PZU PZU

Podmioty współpracujące z TFI PZU SA

 

Agent Transferowy

Firma, siedziba adres oraz forma prawna Agenta Transferowego:
Firma: Pekao Financial Services Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa

Adres korespondencyjny: PZU Centrum Operacji SA, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa

 

Podstawowy przedmiot działalności Agenta Transferowego:
Podstawowym przedmiotem działalności Agenta Transferowego są usługi z zakresu przetwarzania danych oraz usługi zarządzania bazą danych klientów funduszy TFI PZU.

Zakres czynności realizowanych na rzecz funduszu przez Agenta Transferowego:

 • prowadzenie Rejestru Uczestników
 • obliczanie i ewidencjonowanie zbywanych i odkupywanych jednostek uczestnictwa, w tym obliczanie i pobieranie opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa
 • wystawianie i przesyłanie potwierdzeń dokonania zbycia/odkupienia jednostek i przesyłanie innej korespondencji związanej z członkostwem w funduszu
 • prowadzenie punktu informacyjnego dla klientów funduszu, w tym udzielanie informacji o rejestrach, zasadach uczestnictwa w funduszach, prowadzenie postępowań reklamacyjnych
 • obsługa księgowa rachunków bankowych funduszy w zakresie wynikającym z prowadzenia rejestrów uczestników
 • przygotowywanie i przekazywanie raportów wymaganych w związku z realizacją programu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i innych raportów wymaganych przez fundusze
 • prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących dystrybucję

Depozytariusz

Firma: Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna
Adres: Budynek FOCUS, ul. Lecha Kaczyńskiego 26 26, 00-609 Warszawa

Zakres obowiązków Depozytariusza wobec Funduszy:
Towarzystwo zawarło w dniu 8 października 1999 r. z Depozytariuszem Umowę o Przechowywanie Aktywów PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Papierów Dłużnych POLONEZ, Umowę o Przechowywanie Aktywów PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu MAZUREK oraz Umowę o przechowywanie Aktywów PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji KRAKOWIAK. Zgodnie z art. 25 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych Fundusze wstąpiły w prawa i obowiązki z tytułu umowy z Depozytariuszem z chwilą wpisania Funduszy Inwestycyjnych do rejestru. Depozytariusz w zakresie przechowywania aktywów funduszy zobowiązuje się do:

 • prowadzenia rejestru aktywów Funduszy zapisywanych na właściwych rachunkach oraz przechowywanych przez Depozytariusza i inne podmioty na mocy odrębnych przepisów lub na podstawie umów zawartych na polecenie funduszy, w tym z bankami lub instytucjami finansowymi, które mają siedzibę poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej, a także bezpiecznego przechowywania tych aktywów
 • zapewnienia, aby odkupywanie jednostek uczestnictwa odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutami funduszy
 • zapewnienia, aby rozliczenie umów dotyczących aktywów funduszy oraz rozliczenie umów z uczestnikami funduszy następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia,
 • zapewnienia, aby wartość aktywów netto funduszy i wartości jednostek uczestnictwa były obliczane zgodnie z przepisami prawa i statutami funduszy
 • zapewnienia, aby dochody funduszy były wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa i ze statutami funduszy
 • wykonywania poleceń funduszy, chyba że są sprzeczne z prawem lub statutami funduszy
 • wykonywania innych obowiązków określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych


Depozytariusz zapewnia zgodnie z przepisami prawa i statutami funduszy wykonywanie obowiązków funduszy, o których mowa powyżej, także przez wykonywanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez fundusze oraz doprowadzenie tych czynności do zgodności z przepisami prawa i statutami funduszy. Wykonywanie przez Depozytariusza stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych funduszy polega w szczególności na:

 • sprawdzaniu prawidłowości ustalenia WAN, WJU
 • sprawdzaniu, czy umowy obejmujące nabywanie i zbywanie aktywów funduszy są zgodne z przepisami prawa i statutami funduszy
 • sprawdzaniu, czy polecenia otrzymywane od funduszy są zgodne z przepisami prawa i statutami funduszy oraz nie zagrażają bezpieczeństwu aktywów funduszy
 • zapewnieniu terminowości rozliczania umów dotyczących aktywów funduszy i umów z członkami funduszy
 • sprawdzaniu, czy aktywa funduszy lokowane są zgodnie z przepisami prawa oraz statutami funduszy, a także czy w przypadku naruszenia przepisów prawa dotyczących działalności lokacyjnej podjęte zostały działania mające na celu terminowe dostosowanie działalności lokacyjnej do wymogów ustawowych


Zakres obowiązków Depozytariusza wobec uczestników funduszy:
Wpłaty dokonane przez PZU Życie SA do Funduszy zostały zgromadzone przez Towarzystwo na wydzielonych rachunkach u Depozytariusza. Przed rejestracją funduszy Towarzystwo nie mogło rozporządzać wpłatami do funduszy ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat. Z chwilą wpisania funduszy do rejestru fundusze wstąpiły w prawa i obowiązki z tytułu wpłat i umowy o przechowywanie aktywów funduszy. Depozytariusz jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić KPWiG, że fundusz działa z naruszeniem prawa lub nienależycie uwzględnia interes uczestników funduszu.

Ponadto Depozytariusz jest zobowiązany do występowania, w imieniu uczestników funduszu, z powództwem przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji. W przypadkach określonych w art. 140 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych Depozytariusz będzie likwidatorem funduszu, chyba że KPWiG wyznaczy innego likwidatora. Likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa. Zbywanie aktywów funduszu powinno być dokonywane z należytym uwzględnieniem interesów uczestników funduszu.

Jednostka organizacyjna w strukturze Depozytariusza wyznaczona do wykonania zadań związanych z funkcją Depozytariusza:
Departament Powierniczy Deutsche Bank Polska S.A. w Warszawie.