Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek śmierci rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego

Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby objęte grupowym ubezpieczeniem typ P Plus.

Korzyści

Polisa daje możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego o dodatkową opcję bez konieczności wykonywania badań medycznych. Wypłata dodatkowego świadczenia w przypadku śmierci (naturalnej bądź spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem) osób współubezpieczonych objętych ubezpieczeniem, gwarantowana jest w wysokości 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu śmierci współubezpieczonego.

Umowa zawierana jest na czas określony zgodny z warunkami umowy podstawowej i jest automatycznie przedłużana wraz z ubezpieczeniem podstawowym za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego. Składka jest płacona wraz ze składką za ubezpieczenie podstawowe.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie współubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje zaistniałą w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA śmierć współubezpieczonego:

  • rodzica ubezpieczonego albo ojczyma lub macochy ubezpieczonego, jeżeli nie żyje ojciec lub matka ubezpieczonego, oraz
  • rodzica aktualnego małżonka ubezpieczonego albo ojczyma lub macochy małżonka ubezpieczonego, jeżeli nie żyje ojciec lub matka małżonka ubezpieczonego.

Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty