 0
2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0 0
3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 0 5 785
4. Koszty transakcyjne 32 961 77 420
5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 241 633 712 627
6. Pozostałe koszty 0 75 224
7. RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): 274 594 871 057

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja   Okres poprzedni Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:    
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 436 025,170097 1 150 012,401000
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 1 150 012,401000 2 284 508,291000
2. Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł):    
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 17,865361 19,927689
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 17,865361 19,434968
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,926819 22,712779
2.4 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,926819 22,686921

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

  LOKATY Ilość (w szt.) Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu(w %)
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe 37 290 38 348 044,5 73,99%
1.1 Obligacje 37 290 38 348 044,5 73,99%
1.1.1 DS0509 4 400 4 714 952 9,10%
1.1.2 OK0406 4 090 4 044 805,5 7,80%
1.1.3 OK0407 4 000 3 781 200 7,30%
1.1.4 OK0807 1 500 1 395 975 2,69%
1.1.5 OK1206 2 000 1 920 400 3,71%
1.1.6 OK1207 2 000 1 833 400 3,54%
1.1.7 PS0310 5 200 5 581 784 10,77%
1.1.8 PS0507 5 000 5 523 050 10,66%
1.1.9 PS0608 4 600 4 850 608 9,36%
1.1.10 PS1106 4 500 4 701 870 9,07%
1.2 Bony skarbowe 0 0 0,00%
1.3 Inne 0 0 0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0 0,00%
3. Listy zastawne 0 0 0,00%
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00%
3.1.2 Pozostałe 0 0 0,00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0 0 0,00%
4.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00%
4.2 Pozostałe 0 0 0,00%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00%
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00%
5.1.2 Pozostałe 0 0 0,00%
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
6. Akcje 413 522 11 209 696,55 21,63%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 413 522 11 209 696,55 21,63%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 413 522 11 209 696,55 21,63%
6.1.1.1 AGORA 5 374 370 806 0,72%
6.1.1.2 ALMA 10 601 251 243,7 0,48%
6.1.1.3 AMREST 5 000 184 500 0,36%
6.1.1.4 BANKBPH 849 637 174,5 1,23%
6.1.1.5 BRE 1 082 182 858 0,35%
6.1.1.6 BZWBK 1 600 226 400 0,44%
6.1.1.7 COMPLAND 483 44 919 0,09%
6.1.1.8 JELFA 1 148 86 559,2 0,17%
6.1.1.9 KETY 859 107804,5 0,21%
6.1.1.10 KGHM 21 428 1 339 250 2,58%
6.1.1.11 LOTOS 7 454 329 466,8 0,64%
6.1.1.12 NETIA 63 339 361 032,3 0,70%
6.1.1.13 PEKAES 20 145 169 218 0,33%
6.1.1.14 PEKAO 6 514 1 136 693 2,19%
6.1.1.15 PGNIG 126 075 437 480,25 0,84%
6.1.1.16 PKNORLEN 24 217 1 518 405,9 2,93%
6.1.1.17 PKOBP 33 941 984 289 1,90%
6.1.1.18 POLIMEXMS 1 983 123 540,9 0,24%
6.1.1.19 PROKOM 2 420 333 960 0,64%
6.1.1.20 PROVIMROL 1 721 25 642,9 0,05%
6.1.1.21 PULAWY 1 829 99 863,4 0,19%
6.1.1.22 SOFTBANK 2 761 107 679 0,21%
6.1.1.23 TPSA 45 815 1 072 071 2,07%
6.1.1.24 TVN 3 347 261 066 0,50%
6.1.1.25 VISTULA 8 378 317 526,2 0,61%
6.1.1.27 WOLCZANKA 15 159 500 247 0,97%
6.1.2 Pozostałe 0 0 0,00%
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
7. Udziały 0 0 0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0 0 0,00%
8.1 Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00%
8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0 0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0 0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0 0 0,00%
9.1 Opcje 0 0 0,00%
9.2 Kontrakty terminowe 0 0 0,00%
9.3 Swapy walutowe 0 0 0,00%
9.4 Swapy procentowe 0 0 0,00%
9.5 Prawa poboru 0 0 0,00%
9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0 0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00%
11. Pożyczki 0 0 0,00%
11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0 0,00%
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0 0,00%
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0 0 0,00%
11.4 Inne pożyczki 0 0 0,00%
12. Nieruchomości 0 0 0,00%
13. Depozyty bankowe 0 2 272 390,78 4,38%
13.1 BANK MILLENNIUM 0 2 272 390,78 4,38%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0 0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 450 812 51 830 131,83 100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP 450 812 51 830 131,83 100,00%
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0 0 0,00%
15.3 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0 0 0,00%
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0 0 0,00%

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

Informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzona na dzień 31 grudnia 2005 roku

1) Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 771 625 862,49
2) Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 1 693 478,86
3) Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze 413 582,45
4) Inne koszty, potrącane za składek, przed ich przekazaniem na fundusze 5 829 007,97
5) Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń 763 689 793,21
6) Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie 27 509 394,02

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku