DFE Pekao

Likwidacja DFE Pekao

Z dniem 19 maja 2018 r., na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, PTE PZU SA przejęło zarządzanie Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym Pekao (zarządzanym wcześniej przez Pekao Powszechne Towarzystwo Emerytalne).

PTE PZU należy do Grupy PZU, zarządza OFE PZU (ponad 2 mln członków) i DFE PZU (ponad 58 tys. członków). Jedynym akcjonariuszem PTE PZU SA jest PZU Życie SA. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o DFE PZU wejdź na stronę pzu.pl/ikze.
 

Od przejęcia zarządzania funduszem przez PTE PZU, siedzibą DFE Pekao jest al. Jana Pawła II 24, 

00-133 Warszawa, agentem transferowym będzie nadal Pekao Financial Services Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 21.
 

Likwidacja DFE Pekao rozpocznie się dnia 19 maja 2018 r. a zakończy 28 września 2018 r. 

DFE Pekao poinformuje swoich członków o konieczności zawarcia umowy z nową instytucją finansową prowadzącą IZKE. Jeśli w ciągu 45 dni od otrzymania informacji członek DFE Pekao nie dostarczy do DFE Pekao potwierdzenia zawarcia umowy, fundusz ten dokona zwrotu środków zgromadzonych na IKZE. Osoba, która otrzyma zwrot  będzie zobowiązana zapłacić podatek dochodowy, według obowiązującej ją skali podatkowej. Sposobem na uniknięcie ww. podatku jest dalsze oszczędzanie na IKZE – poprzez wybór innej instytucji prowadzącej IKZE.
 

Osoba, która spełnia warunki do wypłaty z IKZE może złożyć, w DFE Pekao, wniosek o wypłatę i wówczas otrzyma ją zamiast zwrotu. Realizując wypłatę zapłaci podatek w wysokości 10% wypłacanych środków ale nie będzie mogła ponownie oszczędzać na IKZE.

 

Aktualizacja danych na rachunku DFE Pekao

Jeśli oszczędzasz w DFE Pekao i zmieniły się Twoje dane, zgłoś zmiany na piśmie. Korespondencję prześlij na adres: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, skrytka pocztowa nr 2, 02-696 Warszawa.

Limit wpłat na IZKE w DFE Pekao

W okresie likwidacji DFE Pekao nadal możesz wpłacać na IKZE. Jeżeli przeniesiesz środki do innej instytucji prowadzącej IKZE, suma wpłat na IKZE w DFE Pekao i w nowej instytucji nie może przekroczyć w 2018 r. 5 331,60 zł.

Wpłaty dokonywane przez osobę małoletnią nie mogą przekroczyć dochodów uzyskanych przez nią w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Nie mogą być one również wyższe od kwoty rocznego limitu.

Jeśli wpłaty na IKZE w danym roku kalendarzowym przekroczą kwotę maksymalnego limitu wpłat, Fundusz zwróci Oszczędzającemu nadpłacone środki.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe: