Pokaż dane
Fundusz FUND_NAME Wartość jednostki uczestnictwa w dniu: 25.11.1999 VALUE_ON_START_DATE Wartość jednostki uczestnictwa w dniu: 18.07.2018 VALUE_ON_END_DATE Stopa zwrotu we wskazanym okresie RETURN_VALUE

A

PZU SEJF+ - 64.58 PLN -
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 50.46 PLN 164.25 PLN +225.51 %
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 51.00 PLN 125.65 PLN +146.37 %
PZU Gotówkowy - 78.09 PLN -
PZU Aktywny Akcji Globalnych - 45.35 PLN -
PZU Zrównoważony - 72.24 PLN -
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek - 45.91 PLN -
PZU Energia Medycyna Ekologia [1] - 73.58 PLN -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących - 127.05 PLN -
PZU FIO Ochrony Majątku - 61.34 PLN -
PZU Akcji Rynków Wschodzących - 115.65 PLN -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych - 108.14 PLN -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych - 207.16 PLN -
PZU Akcji KRAKOWIAK 51.94 PLN 90.32 PLN +73.89 %
PZU SFIO Universum - 1,291.25 PLN -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych - 50.44 PLN -
PZU Dłużny Aktywny - 52.28 PLN -
PZU Telekomunikacja Media Technologia - 37.88 PLN -
[1] do 28.07.2010 r. działał pod nazwą PZU FIO Optymalnej Alokacji

Informacje i dane znajdujące się na stronie internetowej TFI PZU SA są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. Nie należy traktować ich jako:

 

 • rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe,
 • oferty zawarcia umowy w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
 • usług doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych na niniejszej stronie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie klient.
Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz, oraz wysokości opłat manipulacyjnych i podatków. Jeżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie wyliczeń TFI PZU SA
Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym publicznie dostępnym na stronie www.pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA (al. Jana Pawła II 24, Warszawa), oraz w treści kluczowych informacji dla inwestorów dostępnych w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.
W związku z faktem, że PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK oraz PZU Zrównoważony lokują część aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tych subfunduszy może charakteryzować się wysoką zmiennością.
W związku z faktem, że PZU Akcji Małych i Średnich Spółek lokuje znaczną część aktywów w akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji giełdowej, których historyczne kursy wykazują znaczną zmienność, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego subfunduszu może charakteryzować się bardzo wysoką zmiennością.

W związku z faktem, że:

 1. Aktywa PZU Akcji Rynków Rozwiniętych są lokowane w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością,
   
 2. Aktywa PZU Akcji Rynków Wschodzących są lokowane w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na zmiany kursów akcji i indeksów akcji rynków wschodzących (m. in. tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, głównie funduszy indeksowych typu Exchange Traded Funds, akcje, kwity depozytowe, instrumenty pochodne) wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością,
   
 3. Znaczna część Aktywów PZU Akcji Spółek Dywidendowych lokowana jest w udziałowe papiery wartościowe (akcje), wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością,
   
 4. Aktywa PZU Dłużnego Rynków Wschodzących są lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista jest publikowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością.
   

PZU Dłużny Rynków Wschodzących może lokować powyżej 35% wartości aktywów netto subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.


W związku z faktem, że PZU SEJF+ dopuszcza możliwość lokowania znacznej części aktywów funduszu w instrumenty o charakterze udziałowym oraz zawierania kontraktów terminowych, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego funduszu może charakteryzować się umiarkowaną zmiennością.
Fundusze TFI PZU SA mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucją finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Strona internetowa TFI PZU SA oraz wszystkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.