Dodatkowe grupowe ubezpieczenie Doraźna Ochrona Medyczna w PZU

Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby mające nie więcej niż 69 lat, które są objęte grupowym ubezpieczeniem na życie typ P, grupowym ubezpieczeniem typ P Plus, grupowym ubezpieczeniem na życie Pełnia Życia, lub grupowym ubezpieczeniem na życie i zdrowie Opieka Medyczna S.

Korzyści

Polisa daje większe poczucie bezpieczeństwa dzięki możliwości uzyskania w każdej chwili pomocy medycznej. Świadczenia są realizowane na podstawie telefonicznego wniosku złożonego przez ubezpieczonego lub współubezpieczonego, w centrum medycznym, w ciągu 48 godzin od zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Wniosek powinien zostać zgłoszony pod czynnym całą dobę numerem telefonu, wskazanym przez PZU Życie SA w deklaracji przystąpienia: 801 102 102.

Świadczenia dodatkowe w przypadku nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w domu, obejmują: telefoniczną poradę lekarską, organizację pierwszej pomocy i planowanie leczenia, wizytę domową lekarza, wizytę domową pielęgniarki, transport medyczny ubezpieczonego do szpitala.

Świadczenie dodatkowe w przypadku hospitalizacji, która nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku w domu lub nagłego zachorowania, obejmują: zorganizowanie opieki na dziećmi do lat 15, oraz osobami niesamodzielnymi znajdującymi się pod opieką osoby ubezpieczonej, zorganizowanie dla ubezpieczonego transportu medycznego ze szpitala, w którym był hospitalizowany, do jego domu, zorganizowanie wizyty pielęgniarki w domu dla zapewnienia ubezpieczonemu pomocy po wypisaniu ze szpitala.

Umowa jest automatycznie przedłużana, wraz z ubezpieczeniem podstawowym, za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego. Składka jest płacona wraz ze składką za ubezpieczenie podstawowe. Wysokość składki zależy od ubezpieczenia podstawowego, do którego jest dołączone ubezpieczenie dodatkowe, oraz od wybranego wariantu ubezpieczenia dodatkowego.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest w wariancie podstawowym zdrowie ubezpieczonego, a w wariancie rozszerzonym zdrowie ubezpieczonego i współubezpieczonych (współmałżonek i dzieci).

Zakres ubezpieczenia zapewnia doraźną pomoc medyczną w razie nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w domu lub w przypadku hospitalizacji, która nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku, lub nagłego zachorowania w domu.

Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej: