Obsługa

Obsługa Klienta

W życiu każdego z nas dochodzi do różnych zdarzeń losowych. Zapewne często zastanawiasz się, co powinieneś zrobić w danej sytuacji. Tutaj znajdziesz informacje o sposobach postępowania w przypadku zajścia określonych okoliczności, uzyskasz niezbędne dokumenty oraz poznasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Formularze online
Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia
Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia
Zwrot nadwyżki składki
Sprzedaż/przeniesienie prawa własności przedmiotu ubezpieczenia
Zamówienie blankietów
Zamówienie wizyty lekarskiej
Zmiana danych osobowych
Zmiana warunków umowy
Cesja (przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia)
Formularze do pobrania
Ubezpieczenie komunikacyjne:
Ubezpieczenie majątkowe:
Ubezpieczenie komunikacyjne, majątkowe:
Ubezpieczenia indywidualne na życie i zdrowie:
Ubezpieczenia emerytalne

Polityka rozpatrywania reklamacji w PZU SA i PZU Życie SA
Jak złożyć reklamację?

Możesz złożyć reklamację w wybrany przez Ciebie sposób:

 • wypełnij formularz internetowy,
 • wyślij e-mail na adres kontakt@pzu.pl,
 • wyślij pismo na adres:
 • o PZU, ul. Jana Pawła II 75, 15-704 Białystok – jeżeli reklamacja dotyczy likwidacji szkód lub świadczeń,
  o PZU, ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa – jeżeli reklamacja dotyczy innych spraw
 • odwiedź nasz oddział,

Możesz też złożyć reklamację do rzecznika ubezpieczonych oraz zwrócić się o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

Podaj w treści reklamacji dane, które umożliwią nam identyfikację klienta oraz zgłaszanego problemu:

 • imię i nazwisko autora reklamacji /nazwę firmy,
 • pesel/regon,
 • adres zameldowania/siedziby firmy,
 • nr polisy/nr szkody/nr RIN/nr CBUZ,
 • nr telefonu/adres mail,
 • opis przedmiotu reklamacji.

Jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie złożenia reklamacji, poinformuj nas - zasada ta nie dotyczy reklamacji przesłanych pocztą tradycyjną lub kurierem.

Jak rozpatrujemy reklamacje?
 1. Dokładnie zbadamy okoliczności sprawy i sprawdzimy czy zastrzeżenia są zasadne. Następnie formułujemy nasze stanowisko oraz podejmujemy kroki, które pozwolą usunąć uchybienia.
 2. Reklamację rozpatrzymy nie później niż 30 dni od daty jej otrzymania. W wyjątkowych przypadkach rozpatrywanie reklamacji może trwać dłużej. W takiej sytuacji poinformujemy Cię o przyczynach opóźnienia i nowym terminie. Termin ten nie może przekroczyć 90 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Odpowiedź prześlemy pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Na Twoją prośbę możemy napisać odpowiedź dużą czcionką.
 4. W odpowiedzi zawrzemy:
  o uzasadnienie i podstawę prawną – jeśli wymaga tego charakter sprawy,
  o wyczerpującą informację na temat zgłoszonego problemu, a zwłaszcza wskazanie odpowiednich fragmentów umowy oraz stosownych przepisów prawa – chyba że nie wymaga tego charakter sprawy,
  o wskazanie osoby, która przygotowała odpowiedź (imię, nazwisko, stanowisko).
 5. Jeśli nie zgadzasz się z naszą odpowiedzią, możesz wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

Wszystkie zgłoszenia – zgodnie z przepisami prawa – rejestrujemy w wewnętrznej elektronicznej bazie reklamacji. Informacja o zasadach rozpatrywania reklamacji w PZU może Ci przekazać nasz pracownik.
PZU SA, PZU Życie SA podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Informację o zasadach przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w PZU przygotowano zgodnie z „Zasadami rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe" (uchwała Komisji Nadzoru Finansowego z 10 maja 2011 r.).

Co zrobić gdy - sytuacje, w których możesz się znaleźć:

Związane z Twoimi danymi
Zmiana danych osobowych

Zmieniłeś swoje nazwisko, adres, czy numer telefonu? Zastanawiasz się czy poinformować o tym ubezpieczyciela?

Poniżej znajdziesz kilka argumentów dlaczego warto aktualizować dane osobowe:

 • Masz pewność, że otrzymasz aktualne informacje o swojej polisie długoterminowej
 • Masz pewność, że blankiety ułatwiające wpłatę składki dotrą do Ciebie na czas
 • Unikniesz ewentualnych zaległości na polisie
 • Na bieżąco będziesz otrzymywał informacje o nowych usługach, promocjach, atrakcyjnych ofertach

Jeżeli posiadasz dostęp on-line do konta swojego ubezpieczyciela (Plan na Życie, IKE, Strefa Zysku, OFE, TFI) - zaloguj się i zmień swoje dane. Jeśli Twoje ubezpieczenie nie jest obsługiwane on-line, wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz:

Zmiana danych osobowych

 

Zmiana danych ubezpieczeniowych

Chcesz np. zmienić częstotliwość opłacania składek lub zawiesić opłacanie składek w swojej umowie ubezpieczenia na życie?

Wypełnij formularz zgłoszenia zmiany danych ubezpieczeniowych. Jeżeli posiadasz dostęp on-line do konta swojego ubezpieczyciela (Plan na Życie, IKE, Strefa Zysku, OFE, TFI) - zaloguj się i zmień swoje dane.

Jeśli Twoje ubezpieczenie nie jest obsługiwane on-line postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

 1. Pobierz wniosek
 2. Wypełnij i podpisz wniosek
  Bardzo ważne jest złożenie własnoręcznego podpisu na wniosku.
 3. Przekaż wypełniony wniosek naszemu pracownikowi
  Na podstawie wniosku dokonamy niezbędnych zmian na koncie Twojej polisy.
        W najbliższym Oddziale PZU
        Za pośrednictwem naszego agenta

 

Związane z Twoim majątkiem
Sprzedaż samochodu

Jeśli sprzedałeś pojazd z polisą OC w PZU:

 • Przekaż kupującemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia OC w PZU
 • Powiadom nas o sprzedaży pojazdu - wypełnij oświadczenie
 • Wyślij je do nas:

      E-mailem na adres kontakt@pzu.pl (załącz skan)
      Faksem na numer 22 4 102 102 Listem na adres Postępu 18 a, 02-676 Warszawa
      Złoż osoboście w Oddziale PZU    

Zakup samochodu

Jeśli kupiłeś pojazd z polisą OC w PZU:

Możesz kontynuować w PZU umowę ubezpieczenia OC zawartą przez poprzedniego właściciela. Jeżeli chcesz skorzystać z polisy OC poprzedniego właściciela powiadom nas o swoich zniżkach. Twoja zniżka może być wyższa, a co za tym idzie niższa składka.W tym celu wypełnij krótki formularz wówczas nasz agent skontaktuje się z Tobą żeby dopełnić formalności lub odwiedź nasz Oddział PZU.

Pamiętaj, że w związku z zakupem pojazdu, prawa i obowiązki z tytułu zawartej umowy przejmuje nabywca. Zwróć uwagę na fakt, kiedy doszło do zawarcia umowy:

 • Umowa ubezpieczenia OC została zawarta do dnia 10.02.2012

  W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego. Jeżeli umowa nie zostanie wypowiedziana i została zapłacona w całości składka to automatycznie zostaje zawarta następna umowa ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy.
   
 • Umowa ubezpieczenia OC została zawarta po 11.02.2012

  W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki zbywcy poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia.

 

Wraz z kontynuacją ubezpieczenia obowiązkowego OC możesz dokupić ubezpieczenia dodatkowe
(Autocasco AC, Minicasco, NNW Kierowcy i Pasażerów Pojazdu, NNW Max, PZU Auto Pomoc, PZU AutoSzyba)

Korespondencję możesz wysłać:

 • E-mailem na adres kontakt@pzu.pl (załącz skan)
 • Faksem na numer 22 4 102 102
 • Listem na adres Postępu 18 a, 02-676 Warszawa

 

Awaria pojazdu na drodze

W przypadku awarii pojazdu na drodze skontaktuj się z nami pod numerem 801 102 102 lub 22 2 102 102.
Zorganizujemy pomoc dla Ciebie i Twojego pojazdu.
Ubezpieczeniem, które zapewnia pomoc w tego typu sytuacjach jest polisa PZU Auto Pomoc.

