PZU PZU

PZU Życie

PZU Życie SA

 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (PZU Życie SA) został zawiązany aktem notarialnym, sporządzonym 18 grudnia 1991 r. Założycielami Zakładu byli: Państwowy Zakład Ubezpieczeń (obecnie Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA), Polski Bank Rozwoju SA, oraz Bank Handlowy w Warszawie SA. Od 12 listopada 2002 r. jedynym akcjonariuszem PZU Życie SA jest PZU SA.

W dniu 20 grudnia 1991 r. Minister Finansów wydał zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej przez PZU Życie SA w dziale I - ubezpieczenia na życie, we wszystkich ówcześnie przewidzianych przez ustawę o działalności ubezpieczeniowej trzech grupach ubezpieczeń działu I, oraz na działalność reasekuracyjną bierną i czynną.

Również 20 grudnia 1991 r. Minister Finansów zatwierdził Statut PZU Życie SA. Dnia 20 sierpnia 1996 r. Zakład otrzymał zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej bezpośredniej i pośredniej (reasekuracyjnej), w zakresie dodatkowo wprowadzonych nowelą do ustawy dwóch grup ubezpieczeń z działu I.

Od dnia 22 lipca 1998 r. zakres działalności PZU Życie został rozszerzony o prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych.

Obecnie przedmiotem działalności PZU Życie SA jest organizowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie:

  • ubezpieczenia na życie,
  • ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci,
  • ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z funduszem inwestycyjnym,
  • ubezpieczenia rentowe,
  • ubezpieczenia medyczne,
  • ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4; prowadzenie działalności reasekuracyjnej biernej i czynnej oraz retrocesji; prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych zgodnie z przepisami ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Informacje rejestrowe
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
al. Jana Pawła II 24,
00-133 Warszawa
NIP: 527-020-60-56
Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000030211
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy spółki wynosi 295.000.000 zł. Kapitał wpłacony w całości.