PZU PZU

Stabilna Pogodna Jesień

Stabilna Pogodna Jesień

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

( w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
I. Aktywa 1 233 007 306 1 159 507 611
1. Lokaty 1 226 209 363 1 154 045 113
2. Środki pieniężne 189 225 0
3. Należności, w tym 6 608 718 5 462 497
3.1. Z tytułu zbycia składniów portfela inwestycyjnego 6 608 718 5 462 497
3.2. Pozostałe należności 0 0
4. Pozostałe aktywa 0 0
II. Zobowiązania 821 968 560 318
1. Z tytułu nabytych składniów portfela inwestycyjnego 821 968 560 318
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawninych z umów ubezpieczenia 0 0
3. Pozostałe zobowiązania 0 0
III. Aktywa netto (I-II) 1 232 185 338 1 158 947 292

Warszawa, 08 lutego 2006 roku

II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

( w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 1 372 531 092 1 232 611 065
B. Stan netto z dzialalności operacyjnej (I-II) -262 946 664 -194 860 428
I. Zwiększenia funduszu 267 781 167 199 413 885
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 267 688 044 199 413 885
2. Tytułem udzielonych gwarancji    
3. Pozostałe zwiększenia 93 123 0
II. Zmniejszenia funduszu 530 727 831 394 274 314
1. Tytułem wykupu 428 828 034 290 902 980
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 63 643 811 69 441 388
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 29 545 367 26 698 904
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0 0
5. Tytułem prowizji od składek    
6. Tytułem pozostałych prowizji    
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 8 710 619 7 231 041
8. Tytułem udzielonych gwarancji    
9. Pozostałe zmniejszenia 0 0
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 122 600 910 121 196 656
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 78 151 500 71 447 989
2. z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0
3. z listów zastawnych 327 100 320 700
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 3 198 307 4 139 254
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 0 0
6. z akcji 40 295 818 43 475 791
7. z udziałów 0 0
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 0
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0 0
11. z pożyczek 0 594 646
12. z nieruchomości 0 0
13. z depozytów bankowych 628 185 1 218 275
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0
D. Pozostałe zwiększenia 0 0
E. Pozostałe zmniejszenia 0 0
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 1 232 185 339 1 158 947 292

Warszawa, 08 lutego 2006 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

( w zł )   Okres poprzedni Okres bieżący
1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0 0
2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0 0
3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 124 612 95 974
4. Koszty transakcyjne 478 578 654 883
5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 8 710 619 7 231 041
6. Pozostałe koszty 0 885 980
7. RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): 9 313 808 8 867 878

Warszawa, 08 lutego 2006 roku

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja   Okres poprzedni Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:    
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 39 975 369,488567 33 266 282,420920
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 33 269 083,172029 28 826 420,671720
2. Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł):    
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 35,023584 37,035985
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 34,494041 36,645807
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 37,033802 40,221375
2.4 wartość jednostki roliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 37,033802 40,200724

Warszawa, 08 lutego 2006 roku

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

  LOKATY Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %)
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe 901 041 379 78,08%
1.1 Obligacje 901 041 379 78,08%
1.2 Bony skarbowe 0 0,00%
1.3 Inne 0 0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0,00%
3. Listy zastawne 5 056 950 0,44%
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 5 056 950 0,44%
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 5 056 950 0,44%
3.1.2 Pozostałe 0 0,00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 40 295 773 3,49%
4.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00%
4.2 Pozostałe 40 295 773 3,49%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0,00%
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00%
5.1.2 Pozostałe 0 0,00%
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
6. Akcje 124 031 752 10,75%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 124 031 752 10,75%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 124 031 752 10,75%
6.1.2 Pozostałe 0 0,00%
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
7. Udziały 0 0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0 0,00%
8.1 Jednostki uczestnictwa 0 0,00%
8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0 0,00%
9.1 Opcje 0 0,00%
9.2 Kontrakty terminowe 0 0,00%
9.3 Swapy walutowe 0 0,00%
9.4 Swapy procentowe 0 0,00%
9.5 Prawa poboru 0 0,00%
9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0,00%
11. Pożyczki 50 049 678 4,34%
11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0,00%
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0,00%
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0 0,00%
11.4 Inne pożyczki 50 049 678 4,34%
12. Nieruchomości 0 0,00%
13. Depozyty bankowe 33 569 580 2,91%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 1 154 045 113 100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP 1 154 045 113 100,00%
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0 0,00%
15.3 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0 0,00%
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0 0,00%

Warszawa, 08 lutego 2006 roku

Informacja dodatkowa do półrocznego sprawozdania z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzona na dzień 31 grudnia 2005 roku

  LOKATY Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %)
1.1 Obligacje 901 041 379 78,08%
1.2 Bony skarbowe 0 0,00%
1.3 Inne 0 0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0,00%
3. Listy zastawne 5 056 950 0,44%
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 5 056 950 0,44%
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 5 056 950 0,44%
3.1.2 Pozostałe 0 0,00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 40 295 773 3,49%
4.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00%
4.2 Pozostałe 40 295 773 3,49%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0,00%
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0,00%
5.1.2 Pozostałe 0 0,00%
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
6. Akcje 124 031 752 10,75%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 124 031 752 10,75%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 124 031 752 10,75%
6.1.2 Pozostałe 0 0,00%
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0,00%
7. Udziały 0 0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0 0,00%
8.1 Jednostki uczestnictwa 0 0,00%
8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0 0,00%
9.1 Opcje 0 0,00%
9.2 Kontrakty terminowe 0 0,00%
9.3 Swapy walutowe 0 0,00%
9.4 Swapy procentowe 0 0,00%
9.5 Prawa poboru 0 0,00%
9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0,00%
11. Pożyczki 50 049 678 4,34%
11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0,00%
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0,00%
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0 0,00%
11.4 Inne pożyczki 50 049 678 4,34%
12. Nieruchomości 0 0,00%
13. Depozyty bankowe 33 569 580 2,91%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 1 154 045 113 100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP 1 154 045 113 100,00%
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0 0,00%
15.3 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0 0,00%
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0 0,00%

Warszawa, 24 lutego 2006 roku