Awaria w domu/mieszkaniu

W przypadku wystąpienia awarii w domu skontaktuj się z nami pod numerem 801 102 102 lub 22 2 102 102.
Zorganizujemy dla Ciebie pomoc hydraulika, ślusarza lub innego fachowca.
Ubezpieczeniem, które zapewnia pomoc w tego typu sytuacjach jest Karta PZU Pomoc w Domu.

Wypadek samochodowy
 • Jeżeli nie ma osób poszkodowanych usuń pojazd z drogi
 • Oceń sytuację w jakiej się znalazłeś i zadecyduj o wezwaniu Policji (997)
 • Jeżeli uczestnicy wypadku porozumieli się co do okoliczności zajścia należy spisać oświadczenie, które będzie zawierało dane potrzebne do sprawnej likwidacji szkody:
 1. Miejsce
 2. Datę i godzinę zdarzenia
 3. Numery rejestracyjne samochodów oraz ich marki
 4. Dane właścicieli pojazdów
 5. Dane kierowców
 6. Dane ubezpieczenia pojazdów
 7. Krótki opis zdarzeni
   
 • Jeżeli masz możliwość wykonaj zdjęcia uszkodzonych elementów pojazdu
 • Najszybciej jak to możliwe zgłoś szkodę:

    
     On-line

     Za pośrednictwem Infolinii PZU 801 102 102 lub 22 566 55 55

Kradzież

W przypadku kradzieży pojazdu:

 • Natychmiast powiadom o tym fakcie Policję (997)
 • Niezwłocznie zgłoś ten fakt do nas:

    
     On-line

     Za pośrednictwem Infolinii PZU 801 102 102 lub 22 566 55 55

W przypadku włamania do mieszkania:

 • Natychmiast powiadom o tym fakcie Policję (997)
 • Sporządź wykaz rzeczy, które zginęły z mieszkania
 • Dokonaj niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do nas:


     On-line
     Za pośrednictwem Infolinii PZU 801 102 102 lub 22 566 55 55

Zakup mieszkania

Zakup mieszkania lub domu to duża inwestycja. Zobowiązania w banku w formie kredytu czy świadomość bycia głównym źródłem utrzymania rodziny powodują, że zaczynamy myśleć o maksymalnej ochronie za minimalną cenę. Terminowe ubezpieczenie na życie PZU Twoja Ochrona zapewni ochronę życia na ustalony czas (np. na okres spłaty kredytu). Otrzymujesz gwarancję wypłaty określonej sumy ubezpieczenia w razie wystąpienia przykrego zdarzenia.

Dodatkowo pamiętaj o zabezpieczeniu swojego majątku. Skorzystaj z ubezpieczenia PZU DOM Plus, które
w trudnej sytuacji zapewni Ci możliwość naprawy powstałych uszkodzeń lub umożliwi odkupienie utraconych przedmiotów. Polisa PZU DOM Plus może również być akceptowanym przez bank zabezpieczeniem Twojego kredytu, co gwarantuje Ci stabilność finansową. 

Zalanie mieszkania osobom trzecim

W przypadku zalania mieszkania osobie trzeciej:

 • Zlokalizuj przyczynę zalania i odetnij dopływ wody
 • Sporządź z poszkodowanym wykaz strat w stałych elementach mieszkania tj. ściany, podłogi, przymocowane na stałe szafki oraz innych przedmiotów, które uległy zniszczeniu podczas zalania

 

Podaj poszkodowanemu nr swojej polisy aby mógł zgłosić zalanie do PZU:

    On-line
    Za pośrednictwem Infolinii PZU 801 102 102 lub 22 566 55 55

Związane z Twoim życiem
Zawarcie związku małżeńskiego/założenie rodziny

Założenie rodziny to duża odpowiedzialność, rozpocząłeś nową drogę życia, masz nowe obowiązki i nowe marzenia.
To dobry moment aby zagwarantować sobie i najbliższym ochronę, jak również pomyśleć o oszczędzaniu.
Prosty sposób na połączenie ochrony ubezpieczeniowej i oszczędzania to ubezpieczenie PZU Ochrona i Zysk.
Na koniec umowy otrzymasz środki, które możesz wykorzystać na powiększenie przyszłej emerytury lub przeznaczyć je na inne cele, natomiast w przypadku nieszczęścia masz zagwarantowane bezpieczeństwo finansowe najbliższych.

