PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2010-12-31

Lp. Kategoria lokaty Wartość bieżąca Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 16 881 434 680,35 54,85
1.1. DS1013 1 497 867 140,16 4,87
1.2. DS1015 1 319 357 655,82 4,29
1.3. DS1017 977 268 600,00 3,18
1.4. DS1019 882 990 000,00 2,87
1.5. DS1020 923 575 800,00 3,00
1.6. DZ1111 805 545 461,76 2,62
1.7. IZ0823 628 740 000,00 2,04
1.8. OK0112 1 015 205 385,60 3,30
1.9. OK0711 973 806 500,00 3,16
1.10. OK0712 839 160 000,00 2,73
1.11. PS0412 959 622 750,00 3,12
1.12. PS0413 1 339 212 800,00 4,35
1.13. PS0414 1 723 939 614,76 5,60
1.14 PS0415 951 377 700,00 3,09
1.15 WS0922 842 095 000,00 2,74
1.16 WZ0118 449 202 533,64 1,46
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 696 991 851,98 2,26
2.1 BANK PEKAO S.A. 617 126 000,00 2,01
3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 11 110 424 579,26 36,10
3.1. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 867 815 163,65 2,82
3.2. BANK ZACHODNI WBK S.A. 655 376 849,04 2,13
3.3. ING BANK ŚLĄSKI S.A. 372 922 621,26 1,21
3.4. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 1 049 258 248,28 3,41
3.5. LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. 349 646 495,40 1,14
3.6. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. 597 618 917,40 1,94
3.7. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 679 914 516,80 2,21
3.8. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. 1 112 775 840,64 3,62
4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 341 937 959,07 1,11
4.1. Immofinanz AG 328 641 821,79 1,07
5. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 46 530 866,92 0,15
6. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 181 543 134,40 0,59
7. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 893 366 109,89 2,90
8. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 360 304 140,00 1,17
8.1. IDS1018 309 018 640,00 1,00
9. Środki pieniężne 158 760 222,81 0,52
10. Należności 105 994 656,12 0,34