Obsługa klienta

Częste pytania
Jak kupić ubezpieczenie?

Ubezpieczenie można wykupić na cztery sposoby:

Gdzie ureguluję opłaty składek?

Składki za ubezpieczenie można opłacać:

 • przelewem elektronicznym,
 • w placówkach bankowych,
 • w placówkach pocztowych,
 • w punktach naszych partnerów:
  • TransKasa Banku BPH,
  • VIATM – Moje Rachunki.

Szczegółowa lista punktów dostępna jest tutaj (www.pzu.pl/platnosci).

Co mogę zrobić po zalogowaniu?

Twoja Strefa Zysku

Po zalogowaniu w serwisie możesz:

 • sprawdzić dane w swojej umowie,
 • zmienić swoje dane osobowe i adresowe,
 • sprawdzić historię operacji na rachunku udziałów,
 • przenieść środki i zmienić podział składki,
 • zrealizować całkowitą lub częściową wypłatę wartości rachunku.


Twój rachunek IKE

Po zalogowaniu w serwisie możesz:

 • sprawdzić stan swojego rachunku,
 • sprawdzić rodzaj i wysokość złożonych zleceń,
 • zlecić zmianę programu inwestowania,
 • dokonać zmiany podziału wpłat między funduszami w ramach indywidualnego programu inwestowania,
 • zadysponować zmianę funduszu, w którym lokowane są środki przewyższające roczny limit wpłat na rachunek IKE.


Twój rachunek OFE

Po zalogowaniu w serwisie możesz:

 • sprawdzić stan swoich środków zgromadzonych w OFE PZU,
 • sprawdzić poprawność przekazywania składek do OFE PZU,
 • uzyskać szczegółowe informacje o swoim rachunku,
 • zgłosić zmianę swoich danych osobowych,
 • zgłosić zmianę osób uprawionych,
 • zmienić swój kod PIN.


Serwis TFI

Po zalogowaniu w serwisie możesz:

 • złożyć prawie wszystkie zlecenia związane z rejestrem, tzn. dokonać zamian jednostek uczestnictwa, konwersji, odkupienia,
 • sprawdzić stan rejestru,
 • zmienić część swoich danych osobowych na rejestrze.
Jak przedłużyć ubezpieczenie?

Ubezpieczenie można przedłużyć na trzy sposoby:

Ogólne informacje dotyczące zasad przyjmowania i rozpatrywania wystąpień Klientów PZU SA/PZU Życie SA
 1. Wystąpienia klientów są rozpatrywane przez właściwe merytorycznie komórki i jednostki organizacyjne PZU SA/PZU Życie SA.
 2.  Wszelkie wystąpienia adresowane do Zarządu PZU SA/PZU Życie SA, Rady Nadzorczej PZU SA/PZU Życie SA, po wstępnym rozpoznaniu, są kierowane do właściwej merytorycznie komórki lub jednostki organizacyjnej PZU SA/PZU Życie SA - do rozpatrzenia.
  Ww. komórka lub jednostka organizacyjna zajmuje stanowisko PZU SA/PZU Życie SA w danej sprawie oraz przekazuje to stanowisko klientowi.
 3. Klient lub instytucja zewnętrzna, oczekujący na informację, po rozpatrzeniu wystąpienia, są powiadamiani o stanowisku PZU SA/PZU Życie SA:
  1)    pisemnie – jeżeli wystąpienie złożono na piśmie;
  2)    pisemnie lub elektronicznie – jeżeli wystąpienie przekazano pocztą elektroniczną.
 4. Wystąpienia klientów są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia następującego po dniu wpływu wystąpienia do PZU SA/PZU Życie SA.
 5. W każdym przypadku, gdy nie jest możliwe zajęcie stanowiska w kwestii wystąpienia, w terminie 30 dni, właściwa merytorycznie komórka lub jednostka organizacyjna PZU SA/PZU Życie SA, przed upływem tego terminu, pisemnie zawiadamia zainteresowanych o przyczynach opóźnienia, podając jednocześnie przewidywany termin zajęcia stanowiska w sprawie.
 6. Jeżeli z treści wystąpienia wynika, że PZU SA/PZU Życie SA ani inna spółka należąca do Grupy PZU nie jest adresatem wystąpienia, to PZU SA/PZU Życie SA zwraca je wnoszącemu.
 7. Jeżeli z treści wystąpienia nie można jednoznacznie ustalić jego przedmiotu, PZU SA/PZU Życie SA zwraca się do wnoszącego, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia następującego po dniu wpływu wystąpienia, o złożenie wyjaśnienia lub uzupełnienia, informując, że ich brak spowoduje pozostawienie wystąpienia bez rozpoznania.
 8. Wystąpienia uniemożliwiające jednoznaczną identyfikację autora (anonimy) pozostawia się bez rozpoznania.


GRUPA PZU jest organizacją, której zależy na wysokim poziomie satysfakcji klienta. Oferuje zatem najwyższe standardy w zakresie sposobów obsługi klienta, zapewniając jednocześnie różnorodne formy kontaktu.
Jedną z nich jest wystąpienie (skarga/odwołanie/wniosek), które klient może skierować bezpośrednio do PZU SA/PZU Życie SA lub za pośrednictwem instytucji zewnętrznych.

W dbałości o utrzymanie właściwej jakości i zachowanie terminów obsługi wystąpień kierowanych przez klientów, PZU SA/PZU Życie SA stworzył konkretne zasady i procedury związane z ich przyjmowaniem i rozpatrywaniem. Wszystkie wystąpienia klientów są poddawane szczegółowej analizie, a płynące z niej wnioski służą przeprowadzaniu zmian wychodzących naprzeciw Państwa oczekiwaniom.