Narodziny dziecka

Przyjście na świat dziecka to wielka radość. Do jej przeżywania warto się dobrze przygotować, a więc rozważyć zakup odpowiedniego ubezpieczenia, które zagwarantuje dziecku środki na przyszłość.

Poprzez ubezpieczenie PZU Przyszłość Dziecka zapewnisz swojemu dziecku stabilizację finansową.
Otrzymujesz gwarancję, że Twoje dziecko otrzyma kapitał, który odkładałeś na jego „start w dorosłość”.

Jeżeli właśnie zostałeś rodzicem i posiadasz ubezpieczenie - skontaktuj się z nami i złóż wniosek:

Uszczerbek na zdrowiu

W przypadku zaistnienia uszczerbku na zdrowiu:

 • Niezwłocznie zgłoś się do najbliższej placówki medycznej celem uzyskania pomocy
 • Gromadź dokumentacje medyczną oraz rachunki za leki i leczenie
 • Po zakończeniu leczenia zgłoś fakt uszczerbku na zdrowiu w PZU:

 

    On-line
    Za pośrednictwem Infolinii PZU 801 102 102 lub 22 566 55 55
    W Oddziale PZU

Śmierć bliskiej osoby

Niejedna sytuacja w życiu każdego z nas pokazała, jak ważne jest bezpieczeństwo i pomoc w trudnych sytuacjach.
Jak zapewnić sobie i rodzinie finansowe bezpieczeństwo? Warto pomyśleć o odpowiednim ubezpieczeniu na życie i zagwarantować bliskim bezpieczną przyszłość. Głównym celem polisy na życie jest zabezpieczenie bliskich osób.

Zobacz szczegóły.

Jeśli znalazłeś się w takiej sytuacji i posiadasz ubezpieczenie w PZU - skontaktuj się z nami i złóż wniosek:

    On-line
    Za pośrednictwem Infolinii PZU 801 102 102 lub 22 566 55 55
    W Oddziale PZU

W podróży
Nieprzyjemne zdarzenie w podróży

Będąc w podróży znalazłeś się w jednej z poniższych sytuacji:

 • Nagłe zachorowanie
 • Nieszczęśliwy wypadek
 • Utrata lub zniszczenie bagażu
 • Wyrządzenie komuś szkody

 

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami.

Jeżeli jesteś za granicą skontaktuj się z Centrum Alarmowym PZU +48 22 505 15 95.
Jeżeli jesteś na terenie Polski skontaktuj się z Infolinią PZU 801 102 102 lub 22 566 55 55.
 

Inne
Inne

Jeśli interesują Cię inne zagadnienia: np. dokonanie cesji czy szczegółowe operacje na Twojej polisie, skontaktuj się z nami: Infolinia PZU 801 102 102 lub 22 566 55 55.

Nasi konsultanci odpowiedzą na pytania dotyczące interesującego Cię zagadnienia i podpowiedzą dalsze kroki postępowania.

Dowiedz się więcej:

 

Często zadawane pytania dotyczące ubezpieczeń indywidualnych
Co to są ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)?

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) określają zasady danego ubezpieczenia, oraz prawa i obowiązki każdej ze stron. Stanowią część umowy, dlatego każdy ubezpieczający otrzymuje ten dokument.

Kto może być uposażonym?

Uposażonym może zostać każda osoba lub organizacja wskazana przez ubezpieczonego.

Jak długo czeka się na wypłatę świadczenia?

PZU Życie SA zapewnia wypłatę świadczenia w ciągu 30 dni od daty dostarczenia wymaganych dokumentów.

