DFE Pekao

Likwidacja DFE Pekao

Z dniem 19 maja 2018 r., na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, PTE PZU SA przejęło zarządzanie Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym Pekao (zarządzanym wcześniej przez Pekao Powszechne Towarzystwo Emerytalne).

PTE PZU będzie niezależnie zarządzało aktywami DFE Pekao od momentu przejęcia, aż do momentu likwidacji funduszu, na podstawie przepisów prawa, statutu funduszu i przyjętej dedykowanej polityki inwestycyjnej.

PTE PZU należy do Grupy PZU, zarządza OFE PZU (ponad 2 mln członków) i DFE PZU (ponad 58 tys. członków). Jedynym akcjonariuszem PTE PZU SA jest PZU Życie SA.
 
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o DFE PZU wejdź na stronę pzu.pl/ikze
 

Od przejęcia zarządzania funduszem przez PTE PZU, siedzibą DFE Pekao jest al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, agentem transferowym jest Pekao Financial Services Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 21.

Likwidacja DFE Pekao rozpocznie się dnia 19 maja 2018 r. a zakończy 28 września 2018 r. 

DFE Pekao poinformuje swoich członków o konieczności zawarcia umowy z nową instytucją finansową prowadzącą IZKE. Jeśli
w ciągu 45 dni od otrzymania informacji członek DFE Pekao nie dostarczy do DFE Pekao potwierdzenia zawarcia umowy, fundusz ten dokona zwrotu środków zgromadzonych na IKZE. Osoba, która otrzyma zwrot  będzie zobowiązana zapłacić podatek dochodowy, według obowiązującej ją skali podatkowej. Sposobem na uniknięcie ww. podatku jest dalsze oszczędzanie na IKZE – poprzez wybór innej instytucji prowadzącej IKZE.

Osoba, która spełnia warunki do wypłaty z IKZE może złożyć, w DFE Pekao, wniosek o wypłatę i wówczas otrzyma ją zamiast zwrotu. Realizując wypłatę zapłaci podatek w wysokości 10% wypłacanych środków ale nie będzie mogła ponownie oszczędzać na IKZE.

 

Prawa i obowiązki członka likwidowanego DFE Pekao

Ważne: 

wybór nowego IKZE - członkowie likwidowanego DFE Pekao powinni zawrzeć umowę z nową instytucją prowadzącą IKZE
i dostarczyć do DFE Pekao potwierdzenie zawarcia tej umowy – mają na to 45 dni od otrzymania pisemnej informacji o likwidacji DFE Pekao. 

zwrot środków - jeżeli DFE Pekao nie otrzyma w ww. terminie potwierdzenia zawarcia umowy z nową instytucją - członek DFE Pekao otrzyma zwrot środków. W tym celu powinien wysłać do DFE Pekao pisemną informację o numerze rachunku bankowego, na który nastąpi zwrot albo złożyć to pismo w placówce Banku Pekao.  Zwrot nastąpi w ciągu 14 dni od upływu termu 45 dni na wybór nowej instytucji prowadzącej IKZE. Kwota uzyskana w wyniku zwrotu podlega opodatkowaniu według obowiązującej skali podatkowej (zwrot z IKZE należy wpisać w PIT w pozycji "Przychody z innych źródeł”). 

wypłata środków – osoba, która ukończyła 65 lat oraz wpłacała na IKZE przez co najmniej 5 lat kalendarzowych może złożyć pisemny wniosek o wypłatę. 

Wypłata środków w okresie likwidacji Funduszu dokonywana jest jednorazowo w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku oszczędzającego bądź osoby uprawnionej.

Wypłata jednorazowa dokonywana jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia:

1) złożenia przez Oszczędzającego wniosku o  wypłatę,

2) złożenia przez osobę uprawnioną wniosku o wypłatę oraz:

a) aktu zgonu Oszczędzającego i dokumentu  tożsamości osoby uprawnionej albo

b) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, albo sporządzonego przez notariusza zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez Oszczędzającego, bądź prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców.

We wniosku o wypłatę członek DFE Pekao powinien podać dane urzędu skarbowego, w którym rozlicza podatki dochodowe. Jeżeli nie poda tej danej DFE Pekao nie dokona wypłaty.

Wniosek o wypłatę  można złożyć w wybranych placówkach Banku Pekao na terenie całego kraju. Środki wypłacane po zakończeniu oszczędzania na IKZE są opodatkowane podatkiem ryczałtowym w wysokości 10%. Fundusz naliczy podatek
i odprowadzi go do urzędu skarbowego.

Aktualizacja danych na rachunku DFE Pekao

Jeśli oszczędzasz w DFE Pekao i zmieniły się Twoje dane, zgłoś zmiany na piśmie. Korespondencję prześlij na adres: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, skrytka pocztowa nr 2, 02-696 Warszawa.

Limit wpłat na IZKE w DFE Pekao

W okresie likwidacji DFE Pekao nadal możesz wpłacać na IKZE. Jeżeli przeniesiesz środki do innej instytucji prowadzącej IKZE, suma wpłat na IKZE w DFE Pekao i w nowej instytucji nie może przekroczyć w 2018 r. 5 331,60 zł.

Wpłaty dokonywane przez osobę małoletnią nie mogą przekroczyć dochodów uzyskanych przez nią w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Nie mogą być one również wyższe od kwoty rocznego limitu.

Jeśli wpłaty na IKZE w danym roku kalendarzowym przekroczą kwotę maksymalnego limitu wpłat, Fundusz zwróci Oszczędzającemu nadpłacone środki.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe: