Rada Nadzorcza

Tomasz Kulik - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent SGH. Posiada również tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw - Illinois Executive MBA. Członek The Association of Chartered Certified Accountants. Przez większość kariery związany z Grupą Aviva (d. Commercial Union). Był dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu. Przygotowywał strategię Grupy Kapitałowej PZU na lata 2016-20 oraz politykę kapitałowo-dywidendową. Był również członkiem Zarządu TFI PZU (w przeszłości także PZU Asset Management) nadzorującym obszar finansów, ryzyka, operacji i IT. Kierując pracami Zarządu TFI PZU odpowiadał również za obszar korporacyjny. Posiada wieloletnie doświadczenia w pracy w instytucjach ubezpieczeniowych i finansowych. Jest jednocześnie dyrektorem finansowym w Grupie Kapitałowej PZU. W Radzie Nadzorczej TFI PZU SA pełni dodatkowo funkcję Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń.
 


Sławomir Niemierka- Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Prawa i Ekonomii Unii Europejskiej. Posiada uprawnienia radcy prawnego. Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych szkoleń, kursów z zakresu nadzoru finansowego i zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych. Jest autorem i współautorem licznych publikacji dotyczących prawa finansowego i nadzoru bankowego. Był wykładowcą studiów podyplomowych w Polskiej Akademii Nauk, na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Finansów. Wieloletni pracownik Narodowego Banku Polskiego – Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, gdzie kierował Biurem Inspekcji, odpowiedzialnym za czynności kontrolne w bankach, oddziałach banków zagranicznych i instytucji kredytowych w Polsce, w tym w szczególności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Członek Komitetu Sterującego GINB ds. wdrożenia Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylea II), odpowiedzialny za kontrolę modeli ryzyka, ryzyka operacyjnego i standardów rachunkowości. Członek Zespołu ds. budowy systemu zarządzania ryzykiem w NBP. Był członkiem Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, gdzie nadzorował system zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz kontrole i monitoring banków korzystających z pomocy finansowej Funduszu. Z Grupą PZU związany od 2008r. jako Dyrektor Zarządzający ds. Audytu. Odpowiadał za opracowanie i wdrożenie nowego systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego. Nadzorował działalność Biura Audytu Wewnętrznego i Biura Kontroli Wewnętrznej.W Radzie Nadzorczej TFI PZU SA pełni dodatkowo funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu.

 

 

Marcin Gomoła- Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Podyplomowego w zakresie podatków w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Uczestnik wielu szkoleń, kursów i wykładów z zakresu prawa gospodarczego, podatków
i nadzoru nad rynkami finansowymi. Był wykładowcą Studium Prawa Rynku Kapitałowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz arbitrem sądu polubownego. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w firmie ComputerLand S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Prawnych oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego. W Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego zajmował stanowisko zastępcy Przewodniczącego KNF natomiast w Ernst & Young Polska odpowiedzialny był za doradztwo prawne grupy E&Y w Polsce. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Zgodnością w T-Mobile Polska S.A. Autor licznych publikacji z zakresu prawa spółek. W Radzie Nadzorczej TFI PZU SA pełni dodatkowo funkcje Przewodniczącego Komitetu Audytu i Członka Komitetu Wynagrodzeń.

 

Agnieszka Adach- Członek Rady Nadzorczej

Adwokat wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując od 2007 r. w renomowanych warszawskich kancelariach. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie zamówień publicznych, w tym postępowaniach finansowanych ze środków UE. Jest wykładowcą na szkoleniach, konferencjach oraz studiach podyplomowych z dziedziny prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Autorka specjalistycznych publikacji prawniczych w powyższym zakresie. W Radzie Nadzorczej TFI PZU SA pełni dodatkowo funkcje Członka Komitetu Audytu i Członka Komitetu Wynagrodzeń.