Jak w przypadku zmiany danych adresowych czy numeru dowodu osobistego zaktualizować informacje zawarte w polisie? Czy można wypełnić jakiś formularz i odesłać go do PZU Życie?

Aby zaktualizować dane zawarte w swojej umowie ubezpieczeniowej należy udać się do najbliższego Oddziału PZU z dowodem tożsamości, na miejscu wypełnić stosowny formularz i dokonać w ten sposób żądanych zmian.

Jak sprawdzić stan swojego rachunku ubezpieczeniowego?

Aby sprawdzić stan swojego rachunku ubezpieczeniowego, trzeba znać numer polisy oraz - w przypadku ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - numer rachunku udziałów. Z tymi danymi oraz z dowodem tożsamości należy zgłosić się do Oddziału PZU, który obsługuje ubezpieczenie zainteresowanej osoby lub - w przypadku ubezpieczeń obsługiwanych centralnie - należy zwrócić się pisemnie do PZU Centrum Operacji z prośbą o przesłanie informacji o kwocie wykupu, wartości rachunku i innych danych. Formularze zmian są dołączane do umowy ubezpieczeniowej.

Czy możliwe jest wystawienie duplikatu polisy? Co zrobić w takiej sytuacji?

Kiedy oryginał polisy został zgubiony lub skradziony, należy zgłosić się osobiście do najbliższego Oddziału PZU, gdzie można załatwić wszelkie formalności. Jednostka obsługująca dane ubezpieczenie wystawi duplikat polisy i dostarczy go ubezpieczonemu lub ubezpieczającemu.

Jak często opłaca się składki w indywidualnych ubezpieczeniach na życie?

Ubezpieczony może sam ustalić częstotliwość płacenia. Składki można płacić miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie oraz jednorazowo. Ponadto w każdą rocznicę polisy można zmienić częstotliwość ich opłacania.

Ile można się spóźnić z opłaceniem składki w ubezpieczeniach na życie?

W przypadku indywidualnych ubezpieczeń na życie, jeżeli składka nie została opłacona w terminie, PZU Życie SA wzywa ubezpieczającego do uregulowania zaległości wskazując dodatkowy 7-dniowy termin i informując o skutkach nieopłacenia składki (jeśli wymagalność składki nastąpiła przed upływem dwóch lat od początku ubezpieczenia konsekwencją może być rozwiązanie umowy, jednak nie wcześniej niż z upływem 1 miesiąca licząc od końca okresu, za który została opłacona ostatnia składka, natomiast w przypadku umów trwających dłużej niż dwa lata może to skutkować przekształceniem umowy w ubezpieczenie bezskładkowe o niższej sumie ubezpieczenia lub – w ubezpieczeniach z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – wypłatą wartości rachunku udziałów). W sytuacji przejściowych kłopotów finansowych warto pamiętać, że po upływie dwóch lat od początku ubezpieczenia (oczywiście pod warunkiem opłacenia należnych do tej pory składek), ubezpieczającemu przysługuje prawo do zawieszenia opłacania składek na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Co robić w przypadku przejściowych kłopotów finansowych, gdy nie stać nas na płacenie składki w ubezpieczeniu na życie?

W przypadku ubezpieczeń PZU Ochrona i Zysk, PZU Przyszłość Dziecka i PZU Ochrona Życia można skorzystać z czasowego zawieszenia opłacania składki. Okres ten wynosi maksymalnie sześć miesięcy.

Co robić, gdy osobę ubezpieczoną na życie spotka nieszczęście?

Skorzystaj z internetowego zgłoszenia roszczenia, dostępnego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na świecie. Zgłoszenie on-line to oszczędność czasu, minimum formalności oraz uproszczone procedury. Wszelkie dane dotyczące zdarzenia oraz niezbędną dokumentację (skany lub zdjęcia) możesz przekazać drogą elektroniczną szybko, łatwo i bez wychodzenia z domu. Przed przystąpieniem do rejestracji zgłoszenia roszczenia przygotuj informacje na temat zdarzenia oraz dokumentację potwierdzającą jego wystąpienie.