PZU PZU

PZU Życie SA wykonuje decyzję Prezesa UOKiK nr RPZ 11/2015

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że PZU Życie SA postanowił uwzględnić zastrzeżenia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące mechanizmu ustalania wartości wykupu w ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Wielowalutowy Program Inwestycyjny, kod warunków FMIJ40.

W związku z powyższym PZU Życie SA podjął decyzję o zaproponowaniu Konsumentom będącym stroną umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Wielowalutowy Program Inwestycyjny, kod warunków FMIJ40, zawarcia aneksów do tych umów. Proponowana zmiana obejmuje podwyższenie wskaźnika wykupu wynikającego z umowy, w razie wypowiedzenia umowy lub dokonania wykupu przed upływem terminu inwestycji. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy wartością wykupu stosowaną zgodnie z dotychczasową treścią umowy a wartością wykupu wynikającą z  aneksu, zastosowanie będzie miało rozwiązanie korzystniejsze dla konsumenta. Składane oferty zawarcia aneksu będą ważne przez cały okres obowiązywania danej umowy ubezpieczenia. Oferty te będą przewidywać, że: 

  1. wartość wskaźnika wykupu w poszczególnych latach ubezpieczenia będzie wynosiła w każdym przypadku co najmniej 96%, chyba że umowa w dotychczasowym brzmieniu przewiduje rozwiązanie korzystniejsze dla ubezpieczającego,   
  2. niezależnie od pkt 1 powyżej, kwota stanowiąca różnicę między wartością rachunku udziałów a wartością wykupu w żadnym przypadku nie będzie wyższa niż 7.500 zł, chyba że umowa w dotychczasowym brzmieniu przewiduje rozwiązanie korzystniejsze dla ubezpieczającego,
  3. utracą moc postanowienia umowy w dotychczasowym brzmieniu przewidujące ustalenie wartości wykupu na niższym poziomie, niż wynikająca z niniejszego aneksu. 

Składane Konsumentom oferty zawarcia aneksów stanowić będą wykonanie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RPZ 11/2015 z dnia 14 października 2015 r. (pełna treść decyzji jest dostępna na stronie internetowej UOKiK: http://uokik.gov.pl/decyzje).

Pragniemy wskazać, że zawarcie aneksów nie wyłączy uprawnień Konsumentów do realizacji swoich prawnie chronionych interesów, w tym dochodzenia dalej idących roszczeń dotyczących wartości wykupu na drodze sądowej.

Pragniemy zapewnić, że PZU Życie SA kieruje się dążeniem do ochrony interesów swoich Klientów i utrzymywania z nimi długoterminowych relacji, opartych na zaufaniu oraz szacunku. 

W razie pytań prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem telefonu 801 102 102.