Pracodawca

Pracodawca kształtujący zrównoważone przywództwo i kształtujący odpowiedzialne postawy pracowników.

Wróć

Nasze cele

60% pracowników objętych programem z zakresu współpracy międzypokoleniowej (łącznie wszyscy uczestnicy szkoleń w latach 2021- 2024)

Uwzględnienie celów ESG w celach strategicznych Spółki i skaskadowanie ich do realizacji przez Wyższą Kadrę Kierowniczą.

60% pracowników uczestniczących w kompleksowym programie edukacyjnym z zakresu zrównoważonego rozwoju (łącznie wszyscy uczestnicy szkoleń w latach 2021- 2024).

Poszanowanie godności każdego człowieka bez względu na dzielące nas różnice jest podstawą wszystkich obowiązujących w naszej firmie zasad działania. Nasza praca opiera się na serdeczności podczas wykonywania obowiązków i szacunku do każdego rodzaju różnorodności. Rozumiemy, że sukces biznesowy  zależy również od umiejętności budowania włączającego miejsca pracy oraz zapewnienia przestrzeni do dyskusji. Nieustannie  rozwijamy i wzmacniamy kulturę organizacyjną opartą na owartości, etycznych zasadach i życzliwości do drugiego człowieka.

W świetle postępujących szybko zmian i niepewności w otaczającej nas rzeczywistości, szczególnie potrzebujemy rozumienia roli zrównoważonego przywództwa. Ważna jest dla nas umiejętność współpracy i wzajemnego wspierania się w osiąganiu wyznaczonych celów. Podejmujemy wysiłki na rzecz budowy porozumienia oraz czerpania z potencjału międzypokoleniowych zespołów.

Prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny i zrównoważony wymaga zaangażowania całej organizacji. Realizacja deklarowanych przez nas ambicji możliwa jest jednie dzięki świadomym, wspólnym działaniom wszystkich pracowników. Jako lider rynku bierzemy na siebie odpowiedzialność za i kształtowanie odpowiedzialnych podstaw pracowników na każdym poziomie organizacji.


 

Nasze działania

Różnorodność zespołów

PZU rozwija kompetencje w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału różnorodnych zespołów. #potencjałzespołów to jedna z inicjatyw wspierających zróżnicowany rozwój i budowanie inspirującego, odpowiedzialnego miejsca pracy. Różnorodność dotyczy nie tylko płci, wieku czy pochodzenia, ale też indywidualnego stylu działania, komunikacji czy miejsca wykonywania pracy. W 2021 roku moduł dotyczący zarządzania różnorodnością włączono w podstawowe szkolenie dla nowych menedżerów. Dla wszystkich pracowników opracowano nowe szkolenie e-learningowe „Współpraca w różnorodności”, którego celem jest lepsze rozumienie różnic międzyludzkich, zwłaszcza pokoleniowych, aby efektywnie współpracować w różnorodnych zespołach. 

Cele ESG w celach rocznych kadry zarządzającej

W roku 2021 w PZU i PZU Życie, po raz pierwszy, dyrektorzy, którzy odpowiadają za realizację działań strategii ESG otrzymali cele ESG w ramach celów rocznych. Poziom realizacji tych celów ma wpływ na ich wynagrodzenie zmienne za dany rok. Dzięki nadaniu celów ESG cała organizacja została zaangażowana w realizację założeń strategii ESG. Zrównoważony rozwój został przełożony na poziom. 

Równe szanse

Wdrożone w PZU procedury i dokumenty zapewniają pracownikom równe szanse na rozwój, doskonalenie swoich umiejętności oraz awanse. System wynagradzania zależy od rodzaju wykonywanej pracy, wartości stanowiska pracy dla spółki, kompetencji pracowników, wymaganych umiejętności, oceny wykonanej pracy oraz rynkowego poziomu wynagrodzeń. Firma zapobiega uznaniowości w zakresie wynagrodzeń, m.in. dzięki ustalaniu przejrzystych, niedyskryminujących poziomów wynagrodzenia stałego dla tego samego rodzaju pracy lub pracy o tej samej wartości. Wartość wskaźnika Gender Pay Gap, pokazujący różnicę pomiędzy wysokością wynagrodzenia mężczyzn i kobiet jest potwierdzeniem równego traktowania i braku dyskryminacji ze względu na płeć. Stosunek średniego zasadniczego wynagrodzenia kobiet do mężczyzn w 2021 roku dla wszystkich pracowników wyniósł 96 proc.

Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

W 2021 roku został zorganizowany cykl edukacyjny z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju. Przez 5 dni pracownicy otrzymywali dawkę wiedzy na wewnętrznym portalu. Z materiałami edukacyjnymi zapoznało się ponad 1 000 pracowników. Dodatkowo Tygodniowi Zrównoważonego Rozwoju towarzyszył zorganizowany po raz drugi konkurs dla pracowników na innowacyjne pomysły biznesowe pod hasłem „SDG (Sustainable Development Goals) Challenge 2021, czyli jak PZU może wpierać zrównoważony rozwój?”. Konkurs prowadzony był za pośrednictwem Generatora Pomysłów, platformy do wymiany pomysłów i spostrzeżeń pracowników Grupy PZU. W ramach tej edycji konkursu poszukiwano pomysłów na inicjatywy biznesowe, które będą wspierały realizację trzech wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju: 

  • Jak PZU może przeciwdziałać zmianom klimatu i chronić środowisko naturalne w Polsce?
  • Ochrona i promowanie praw człowieka w cyfrowym świecie – jakie działania może podjąć PZU?
  • „Rozwój w równowadze” - Jak zaangażować interesariuszy PZU we wspólne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju?
Zamknij