Informacja prawna

Informacja prawna

 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA) działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Zgodę na działalność Towarzystwo uzyskało na mocy decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 kwietnia 1999 r., zezwalającej Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń na Życie SA, na utworzenie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA.

Kapitał akcyjny Towarzystwa wynosi 13.000.000 złotych i dzieli się na 13.000 akcji imiennych, o cenie nominalnej 1.000 złotych każda.

Informacje zawarte na stronie internetowej:

  • stanowią wyraz opinii TFI PZU SA, które mogą ulec zmianie, a TFI PZU SA nie ma obowiązku informowania o tych zmianach
  • mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych
  • są zbierane i redagowane z należytą starannością, jednak TFI PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za ich trafność
  • nie stanowią rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych i ich elementów
  • opracowane zostały na podstawie danych publicznie dostępnych i źródeł, uznanych przez TFI PZU SA za wiarygodne, niemniej TFI PZU SA nie może zagwarantować ich kompletności, dokładności i wiarygodności

TFI PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie treści niniejszej strony ani za szkody poniesione w wyniku takich decyzji.

Towarzystwo, wykorzystując siłę i doświadczenie Grupy PZU oraz stosując nowoczesne metody zarządzania, oferuje swoim obecnym i przyszłym klientom zróżnicowaną gamę produktów i usług, pozwalającą dopasować profil inwestycji do indywidualnych preferencji inwestorów.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
PZU Tower, 8 p.
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

tel: (22) 582 45 43

fax: (22) 582 21 51

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS,
KRS: 0000019102
NIP: 527-22-28-027,
REGON: 014981458
Kapitał zakładowy 13 000 000 zł (w całości wpłacony)

Zawartość niniejszej strony internetowej jest własnością TFI PZU SA. Strona internetowa TFI PZU SA oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 

Informacje i dane znajdujące się na stronie internetowej TFI PZU SA są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. Nie należy traktować ich jako:

·       rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe,

·       oferty zawarcia umowy w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,

·       usług doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych na niniejszej stronie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie klient.

Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz, oraz wysokości opłat manipulacyjnych i podatków. Jeżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie wyliczeń TFI PZU SA

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym publicznie dostępnym na stronie pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA (Al. Jana Pawła II 24, Warszawa), oraz w treści Kluczowych informacji dla inwestorów funduszu, dostępnych w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

W związku z faktem, że PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK oraz PZU Zrównoważony lokują część aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tych subfunduszy może charakteryzować się wysoką zmiennością.

W związku z faktem, że PZU Akcji Małych i Średnich Spółek lokuje znaczną część aktywów w akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji giełdowej, których historyczne kursy wykazują znaczną zmienność, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego subfunduszu może charakteryzować się bardzo wysoką zmiennością.

W związku z faktem, że:

1. aktywa PZU Akcji Rynków Rozwiniętych są lokowane w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością,

2. aktywa PZU Akcji Rynków Wschodzących są lokowane w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na zmiany kursów akcji i indeksów akcji rynków wschodzących (m. in. tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, głównie funduszy indeksowych typu Exchange Traded Funds, akcje, kwity depozytowe, instrumenty pochodne) wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością,

3. znaczna część Aktywów PZU Akcji Spółek Dywidendowych lokowana jest w udziałowe papiery wartościowe (akcje), wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością,

4. aktywa PZU Dłużnego Rynków Wschodzących są lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista jest publikowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących może lokować powyżej 35% wartości aktywów netto Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundusze TFI PZU SA mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucją finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Strona internetowa TFI PZU SA oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.