PZU PZU

Stabilna Pogodna Jesień

Stabilna Pogodna Jesień

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

( w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
I. Aktywa 1 292 259 507 1 159 124 737
1. Lokaty 1 290 544 744 1 152 773 082
2. Środki pieniężne 0 0
3. Należności, w tym 1 714 764 6 351 655
3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 1 714 764 5 769 804
3.2. Pozostałe należności 0 581 851
4. Pozostałe aktywa 0 0
II. Zobowiązania 1 939 478 5 436 826
1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 1 939 478 5 436 826
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0 0
3. Pozostałe zobowiązania 0 0
III. Aktywa netto (I-II) 1 290 320 029 1 153 687 911

Warszawa, 04 sierpnia 2005 roku

II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

( w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 1 372 523 056 1 232 185 338
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) -117 786 049 -144 836 227,65
I. Zwiększenia funduszu 131 973 703 103 303 582
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 131 973 703 103 303 582
2. Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
3. Pozostałe zwiększenia 0 0
II. Zmniejszenia funduszu 249 759 753 248 139 810
1. Tytułem wykupu 193 091 818 189 806 448
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 36 369 209 41 593 758
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 4 665 651 12 953 668
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 20 250 0
5. Tytułem prowizji od składek 0 0
6. Tytułem pozostałych prowizji 0 0
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 15 612 825 3 785 936
8. Tytułem udzielonych gwarancji 0 0
9. Pozostałe zmniejszenia 0 0
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 35 583 022 66 338 801
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 17 926 521 54 971 084
2. z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0
3. z listów zastawnych 151 950 174 800
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 831 110 2 243 194
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 0 0
6. z akcji 16 282 804 8 251 285
7. z udziałów 0 0
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 0
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0 0
11. z pożyczek 0 242 806
12. z nieruchomości 0 0
13. z depozytów bankowych 390 637 455 632
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0
D. Pozostałe zwiększenia 0 0
E. Pozostałe zmniejszenia 0 0
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 1 290 320 029 1 153 687 911

Warszawa, 04 sierpnia 2005 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

( w zł )   Okres poprzedni Okres bieżący
1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0 0
2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0 0
3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 177 903 51 469
4. Koszty transakcyjne 64 346 318 997
5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 15 369 911 3 785 936
6. Pozostałe koszty 0 347 310
7. RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): 15 612 160 4 503 713

Warszawa, 04 sierpnia 2005 roku

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

  LOKATY Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %)
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe 899 448 688 78,02%
1.1 Obligacje 899 448 688 78,02%
1.2 Bony skarbowe 0 0,00%
1.3 Inne 0 0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0,00%
3. Listy zastawne 5 069 350 0,44%
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 5 069 350 0,44%
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 5 069 350 0,44%
3.1.2 Pozostałe 0 0,00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 66 377 042 5,76%
4.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00%
4.2 Pozostałe 66 377 042 5,76%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0,00%
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00%
5.1.2 Pozostałe 0 0,00%
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
6. Akcje 156 271 956 13,56%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 156 271 956 13,56%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 156 271 956 13,56%
6.1.2 Pozostałe 0 0,00%
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
7. Udziały 0 0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0 0,00%
8.1 Jednostki uczestnictwa 0 0,00%
8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0 0,00%
9.1 Opcje 0 0,00%
9.2 Kontrakty terminowe 0 0,00%
9.3 Swapy walutowe 0 0,00%
9.4 Swapy procentowe 0 0,00%
9.5 Prawa poboru 0 0,00%
9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0,00%
11. Pożyczki 0 0,00%
11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0,00%
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0,00%
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0 0,00%
11.4 Inne pożyczki 0 0,00%
12. Nieruchomości 0 0,00%
13. Depozyty bankowe 25 606 046 2,22%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 1 152 773 082 100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP 1 152 773 082 100,00%
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0 0,00%
15.3 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0 0,00%
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0 0,00%

Warszawa, 04 sierpnia 2005 roku

Informacja dodatkowa do półrocznego sprawozdania z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzona na dzień 30 czerwca 2005 roku

1) Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 249 081 729,83
2) Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 354 824,06
3) Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze 195 506,92
4) Inne koszty, potrącane za składek, przed ich przekazaniem na fundusze 2 750 292,55
5) Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń 245 781 106,30
6) Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie 103 303 582,20

Warszawa, 04 sierpnia 2005 roku