Budynki lub lokale – Alior Bank SA

Dla kogo?

Ubezpieczenie adresowane jest do osób, które są klientami alior Banku S.A. 

Korzystając z ubezpieczenia można objąć ochroną:

  • lokale mieszkalne,
  • budynki mieszkalne jednorodzinne,
  • budynki mieszkalne w stadium budowy,
  • budowle,
  • garaże.

Zakres ubezpieczenia

Dzięki temu ubezpieczeniu Twój dom lub mieszkanie chronione będzie od szkód powstałych w następstwie:

  • zdarzeń losowych: ognia, piorunu, powodzi, śniegu i lodu, zalania, opadu, gradu, huraganu, eksplozji, osuwania lub zapadania się ziemi, lawiny, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, trzęsienia ziemi, dymu i sadzy, upadku drzew lub masztów,
  • aktów terroryzmu,
  • przepięcia,
  • dewastacji,
  • akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami ubezpieczeniowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową.

 

Ponadto, zawierając umowę ubezpieczenia będziesz mógł rozszerzyć jego zakres o ubezpieczenie ruchomości domowych wraz z assistance dom oraz o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Budynki w budowie chroni są od zdarzeń losowych i w wypadku prowadzenia akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniami ubezpieczeniowymi objętymi ochroną.

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.