Partnerstwo

Zaufany partner biznesowy promujący ideę zrównoważonego rozwoju.

Wróć

Nasze cele

Ocena 100% dostawców o statusie kluczowy pod kątem ryzyka ESG.

Włączenie wymagań ESG w 70% kluczowych procesów zakupowych​.

Przystąpienie do co najmniej 3 nowych inicjatyw - promujących zrównoważony rozwój.

Współpraca z naszymi partnerami biznesowymi, zaangażowanie w najważniejsze inicjatywy branżowe i rzetelne informowanie o naszej działalności są podstawą trwałego i transparentnego dialogu z naszymi interesariuszami.

Mamy świadomość naszego wpływu na rynek zamówień i odpowiedzialności za kształtowanie najwyższych standardów biznesowych. Oczekujemy, że nasi partnerzy będą przestrzegać Dobrych Praktyk Dostawców PZU i prowadzić swoje biznesy w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Aby wzmocnić znaczenie ESG w relacjach z naszymi  dostawcami  wpisujemy wymagania ESG w kluczowe procesy zakupowe.

Rozumiemy znaczenie partnerstw i zaangażowania w międzybranżowe inicjatywy  promujące ideę zrównoważonego rozwoju.

Chcemy być aktywnym członkiem organizacji działających na polskim rynku. Dlatego jedną z naszych ambicji jest  aktywny udział w forach wymiany doświadczeń i ciągle doskonalenie się organizacji.

Nasze działania

Partnerstwo w programie Climate Leadership

PZU przystąpił do 3. edycji programu Climate Leadership organizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które od ponad 30 lat działa w Polsce na rzecz zrównoważonego rozwoju, realizując misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP). Tym samym PZU dołączył do społeczności liderów biznesu, którzy rozumieją konieczność ograniczenia wpływu środowiskowego i dostrzegają w tym szansę na rozwój. W ramach programu uczestnicy współpracują z niezależnymi ekspertami i zewnętrznymi instytucjami, dążąc do osiągnięcia postawionych celów klimatycznych, a następnie wdrażają rozwiązania zmniejszające ich wpływ na klimat.

Współpraca na rzecz rozwoju energii odnawialnej w Polsce

PZU przystąpił do „Porozumienia na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” oraz „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej”. Są to projekty zainicjowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Stanowią one platformę międzysektorowej współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego Polski, wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorców, rozwoju inicjatywy gwarantujących bezpieczeństwo, zarówno ekonomiczne, jak i energetyczne Polski w oparciu o nisko i zeroemisyjne źródła energii.

Kodeks dobrych praktyk CSR Dostawców Grupy PZU

Kierując się dbałością o jakość relacji biznesowych, promocję dobrych praktyk rynkowych oraz wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko naturalne Grupa PZU stosuje ideę odpowiedzialności społecznej w relacjach ze swoimi dostawcami.

Prawa człowieka
Oczekujemy, że dostawcy Grupy PZU respektują oraz będą respektować prawa człowieka oraz przeciwdziałają dyskryminacji w ramach prowadzonej działalności.

Ochrona środowiska
Pozostajemy w przekonaniu, że każdy z dostawców Grupy PZU przestrzega tych samych zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

Etyka zawodowa
PZU jest instytucją zaufania publicznego. Etyka zawodowa Grupy PZU odzwierciedla wizję i wartości, którymi kierujemy się na co dzień w naszych firmach. 

RODO
Grupa PZU zapewnia bezpieczeństwo swoich danych oraz ochronę danych osobowych swoich klientów. Dba o zgodność wszystkich swoich procesów z regulacją RODO oraz przepisami krajowymi. Równie dojrzałego podejścia Grupa PZU wymaga od swoich kontrahentów.

Link do KDP CSR Dostawców Grupy PZU:
https://www.pzu.pl/grupa-pzu/o-nas/strefa-dostawcow

Partnerstwo z UNEP FI

PZU jest jednym z sygnatariuszy globalnego Programu UNEP Finance Initiative.

Globalne partnerstwo ustanowione między Programem Środowiska Narodów Zjednoczonych a sektorem finansowym służy mobilizacji sektora finansowego i ubezpieczeniowego na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dołączając do tej inicjatywy, Grupa PZU stała się jedną z ponad 350 instytucji, które świadomie podejmują decyzje biznesowe, żeby przyczynić się do pozytywnego wpływu na życie ludzi i jakość środowiska naturalnego.


 

Zamknij